حق بیمه و بازنشستگی

فهرست قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي

قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/68
– آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري (تصويبنامه شماره 80524/ت267هـ مورخ 18/7/69 هيأت وزيران)
قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري (مصوب 24/5/80)
قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه (مصوب 25/11/74)
– دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/65 راجع به نحوه اجراي تبصره هاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 74 قانون استخدام كشوري
– بخشنامه شماره 2858/د مورخ 18/8/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع: حذف و ايجاد پست‌هاي سازماني مستخدمين مشمول دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/65 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
– دستورالعمل نحوه استفاده و تكميل فرم درخواست بازخريد و يا بازنشستگي موضوع قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري و الحاق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن (بخشنامه شماره 898/ق مورخ 24/4/66 سازمان امور اداري و استخدامي كشور)
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور (مصوب 1/9/1367)
– آيين نامه اجرايي «قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور» موضوع تصويبنامه شماره 45664/ت652 مورخ 30/5/68
– بخشنامه شماره 5214/15/1 مورخ 8/2/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع دستورالعمل تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور
– دستورالعمل نحوه بازنشستگي و محاسبه سنوات ارفاقي مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور “پرستار و بهيار”
قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور، مصوب 21/2/1383
قانون استفساريه تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367
– تصويبنامه شماره 22686/ت33750هـ مورخ 6/3/85 موضوع آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور
قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت مصوب 19/2/1372
– آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 15776/ت421هـ مورخ 28/1/1373 هيأت وزيران
– قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب 3/11/1355
– قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363
– آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
– بخشنامه به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي راجع به تكميل مدارك برقراري حقوق وظيفه فرزندان اناث
– قانون حقوق والدين بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير شهدا و جانبازان و مفقودين انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 20/9/1367
– قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373
– قانون استفساريه در خصوص تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 3/4/1380
– آيين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه (تصويبنامه شماره 72139/499هـ مورخ 25/12/1373 هيأت وزيران)
– آيين نامه اجرايي تبصره ماده (3) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه (تصويبنامه شماره 12330/ت15789هـ مورخ 13/11/75 هيأت وزيران)
– قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي
– بخشنامه شماره 2776/105 مورخ 28/6/79 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي
– بخشنامه شماره 2777/105 مورخ 28/6/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع دستورالعمل موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 13/2/79 مجلس شوراي اسلامي
– بخشنامه شماره 133624/250 مورخ 8/11/85 سازمان بازنشستگي كشوري در مورد نحوه اجراي قانون اصلاح ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 30/8/85
– قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365
– آيين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 (تصويبنامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 هيأت وزيران)
– دستورالعمل شماره 588/د مورخ 12/2/68 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به نحوه اجراي مفاد قانون نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي مصوب 27/3/1365 و آيين‌نامه اجرايي آن
– قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354
– قانون استفساريه قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354
– تصميم‌نامه شماره 40598/ت29515هـ مورخ 21/7/1382 نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد عدم دريافت مبلغ افزايش ماه اول حقوق بازنشستگي
– تصويب‌نامه شماره 29569/ت91764هـ مورخ 3/12/78 در مورد نحوه كسر حق بيمه مشمولين حداقل مزد
– تصويبنامه شماره 15037/ت23125هـ مورخ 19/4/1379 موضوع اصلاحيه تصويبنامه راجع به حق بيمه كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي
– تصويبنامه شماره 49236/ت مورخ 5/3/1388 در مورد كسور بازنشستگي فوق‌العاده‌هاي مصوب هيأت امنا
– تصويبنامه شماره 14230/ت 23997هـ مورخ 4/4/80 موضوع ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه اي بين صندوق‌هاي بيمه
– بخشنامه شماره 189648/1805 مورخ 5/11/81 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد ماده (42)‌ قانون برنامه سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام