ضوابط صدور و تمديد جواز تاسيس/توسعه شهركهاي صنعتي غيردولتي

ماده ۱: هدف:

ايجاد هماهنگي در خصوص اجراي مفاد آئين نامه اجرايي ماده (۱۱۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شماره ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ك مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ و تفويض اختيار شماره ۲۶۲۸۷/۳۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ وزير صنايع و معادن به رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

ماده ۲: تعاريف

۱-۲- شهرك صنعتي:

مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه كاربري زمين آن در مراجع قانوني شهرسازي تصويب شده و براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل: طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني مشاوره اي و بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به انواع و وسعت شهرك صنعتي و تركيب فعاليتهاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي دهد.

۲-۲- متقاضي: شخصي حقوقي كه خواهان كسب مجوز ايجاد شهرك صنعتي مي باشد.

۳-۲- جواز تاسيس: مجوزي است كه وزارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) براي ايجاد شهرك صنعتي صادر مي نمايد.

۴-۲- جواز توسعه: مجوزي است كه وزارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) براي توسعه شهرك صنعتي صادر مي نمايد.

۵-۲- سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

۶-۲- شركت استاني: شركت شهركهاي صنعتي استان

ماده ۳- شرايط صدور مجوز براي ايجاد و توسعه شهرك صنعتي غيردولتي به شرح زير مي باشد:

۱-۳- تكميل فرم درخواست صدور جواز تاسيس/توسعه توسط متقاضي و ارائه آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه همراه با معرفي زمين مناسب كه در تملك ايشان مي باشد. (گردش كار ۱-۳)

۱-۱-۳- شركت استاني متقاضي را جهت اخذ استعلامهاي لازم به دستگاههاي اجرايي ذيربط معرفي مي كند.

۲-۱-۳- همزمان شرح خدمات مطالعات (ضرورت ايجاد و مكانيابي/ضرورت توسعه و امكان توسعه) و همچنين راهنماي تهيه مطالعات زيست محيطي توسط شركت استاني در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

۳-۱-۳- متقاضي پاسخ استعلامها و مطالعات انجام شده را به شركت استاني ارائه مي نمايد.

۴-۱-۳- شركت استاني حداكثر ظرف ۳ روز چك ليست مدارك و مستندات ارائه شده از سوي متقاضي را جهت بررسي به معاونت عمران و محيط زيست سازمان ارسال مي نمايد.

۵-۱-۳- در صورت وجود نقص در مدارك ارائه شده از سوي متقاضي، مراتب جهت رفع نقص و تكميل مدارك به نامبرده عودت داده خواهد شد.

۶-۱-۳- در صورت عدم وجود نقص در مدارك و مطالعات، معاونت عمران و محيط زيست سازمان حداكثر ظرف مدت ۱۷ روز مطالعات انجام شده توسط متقاضي را بررسي و مراتب را به مرجع صادر كننده جواز تاسيس اعلام ميدارد.

۷-۱-۳- جواز تاسيس ايجاد/توسعه شهرك صنعتي غيردولتي با امضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان صادر و جهت اجرا به متقاضي ابلاغ مي گردد.

۲-۳- تكميل فرم درخواست ايجاد/توسعه شهرك صنعتي توسط متقاضي، همراه با كروكي زمين مورد نظر براي معرفي به دستگاههاي ذيربط استان جهت دريافت اراضي ملي و ارائه آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه (گردش كار ۲-۳)

۱-۲-۳- شركت استاني با توجه به كروكي زمين ارائه شده از سوي متقاضي، نامبرده را جهت دريافت زمين به دستگاههاي ذيربط استان معرفي مي نمايد.

۲-۲-۳- متقاضي تائيديه دستگاههاي ذيربط مبني بر بلامانع بودن واگذاري زمين، جهت اقدامات بعدي به شركت استاني ارائه مي نمايد.

۳-۲-۳- پس از طي مراحل انجام كار طبق بند ۱-۳ ماده ۳ اين دستورالعمل جواز تاسيس صادر و به متقاضي ابلاغ ميگردد.

تبصره- در صورت عدم توجيه فني و اقتصادي طرح (موضوع بند ۱-۳ و ۲-۳ ماده ۳) مراتب با ذكر دلايل توسط معاونت عمران و محيط زيست سازمان به شركت استاني جهت ابلاغ به متقاضي اعلام خواهد شد.

ماده ۴: در راستاي تبصره ماده ۵ آئين نامه اجرايي فوق الذكر پس از صدور جواز تاسيس ايجاد يا توسعه شهرك صنعتي غيردولتي، متقاضي كتباً جهت پيگيري اعتبار مورد نظر به استانداري محل اجراي طرح معرفي خواهد شد.

ماده ۵:يك نسخه از جواز تاسيس/توسعه صادره جهت اطلاع و همكاري با متقاضي به دستگاههاي ذيربط اعم از: سازمان صنايع و معادن، شركت شهركهاي صنعتي، جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مسكن و شهرسازي استان و استانداري محل اجراي طرح ارسال خواهد شد.

 

ماده ۶: تغيير نام يا واگذاري جواز تاسيس/توسعه ممنوع مي باشد. مگر با مجوز سازمان كه آئين نامه اجرايي آن حداكثر ظرف دو ماه تدوين و به شركتهاي استاني ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷: اعتبار جواز تاسيس/توسعه به مدت يكسال از تاريخ صدور بوده و تمديد آن منوط به ارائه پيشرفت فيزيكي قابل قبول در قالب برنامه زمانبندي ارائه شده از سوي متقاضي مي باشد. (گردش كار ماده ۷)

تبصره ۱: در صورت عدم تمديد، جواز تاسيس/توسعه صادره خود بخود فاقد اعتبار بوده و مراكز آمار و اطلاع رساني سازمان و شركتهاي استاني مي بايست اينگونه جوازها را به موقع از فهرست دارندگان جواز تاسيس حذف و به مبادي ذيربط اعلام نمايند.

تبصره ۲: بررسي امكان توسعه شهرك صنعتي دولتي توسط بخش غيردولتي، تابع دستورالعملي مي باشد كه متعاقباً تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸: معاونت عمران و محيط زيست سازمان مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

ماده ۹: هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل منوط به نظر معاون وزير و مدير عامل سازمان مي باشد.

ماده ۱۰: اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۳ تبصره تنظيم گرديده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

خدامراد احمدي-معاون وزير و مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن