تشکیل شورای عالی ورزش کارمندان دولت

تشکیل شورای عالی ورزش کارمندان دولت (تصویب نامه شماره 61056/ت18327هـ مورخ 4/5/1376 هیأت وزیران)

ماده ۱- به منظور سياستگزاري و برنامه ريزي در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگاني كردن فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت همچنين ساخت و ساز باشگاهها و مكانهاي ورزشي كارمندي و نظارت بر اداره آنها و تخصيص امكانات بين كارمندان دولت شوراي عالي ورزش كارمندان دولت كه از اين پس در اين آئين نامه شورا ناميده مي شود تشكيل مي شود .

ماده ۲- اعضاي شورا عبارتند از :

الف ـ معاون رئيس جمهور و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان رئيس شورا.

ب ـ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.

ج ـ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني.

د ـ وزير كشور.

هـ ـ معاون ورزش بانوان سازمان تربيت بدني.

تبصره ـ دبيرخانه شورا در سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستقر است.

ماده ۳- ساخت باشگاههاي ورزشي كارمندان در تهران ، مراكز استانها و شهرستانها برعهده سازمان تربيت بدني است و اداره آنها براساس ضوابط و دستورالعملهاي شورا صورت مي گيرد.

ماده ۴- براي نظارت بر اداره باشگاههاي يادشده درمراكز استانها و شهرستانها، «شوراي ورزش كارمندان استان »  به رياست استاندار و عضويت رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديركل تربيت بدني استان و نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود.

ماده ۵- دركليه وزارتخانه ها ، نهاد رياست جمهوري و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري ، همچنين درقوه قضائيه «كميته امور ورزشي » متشكل از افراد صاحب نظر و علاقمند به امور ورزش به رياست معاون اداري و پشتيباني دستگاه مربوط ( يا عناوين مشابه ) تشكيل مي شود .

تبصره ۱- در مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارتخانه ها وسازمان هاي فوق الاشعار نيز كميته هاي امور ورزشي با حضور افراد ذي صلاح زير نظر كميته ورزشي وزارتخانه يا سازمان متبوع تشكيل مي شود.

تبصره ۲- عضويت يكي از بانوان كارمند هر دستگاه در كميته امور ورزشي آن دستگاه الزامي است.

ماده ۶- به منظور هماهنگي فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت ، تعميم ورزشهاي همگاني و برنامه ريزي مسابقات ورزشي « كميته هماهنگي امور ورزشي كارمندان دولت » متشكل از رؤساي كميته هاي ورزشي دستگاههاي يادشده در ماده (۵) اين آئين نامه به رياست يكي ازمعاونان سازمان اموراداري واستخدامي كشور درمحل سازمان ياد شده تشكيل مي شود .فعاليتهاي اين كميته در چهارچوب سياستها و خط مشيهاي تعيين شده از سوي شورا انجام مي شود.

ماده ۷- براي توجه بيشتر به ورزش بانوان كارمند «كميته هماهنگي ورزش بانوان كارمند» متشكل از اعضاي زن كميته هاي موضوع ماده (۵) اين آئين نامه تشكيل مي شود . فعاليتهاي كميته ياد شده زير نظر كميته هماهنگي امور ورزش كارمندان دولت صورت مي گيرد.

ماده ۸- كليه دستگاههاي مشمول اين آئين نامه موظفند در مورد ايجاد مكانها و تشكيل هيأتهاي ورزشي ضوابط و مقررات سازمان تربيت بدني را رعايت كنند.

تبصره ۱- در تشكيل هيأتهاي ورزشي اولويت با ورزشهاي همگاني ، عمومي و آمادگي جسماني است.

تبصره ۲- هيأتهاي ورزشي كارگري از شمول اين تصويبنامه مستثني وتابع قوانين و مقررات مربوط است.

ماده ۱۱- دستگاههاي مشمول اين آئين نامه موظفند به منظور برنامه ريزي و پشتيباني  فعاليتهاي ورزشي كارمندان خود در خصوص ايجاد پست يا واحدهاي سازماني متناسب ، ازطريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام كنند.

ماده ۱۰- سازمان امور اداري و استخدامي كشور به درخواست دستگاههاي مشمول اين آئين نامه درخصوص ايجاد پست و واحدهاي سازماني مورد نياز متناسب با حجم فعاليتهاي ورزشي هر دستگاه درمواردي كه واحدهاي سازماني براي اداره امور ورزشي كارمندان آنها وجود ندارد اقدام مي كند.

ماده ۱۱- كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول اين تصويبنامه هستند و كليه كاركارمندان رسمي و غير رسمي دستگاههاي ياد شده مي توانند از تسهيلات مذكور در اين تصويبنامه استفاده كنند.

تبصره ۱- استفاده كارمندان از باشگاهها و مكانهاي ورزشي دستگاههاي مشمول اين آئين نامه رايگان است.

تبصره ۲- كارمندان آن دسته از دستگاههاي دولتي كه داراي باشگاهها و مكانهاي ورزشي اختصاصي هستند مي توانند براساس ضوابطي كه به تصويب شورا مي رسد ، ازتسهيلات اين باشگاهها استفاده كنند.

ماده ۱۲- زمان انجام فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت خارج از ساعات اداري است . در مواقع لزوم و حسب نظر مدير بلافصل ، استفاده از مأموريت اداري براي شركت در تمرينات يا مسابقات ورزشي حداكثر تا (۴) ساعات در هفته مجاز است . اين زمان حسب نظر بالاترين مقام دستگاه تا (۴) ساعت ديگر قابل تمديد است.

ماده ۱۳- سازمان تربيت بدني موظف است به منظور استفاده كارمندان دولت از امكانات ورزشي آن سازمان امكانات ورزشي خود را در قبال اخذ وجه به قيمت تمام شده و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد در اختيار دستگاههاي مشمول اين آئين نامه قرار دهد .

تبصره ۱- دستگاههاي مشمول اين آئين نامه مي توانند به جاي وجه نقد ، به نسبت استفاده اي كه از امكانات سازمان تربيت بدني مي كنند ، امكانات ، تسهيلات يا تجهيزات ورزشي دراختيار سازمان تربيت بدني قرار دهند.

تبصره ۲- كارمندان ساير دستگاههاي دولتي مي توانند از امكانات ورزشي اختصاصي دستگاههاي دولتي ديگر در ساعات و موارد مازاد بر احتياج آنها با هماهنگي شورا و پرداخت هزينه هاي مربوط ياكمكهاي ديگر استفاده كنند .

ماده ۱۴- دستگاههاي مشمول اين آئين نامه موظفند به منظور تعميم و گسترش ورزش كارمندان خود حداكثر (۱%) از اعتبارات موضوع تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۳ـ را براساس برنامه اي كه به تصويب شورا مي رسد .

با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهند و در مبادله موافقتنامه ها با سازمان مذكور ـ در قالب اعتبارات موضوع ماده (۱) آئين نامه اجرايي تبصره (۳۵) قانون ياد شده منظور كنند .

تبصره- اعتبارات اين ماده تشخيص كميته ورزش دستگاه مربوط صرف ساخت مكانها و هزينه هاي ورزشي كارمندان آن دستگاه مي شود.

ماده ۱۵- سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجراي اين آئين نامه ، اعتبارات لازم براي تأسيس باشگاههاي ورزشي كارمندان دولت در استانهاي كشور را بودجه هاي سنواتي و تحت عنواني جداگانه پيش بيني كند.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم براي برگزاري مسابقات ورزشي كارمندان دولت را كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي كند در اختيار شورا قرار مي دهد تا صرف برگزاري مسابقات ورزشي كارمندان كند.

ماده ۱۶ـ شورا دستورالعمل هاي لازم را حسب مورد صادر و با نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه هر سال گزارش عملكرد آن را به هيأت دولت ارائه  مي كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن