تأیید لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

تأیید لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (مصوبه شماره 6327/92/206 مورخ 5/4/1392 شورای عالی اداری)

وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شورای عالی اداری در یکصد و شصتمین جلسه مورخ 27/3/1392، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به استناد تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نمود:

لایحه اساسنامه “سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)”، به شرح پیوست تأیید می شود.

محمود احمدی نژاد- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

پیوست مصوبه شماره 6327/92/206 مورخ 5/4/1392 شورای عالی اداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ … بنا به پیشنهاد شماره 100/30/8044/90 مورخ 8/3/1390 وزارت نیرو و به استناد ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب 4/12/1389، اساسنامه “سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژِی” را به شرح زیر تصویب نمود:

لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

فصل اول- کلیات

ماده 1- به منظور ارتقای بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر از طریق فراهم نمودن زیرساخت های لازم در کشور، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی که در این اساسنامه به اختصار، “سازمان” نامیده می شود، به صورت مؤسسه دولتی و وابسته به وزارت نیرو تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، مرکز اصلی آن تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.

تبصره- سازمان می تواند برای انجام وظایف قانونی خود و وصول به اهداف، با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 3- از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه وظایف و مسئولیت های حاکمیتی سازمان انرژی های نو ایران (سانا) و سازمان بهره وری انرژی (سابا) به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارایی ها، بدهی ها و امکانات و نیروی انسانی در سازمان ادغام می شوند.

تبصره- سازمان موظف است تعهدات ناشی از تصدی های سازمان های ادغام شده را با استفاده از ساز و کارهای قانونی، از جمله موضوع بند 5 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را ظرف یک سال تکمیل، یا واگذار و یا تعیین تکلیف نماید.

ماده 4- فعالیت های مشابه با وظایف سازمان که در وزارت نیرو یا سایر سازمان های زیرمجموعه وزارت نیرو انجام می شود، به همراه اعتبارات مربوط، به تشخیص وزیر نیرو و تأیید مراجع قانونی ذیربط به سازمان منتقل می شود.

فصل دوم- وظایف و اختیارات

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:

1- تدوین سیاست ها، برنامه های کلان، میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط و دستورالعمل های لازم مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها.

2- ارتقاء و توسعه کارآیی انرژی های حاصل از منابع تجدیدپذیر، توسعه مدیریت تقاضای انرژی به منظور استفاد کارآمد و بهینه از منابع انرژی.

3- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی سامانه شبکه هوشمند برق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

4- حمایت و گسترش مشارکت و حضور بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) از طریق انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش، طراحی و مشاوره و حمایت های فنی و اقتصادی در حوزه های مرتبط با اهداف سازمان و همکاری و تبادل اطلاعات با بخش مذکور.

5- تدوین استانداردها و معیارها، جداول تعرفه، قیمت های خرید تضمینی در حوزه وظایف سازمان و ارایه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز تعیین صلاحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای فعالیت بخش غیردولتی در حوزه های مربوط و تعیین شرایط و ضوابط آن.

6- سیاست گذاری، تنظیم مقررات مربوط و نظارت بر موضوع خرید برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر به شکل تضمینی و به صورت بلند مدت.

7- حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح های آزمایشی (پایلوت) به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان.

8- حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش های مراکز علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای داخلی و خارجی در راستای بهبود اهداف سازمان.

9- حمایت از اجرای پروژه های ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان.

10- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی، در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان.

11- ظرفیت سازی، ترویج و توسعه فنآوری در حوزه وظایف و اهداف سازمان.

12- مطالعه ظرفیت های منابع انرژی های تجدیدپذیر در کشور و تهیه اطلس های ملی.

13- انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف و وظایف سازمان که به سازمان محول می شود.

ماده 6- رییس سازمان از بین اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی، سابقه و تجربه کافی در رشته های شغلی مرتبط با حوزه انرژی، توسط وزیر نیرو انتخاب شده و معاون وزیر نیرو خواهد بود.

ماده 7- رییس سازمان، بالاترین مقام سازمان است و در چارچوب مقررات قانونی مربوط، اداره امور سازمان بر عهده وی می باشد. رییس سازمان در مراجع قانونی، نماینده سازمان است و حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و اعمال نظارت لازم و حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان را دارا می باشد و نیز دارای سایر اختیارات زیر است:

1- تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی داخلی سازمان.

2- تهیه و تدوین ساختار سازمانی سازمان.

3- اداره امور فنی، اداری، مالی، بودجه و استخدامی سازمان و نصب و عزل با اعمال سایر مقررات اداری درباره کارکنان در حدود مقررات مربوط.

4- نظارت بر اجرای برنامه ها و حسن جریان امور، وظایف سازمان مندرج در ماده 5 اساسنامه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان.

5- تهیه و تنظیم برنامه ها و فعالیت های جدید در راستای اهداف و وظایف سازمان.

6- نمایندگی قانونی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری و هر گونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل به غیر.

7- معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حساب های بانکی و امضای نامه ها و مکاتبات.

ماده 8- قراردادهای و اسناد تعهدآور با امضای رییس سازمان یا نماینده وی و یکی از معاون سازمان معتبرخواهد بود.

ماده 9- دارندگان حق امضای چک ها و اسناد و اوراق مالی سازمان عبارتند از:

– رییس سازمان یا نماینده وی.

– یکی از معاونان به انتخاب رییس سازمان.

– ذیحساب سازمان.

چک ها و اسناد مزبور با امضای رییس سازمان یا نماینده مجاز از طرف وی و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 10- رییس سازمان می تواند با مسئولیت خود، قسمت از اختیات خود رابه مدیران یا کارکنان سازمان به موجب ابلاغ کتبی تفویض کند.

فصل سوم- امور مالی سازمان

ماده 11- منابع مالی سازمان عبارت است از:

1- اعتبارات مصوب در قوانین بودجه کل کشور.

2- درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تخصصی به متقاضیان. این قبیل درآمدها اختصاصی است، در چارچوب بودجه های مصوب کلاً به سازمان تخصیص داده می شود و به منظور جبران هزینه های مورد نیاز سازمان، در سقف بودجه های مصوب سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 12- صورت های مالی سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.