سازمان امور مالیاتی کشور

میزان معافیت مالیات بردرآمدحقوق سال ۱۳۹۲ (بخشنامه شماره 5673/200/ص مورخ 2/4/1392 سازمان امور مالیاتی)

 

میزان معافیت مالیات بردرآمدحقوق سال ۱۳۹۲ (بخشنامه شماره 5673/200/ص مورخ 2/4/1392 سازمان امور مالیاتی)

بنا به حکم ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) به شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست (شماره ۲) خواهد بود.

ضمناً طبق بند (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء ۳ بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماه های بعد قابل اعمال خواهد بود. به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد:

1- با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال ۱۳۹۲ ماهانه مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل می باشد:

حجم حقوق سالانه

132.000.000=۱۲×11.000.000

درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱)

66.000.000 = 66.000.000-132.000.000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

750.000 =۱۲ ÷ نرخ ماده ۸۵ × 66.000.000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲

2.250.000 = ۳ × ۷۵۰۰۰۰

حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین گردیده است، محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود:

جمع حقوق سالانه

132.000.000=۱۲×11.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی ۱۳۹۲

32.000.000=  100.000.000- 132.000.000

مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 100.000.000 ریال

266.666 =۱۲ ÷ نرخ ماده ۸۵×32.000.000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال ۱۳۹۲

1.066.667 = ۴ × 266.666

مانده مالیات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعدیل یا مانده طلب حقوق بگیر بابت مازاد مالیات واریزی که طی ماههای بعد قابل تهاتر می باشد.

مانده طلب حقوق بگیرکه باید طی ماههای آینده تهاتر گردد.

1.183.333=2.250.000 – 1.066.667

۲- با فرض اینکه کل حقوق و مزایا مستمر دریافتی بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد و مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل می باشد.

حجم حقوق سالانه

240.000.000=۱۲×20.000.000

درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱)

174.000.000=66.000.000-240.000.000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

2.858.333=۱۲ ÷ نرخ ماده ۸۵ × 174.000.000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲

8.575.000 = 3 × 2.858.333

جمع حقوق سالانه در سال ۹۲

240.000.000 = ۱۲ × 20.000.000

درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت مالیاتی ۱۳۹۲

140.000.000 = 100.000.000-240.000.000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

2.150.000 = ۱۲ ÷ نرخ ماده ۸۵×140.000.000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال

8.600.000 =۴ × 2.150.000

مالیات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختی ماه های قبل

25.000 = 8.575.000- 8.600.000

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments