تصويب‌نامه شماره197542/ت43737هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸ در خصوص پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۵۸۱/ص/۸۸ مورخ ۱/۹/۱۳۸۸ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

به‌منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ‌پرداخت‌شده در اجراي بند « ر» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت موضوع ماده (۷) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شـاغل، خانـواده‌هـا و سايـر كـاركنان -مصوب ۱۳۷۹- به‌بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري قبل از سال ۱۳۷۹ (برمبناي حقوق سال ۱۳۸۲) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند « ل» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور تا حداكثـر معادل چهارده ‌هزار ميليارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال سهام شركت‌هاي قابل‌واگذاري (از جمله شركت‌پتروشيميجم)، ده‌هزارميليارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي بازنشستگان كشوري و چهار هزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي بازنشستگان لشگري با تصويب هيئت عالي واگذاري موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت سياست‌هاي اصل (۴۴) قانون اساسي و موافقت و نظارت معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت رييـس‌جمهور و با رعايت قـوانين و مقررات مربوط به صنـدوق‌هاي بازنشـستگي كشوري و لشگري واگذار گردد تا صندوق‌هاي فوق‌الذكر نسبت به پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان اقدام نمايد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام