دستورالعمل برقراری حقوق بازنشستگی با میانگین پنج سال آخر خدمت

بخشنامه شماره ۱۰۳ در ارتباط با دستورالعمل برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت (بخشنامه شماره ۱۸۴۰۷/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری)

سلام علیکم

با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده “در صورتیکه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است؛ برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.” لذا در اجرای ماده قانونی مزبور از ابتدای سال ۱۳۹۰ برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه با رعایت نکات زیر انجام می پذیرد:

۱- منظور از رشد غیرطبیعی حقوق و دستمزد، پرداخت هایی است که در بین دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری عمومیت نداشته و به طور متعارف پرداخت شده است.

۲- دستگاه های اجرایی مکلفند به هنگام ارسال مدارک مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث، احکام کارگزینی حقوق و فوق العاده های پرداختی به کارکنان در پنج سال اشتغال آخر خدمت را به مدیریت های استانی این صندوق ارسال نمایند.

۳- چنانچه احکام کارگزینی ارسالی مؤید افزایش غیرطبیعی حقوق و دستمزد در دو سال اشتغال آخر خدمت باشد، مدارک ارسالی برای اصلاح فرم محاسبه میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور به پنج سال به دستگاه اجرایی عودت داده می شود.

۴- در صورتیکه سابقه پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم مشمول این ماده قانونی کمتر از دو سال باشد؛ آخرین حقوق و فوق العاده های مشول برداشت کسور بازنشستگی و، چنانچه بین دو تا پنج سال باشد؛ متوسط کل سنوات خدمت قابل قبول وی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود.

۵- مشترکینی که محاسبه برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان تابع مقررات خاص می باشد، کماکان مشمول مقررات مربوطه خواهند بود. این بخشنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد.

ایراندخت عطاریان- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن