‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت (تصویب نامه شماره ۱۰۶۳۶۴/ت۲۸ مورخ ۲/۲/۱۳۶۸ هيأت وزيران)

‌وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۱.۲۷ به استناد ماده ۷ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۷.۱.۲۸ مجلس شورای‌اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت

ماده ۱- قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت و شرکت اتحادیه تعاونی کارکنان دولت موضوع ماده دو قانون مزبور در این آیین‌نامه به ترتیب به‌ اختصار “‌قانون” و “‌شرکت” نامیده می‌شود.

‌ماده ۲- به منظور توزیع عادلانه و هماهنگ کالا بین کارکنان عضو شرکت، کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی و مؤسسات و شرکت‌های ‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌های ملی شده و مؤسسات وابسته یا تحت پوشش بنیاد امور جانبازان و سازمان صنایع ملی که تولیدکننده یا واردکننده یا‌توزیع‌کننده و یا فروشنده فرآورده‌های کالا و لوازم و اجناس هستند مکلفند ۲۰% از کلیه کالا و اجناس و لوازم آماده برای مصرف خود را در صورت اعلام نیاز‌شرکت در هر مورد به قیمت تحویل در کارخانه و به طور مستقیم و بودن واسطه واحدهای توزیع‌کننده به شرکت تحویل نمایند.

‌تبصره- لیست کالا و اجناس موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون و این ماده به شرح پیوست این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۳- جهت ایجاد سرعت عمل در فراهم‌آوردن تسهیلات لازم در امر تدارک و توزیع کالاهای غیر نقدی موضوع ماده ۷ تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۸۴ مورخ ۱۳۶۳.۵.۱۴ هیأت وزیران وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات یک ساله مربوط به کمکهای غیر نقدی کارکنان در اختیار‌دستگاه‌های اجرای قرار دهند.

‌تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات مذکور را به صورت یکجا و بلافاصله در حساب جداگانه‌ای که به همین منظور توسط شرکت تعیین می‌گردد‌ واریز نمایند.

تبصره ۲- شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات انتفاعی و کلیه دستگاه‌هایی که خود اعتبارات جاری مربوطه را تأمین می‌کنند و ‌برای آنها اعتباری از محل درآمد عمومی دولت منظور نمی‌شود موظفند اعتبارات مربوط به کمکهای غیر نقدی کارکنان خود را از منابع داخلی رأساً بر اساس مفاد‌این ماده پرداخت نمایند.

‌تبصره ۳- شرکت مکلف است کالاهای کمک‌های غیر نقدی موضوع این ماده را با توجه به اعتبارات هر دستگاه اجرایی و واحدهای تابعه آن که اختیار پرداخت‌حقوق و مزایای آن را دارند به تدریج تأمین و تا پایان همان سال تسویه حساب گردد.

‌ماده ۴- جهت تأمین هر چه بیشتر کالا و اجناس و لوازم ضروری و نظارت بر تخصیص سهم واقعی لوازم و اجناس مورد نیاز شرکت از تولیدات داخلی و‌اجناس وارداتی و لوازم موضوع ماده ۲ و تبصره آن در آیین‌نامه و ارائه طرح‌های لازم در این رابطه کمیته هماهنگی تأمین کالای ضروری کارکنان دولت با‌مسئولیت وزیر بازرگانی و یا یکی از معاونین ایشان با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌وزیر، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شرکت و‌وزارتخانه‌های دفاع، صنایع، کشاورزی تشکیل خواهد شد.

‌ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه بر اساس آمار ارائه شده و توسط‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین سهمیه قرض‌الحسنه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون برای هر یک از بانکهای عامل کشور به میزان هر نفر‌بیست هزار ریال اقدام لازم معمول دارند.

‌تبصره ۱- بانکهای کشور مکلفند بنا به درخواست شرکت میزان سهمیه موضوع این ماده را در اختیار شرکت قرار دهند.

‌تبصره ۲- به منور تحقق اهداف شرکت و تأمین مایحتاج عمومی کارکنان دولت و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری مناسب و ایجاد‌شرکتهای تولیدی و تأسیس تولیدی و تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شروع بازپرداخت قرض‌الحسنه موضوع این ماده برای اولین بار در پایان پنج ساله اول و با‌اقساط سالیانه خواهد بود. لیكن در نوبتهای بعدی بازپرداخت با اقساط مساوی سالیانه در طول پنج سال صورت خواهد گرفت.

‌تبصره ۳- در صورت عدم کفاف منابع قابل تخصیص قرض‌الحسنه موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون با تشخیص شورای پول و اعتبار از منابع بانکی ارزان‌قیمت‌تخصیص داده خواهد شد.

ماده ۶- واگذاری زمین و تأمین مصالح ساختمانی برای کارکنان مشمول این قانون بر اساس مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۱۳۶۴.۱۲.۲۰ و ۶۸۵۰۴‌مورخ ۱۳۶۵.۹.۱۱ و تصمیمات موضوع بند یک مصوبه اخیرالذکر و تغییرات ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری موضوع مصوبه شماره.۵۱۹۹۴ت۳۱۵. مورخ ۱۳۶۷.۴.۲۹ هیأت وزیران و تغییرات زیر انجام خواهد شد.

‌تبصره ۱- کارکنانی که قصد احداث واحدهای مسکونی در بخشهای روستاهای کشور مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق‌آسیب‌دیده از جنگ را دارند در استفاده از تسهیلات بانکی حق تقدم دارند همچنین واگذاری زمین به اینگونه کارکنان در بخشها و روستاها کشور بدون رعایت‌شرایط مندرج در جدول پیوست شماره پنج تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۶۴.۱۲.۲۰ و اصلاحات وارد بر آن انجام خواهد شد.

‌تبصره ۲- قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط کشور بر اساس قیمت منطقه‌ای سال ۶۲ خواهد بود مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش‌از بهای مذکور باشد که در غیر* این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد.

* به موجب نامه شماره ۷۰۲۰ مورخ ۶۸.۴.۱۴ معاونت حقوقی و امور جلسه نخست‌وزیر کلمه غیر در سطر آخر تبصره ۲ ماده ۶ اضافی تایپ‌شده است.

‌تبصره ۳- حق انشعاب آب، برق و گاز مصرفی کارکنان دولت مشمول ۳۰% تخفیف خواهد شد.

‌تبصره ۴- مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق آسیب‌دیده از جنگ موضوع تبصره یک این ماده حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط‌وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد شد.

‌ماده ۷- به منظور تهیه و واگذاری زمین و تأمین سهمیه مصالح ساختمانی مورد نیاز برای کارکنان دولت و یا ایجاد و احداث واحدهای مورد نیاز برای واگذاری‌به آنان و همچنین ارائه طرح‌های لازم در این زمینه کمیته هماهنگی تأمین مسکن کارکنان دولت با مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی یا یکی از معاونین ایشان با‌عضویت نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارتخانه‌های

برنامه و بودجه، کشور، نیرو، بازرگانی، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی، صنایع و کشاورزی تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۱- کلیه دستگاه‌های دولتی که به نحوی از انحاء در زمینه ساخت واحد مسکونی یا تهیه و تولید مصالح ساختمانی اقدام می‌نمایند موظفند همکاری لازم‌را با کمیته موضوع این ماده معمول دارند.

‌تبصره ۲- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد امور جانبازان و سایر مراجع ذیربط که بر حسب مورد اختیار واگذاری زمین و‌یا مصالح ساختمانی و یا واحد مسکونی را دارا می‌باشند مکلفند همکاری لازم با کمیته موضوع ماده فوق معمول دارند.

‌تبصره ۳- زمین‌های واگذاری به کارکنان دولت از طریق دستگاه‌های موضوع این ماده مشمول تسهیلات این آیین‌نامه خواهد شد.

‌تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مرجع و مسئول تأمین زمین و مسکن کارکنان دولت بوده و برای این منظور دفتری در آن وزارتخانه و ادارات کل تابعه‌جهت ایجاد هماهنگی امور مذکور و پاسخگویی به نیازهای کارکنان تشکیل می‌شود.

‌ماده ۸- نقشه‌های ساختمانی تیپ، متناسب با وضعیت اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و در اختیار تعاونی‌های‌مسکن قرار خواهد گرفت.

‌تبصره ۱- نظارت بر انعقاد پیمان با پیمانکاران و اجرای کار ساختمانی واحدهای مسکونی که توسط تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت احداث می‌شود به عهده‌وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

‌تبصره ۲- دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و همکاری سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۹- کارمزد یا سود اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث یا تکمیل و تعمیر و یا خرید واحد مسکونی بر اساس حداقل کارمزد در قرض‌الحسنه محاسبه و‌دریافت خواهد شد.

ضمناً نحوه پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس دستورالعملهای فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با رعایت مفاد این آیین‌نامه‌ انجام خواهد شد.

‌تبصره ۱- باقیمانده اقساط بدهی کارکنان دولت به بانکها اعم از وام خرید یا ساخت یا تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مشروط بر اینکه سود یا کارمزد قبلی از‌نرخ کارمزد در این آیین‌نامه بیشتر باشد بر اساس نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه قابل محاسبه و دریافت است.

‌تبصره ۲- منظور از ساختمانهای جدیدالاحداث موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون، ساختمانی است که به تشخیص بانک اعطاء‌کننده تسهیلات برای اولین بار مورد‌سکونت قرار می‌گیرد یا اینکه کمتر از ده سال از مهلت پایان کار آن سپری شده باشد.

‌ماده ۱۰- در صورتی که زن و شوهر هر دو مشمول ماده ۵ قانون و این آیین‌نامه باشند یکی از آنان با رعایت ضوابط این آیین‌نامه می‌توانند از تسهیلات بانکی در‌رابطه با خرید احداث و یا تکمیل واحد مسکونی بهره‌مند گردند. احتساب مبنای محاسبه بازپرداختی تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس مجموع حقوق و مزایای‌مستمر آنان بلامانع است.

‌ماده ۱۱- میزان تسهیلات اعطایی بانکها جهت خرید یا احداث، تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی کارکنان مشمول این آیین‌نامه شش‌میلیون ریال خواهد بود.‌لیکن بنابه تشخیص بانک اعطاء‌کننده میزان فوق تا هشت میلیون ریال قابل افزایش می‌باشد.

‌ماده ۱۲- کارکنان مشمول این آیین‌نامه فقط یک بار حق استفاده از وام خرید خانه را خواهند داشت.

‌ماده ۱۳- نحوه پرداخت و بازپرداخت وامهای اضطراری موضوع ماده ۳ قانون بر اساس آیین‌نامه اجرایی تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه خواهد بود لیکن تعیین‌اولویت پرداخت به کارکنان مشمول و تعیین سهم هر دستگاه بر اساس ضوابطی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر ستاد امور رفاهی کارکنان‌دولت حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۴- به منظور فراهم آوردن تسهیلات بانکی و تأمین اعتبارات لازم در زمینه‌های مختلف تأمین مسکن، مایحتاج عمومی و وامهای اضطراری و‌قرض‌الحسنه کمیته هماهنگی تأمین تسهیلات اعتباری کارکنان دولت با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت نمایندگان‌تام‌الاختیار نخست‌وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی شور و وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد شد.

‌ماده ۱۵- وظایف دبیرخانه کمیته‌های موضوع مواد ۴، ۷، ۱۴ به عهده دستگاه‌های مسئول خواهد بود و جلسات آنان به صورت عادی هر سه ماه یک بار و به‌صورت فوق‌العاده حسب مورد به درخواست ستاد امور رفاهی کارکنان دولت و وزارتخانه‌های بازرگانی و مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۱- کمیته‌های فوق می‌توانند جهت تحقق اهداف خود و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از نمایندگان آن به منظور همکاری و‌شرکت در کمیته دعوت نمایند.

‌تبصره ۲- کمیته‌های فوق حسب مورد تحت نظارت ستاد امور رفاهی کارکنان دولت جایگزین کمیته‌های موضوع بندهای “‌الف”، “ب” در تصویب‌نامه‌های‌شماره ۷۶۵۵۰ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۲۲ هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده ۱۶- کارکنان زیر در دستگاه‌های مشمول این قانون می‌توانند از تسهیلات مواد ۶ و ۱۱ استفاده نمایند.

‌الف- کارکنان شاغل دولت که حداقل دارای سه سال سابقه خدمت باشند.

ب- مستخدمین بازنشسته در یکی از دستگاه‌های موضوع این قانون.

ج- همسران مستخدمین مستمری یا وظیفه‌بگیران که دارای فرزند تحت تکفل می‌باشند.

‌ماده ۱۷- در اجرای ماده هشت قانون و به منظور ارائه به موقع گزارش به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی از طرف سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور، وزارتخانه‌ها برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، و کمیته‌های مواد ۴، ۷، ۱۴ این آیین‌نامه و شرکت‌اتحادیه تعاونی مصرف موظفند هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی از فعالیتهای و اقدامات انجام شده در زمینه این قانون را به سازمان مزبور ارسال نمایند.

‌ماده ۱۸- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون موظفند ضمن همکاری لازم با ستاد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت اجرای قانون به منظور‌فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین مسکن و اعطای تسهیلات، اعتباری کارکنان دولت اطلاعات و اسناد مدارک لازم را در این زمینه در مورد لزوم به ستاد و‌سازمان مزبور ارائه نمایند.

‌ماده ۱۹- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مکلفند ضمن پرداخت همه ماهه کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و کمک هزینه عائله‌مندی اعم از‌نقدی و غیر نقدی کارکنان تحت پوشش خود مبالغ آن را در فیش‌های حقوقی درج نمایند.

تبصره ۱- کمکهای غیر نقدی موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که به صورت غیرنقدی پرداخت می‌گردد فقط مبلغ ریالی آن در فیش درج خواهد شد.

‌ماده ۲- کارگران شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون در صورتی از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند که مشمول استفاده از تسهیلات بانکی بانک‌رفاه کارگران و یا امور رفاهی کارگران در زمینه ارزاق عمومی و کوپن کالاهای اساسی مخصوص کارگران و یا عضو اتحادیه مصرف کارگران (‌امکان) نباشند.

‌ماده ۲۱- کمیته هماهنگی تأمین بهداشت و درمان کارکنان دولت بر اساس مصوبه شماره ۷۶۵۵۰ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۲۲ کماکان به فعالیت خود ادامه داده و‌ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب این آیین‌نامه نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی اقدام تا به ستاد ارجاع و ستاد پس از بررسی‌های لازم مراتب را به هیأت وزیران‌تقدیم نماید.

‌ماده ۲۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب این آیین‌نامه در جهت اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون‌موضوع تهیه اساسنامه شرکت اقدام نماید.

‌ماده ۲۳- ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت” موضوع مصوبه شماره ۷۶۵۵۰ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۲۲ هیأت وزیران مرکب از وزرای برنامه و بودجه،‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با‌مسئولیت معاون نخست‌وزیر در امور اجرایی که در این آیین‌نامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود به منظور نارت بر حسن اجرای این مصوبه و نظارت بر کار‌کمیته‌های موضوع مواد ۴، ۷، ۱۴ این آیین‌نامه و تهیه پیشنهاد طرح‌های رفاهی در بخشهای مسکن، مصرف، درمان و… کماکان به کار خود ادامه خواهد داد و‌طرحهای مذکور را طی مراحل تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده ۲۴- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌میرحسین موسوی- نخست‌وزیر

‌فهرست کالاها و اجناس موضوع تبصره ماده ۳

۱- انواع تلویزیون سیاه و سفید رنگی، ۲- رادیو و رادیوضبط، ۳- جارو برقی و مکانیکی، ۴- کولر آبی (‌ثابت و پر تابل)، ۴- کولر گازی، ۵- یخچال،‌یخچال فریزر، فریزر خانگی، ۶- ماشین لباسشویی (‌اتوماتیک و نیمه اتوماتیک)، ۷- چرخ خیاطی (‌دستی، برقی و گلدوزی)، ۸- چرخ گوشت، ۹ -‌آبمیوه‌گیری (‌دستی و برقی)، ۱۰- زودپز و آرام‌پز، ۱۱- پلوپز برقی، ۱۲- ظروف آشپزخانه (‌استیل، تفلون، لعابی)، ۱۳- انواع سینی، ۱۴- قاشق و چنگال(‌سرویس، فله)، ۱۵- انواع کارد آشپزخانه، ۱۶- ظروف چینی (‌سرویس، فله)، ۱۷- بلورجات (‌سرویس، فله)، ۱۸- ظروف ملامین (‌سرویس، فله)، ۱۹ -‌اطوی خانگی از هر قبیل، ۲۰- پنکه (‌سقفی، رومیزی)، ۲۱- فرش ماشینی، ۲۲- موکت، ۲۳- پرتو و لحاف، ۲۴- اجاق گاز (‌گازی، نفتی، برقی)، ۲۵ -‌آبگرمکن (‌گازی، نفتی، برقی)، ۲۶- بخاری (‌گازی، نفتی، برقی)، ۲۷- بخاری دستی

(علاء‌الدین، عالی نسب)، ۲۸- چراغ خوراک‌پزی از هر قبیل، ۲۹ -‌کپسول گاز و رگلاتور و گاز پیک‌نیکی، ۳۰- انواع ساعت (‌مچی، رومیزی، دیواری)، ۳۱- چراغ گازی، ۳۲- چراغ زنبوری و فانوس، ۳۳- انواع بهم‌زن برقی،۳۴- آسیاب برقی، ۳۵- انواع فلاسک و یخدان (‌غذا، آب‌گرم، آبسرد)، ۳۶- کیک‌پز، ۳۷- قهوه جوش، ۳۸- توستر و اره برقی آشپزخانه، ۳۹- ترازوی‌آشپزخانه، ۴۰- سماور و کتری برقی، ۴۱- نوار کاست

‌لوازم تحریر:

——————————————————–

۴۲- ماشین‌حساب دستی، ۴۳- خودنویس و روان‌نویس، ۴۴- خودکار، ۴۵- جعبه پرگار، ۴۶- خط‌کش، گونیا، نقاله، ۴۷- ماشین دوخت و منگنه، ۴۸ -‌مداد تراش، ۴۹- انواع مداد، ۵۰- پاک‌کن، ۵۱- دفترچه، ۵۲- کاغذ خط‌دار و شطرنجی و بی‌خط، ۵۳- چسب و نوار چسب، ۵۴- انواع ماژیک، ۵۵- انواع‌جوهر و مرکب، ۵۶- آب‌رنگ و خمیر

‌مواد غذایی:

——————————————————–

۵۷- انواع گوشت (‌قرمز، مرغ، ماهی)، ۵۸- برنج، ۵۹- روغن، ۶۰- حبوبات، ۶۱- قند و شکر، ۶۲- کره، ۶۳- تخم‌مرغ، ۶۴- پنیر، ۶۵- میگو و تن‌ماهی،۶۶- چای، ۶۷- قهوه نسکاف، کاکائو، ۶۸- ادویه‌جات، ۶۹- انواع شیرخشک، ۷۰- انواع پودرهای میوه‌جات، ۷۱- تنقلات (‌بیسکویت، شکلات…)، ۷۲ -‌نبات، ۷۳- کنسروجات، ۷۴- انواع کمپوت، ۷۵- رب گوجه فرهنگی، ۷۶- آبلیمو، ۷۷- سوسی و کالباس، ۷۸- انواع

سس، ۷۹- ترشیجات و مرباجات،۸۰- شیر و ماست و خامه، ۸۱- نوشابه (‌پپسی، کوکا و غیره…)، ۸۲- انواع بستنی‌ها

‌منسوجات و پوشاک:

——————————————————–

۸۳- انواع فاستونی، ۸۴- انواع پارچه پشمی، ابریشمی، پلیمر زنانه، ۸۵- انواع تترون، ۸۶- انواع پوپلین، ۸۷- روپوشی، ۸۸- انواع برانی و کاپشن و‌پارچه‌های بارانی، ۸۹- انواع روسری‌ها، ۹۰- انواع پارچه‌های چادری، ۹۱- انواع پارچه‌های محلفه‌ای، ۹۲- انواع پارچه‌های کرکی، ۹۳- انواع پارچه‌های‌روتختی و رومیزی، ۹۴- انواع پارچه‌های پرده‌ای، ۹۵- انواع پارچه‌های آستری، ۹۶- انواع چیت، ۹۷- انواع پارچه‌های پیراهنی، ۹۸- انواع پیراهن مردانه،‌زنانه، بچه‌گانه، ۹۹- انواع جوراب مردانه، زنانه و بچه‌گانه، ۱۰۰- انواع زیرپیراهن و شورت مردانه و زنانه و بچه‌گانه، ۱۰۱- انواع دستکش، ۱۰۲- کسرت و‌گن زنانه، ۱۰۳- رومیزی توری و نایلونی و پارچه‌ای، ۱۰۴- انواع نخ قرقره، ۱۰۵- انواع نوار و زیپ

مواد شوینده:

——————————————————–

۱۰۶- پودر رختشویی، ۱۰۷- پودر ظرفشویی، ۱۰۸- مایع ظرفشویی، ۱۰۹- مایع سفیدکننده، ۱۱۰- مایع نرم‌کننده، ۱۱۱- مایع ضدعفونی‌کننده، ۱۱۲ -‌انواع صابون، ۱۱۳- مایع و خمیر صابونی

‌لوازم بهداشتی:

——————————————————–

۱۱۴- شامپو، ۱۱۵- خمیردندان، ۱۱۶- مسواک، ۱۱۷- ماشین اصلاح (‌برقی و دستی)، ۱۱۸- ناخن‌گیر، ۱۱۹- انواع تیغ، ۱۲۰- انواع کرم، پودر، ۱۲۱ -‌لوازم آرایشی زنانه، ۱۲۲- دستمال کاغذی از هر قبیل، ۱۲۳- دستکش صنعتی و خانگی، ۱۲۴- پوشاک بچه، ۱۲۵- نوار بهداشتی، ۱۲۶- سموم دفع‌حشرات و نفتالین، ۱۲۷- پنبه هیدروفیل و گاز و نوار چسب زخم، ۱۲۸- سایه و رنگ مو، ۱۲۹- انواع تقویت‌کننده مو، ۱۳۰- عطر و اودکلن، ۱۳۱- بوگیر‌توالت و یخچال، ۱۳۲- انواع ماشین‌های سواری، ۱۳۳- موتورسیکلت گازی و دنده‌ای، ۱۳۴- دوچرخه 

لوازم یدکی خودرو:

——————————————————–

۱۳۵- شمع و پلاتین، ۱۳۶- باطری، ۱۳۷- لاستیک و تیوپ، ۱۳۸- فیلتر هوا و روغن ماشین سواری، ۱۳۹- روغن ترمز و ضد یخ، ۱۴۰- کمک فنر‌ماشین سواری، ۱۴۱- زنجیر چرخ، ۱۴۲- دیسک، صفحه کلاج، بلبرینگ، ۱۴۳- تسمه پروانه ماشین‌های سواری، ۱۴۴- انواع بوق ماشینهای سواری، ۱۴۵- لنت ترمز ماشینهای سواری، ۱۴۶- رادیو و رادیوپخش اتومبیل، ۱۴۷- انواع لامپ و آچارآلات، ۱۴۸- لاستیک و موکت داخل ماشین سواری

‌ابزارآلات:

——————————————————–

۱۴۹- دریل برقی، ۱۵۰- اره برقی، ۱۵۱- دستگاه پرچ، ۱۵۲- آچار لوله‌گیر، ۱۵۳ -هویه برقی، ۱۵۴- پیستوله، ۱۵۵- انواع قلم نقاشی، ۱۵۶- حدیده،۱۵۷- قلاویز، ۱۵۸- اسکنه، ۱۵۹- انواع مته، ۱۶۰- انواع آچار و انبردست، ۱۶۱- انواع قفل درب و پنجره، ۱۶۲- سمپاش

‌لوازم الکتریکی:

——————————————————–

۱۶۳- ترانس اتوماتیک، ۱۶۴- دستگاه روشنایی شارژی، ۱۶۵- کامپیوترهای کوچک، ۱۶۶- دستگاه تلفن، ۱۶۷- انواع باطری خشک، ۱۶۸- چراغ قوه،۱۶۹- چراغ گردون، ۱۷۰- انواع لامپ روشنایی (‌معمولی، مهتابی، لوستر)، ۱۷۱- اوهم متر، ولت متر، ۱۷۲- فازمتر، ۱۷۳- انواع کلید و پریز، ۱۷۴- سیم‌و نوار چسب برق، ۱۷۵- دستگاه خبرکننده نشت گاز، ۱۷۶- دستگاه شوک‌گیر

لوازم عکاسی:

——————————————————–

۱۷۷- دوربین عکاسی، ۱۷۸- دوربین چشمی، ۱۷۹- انواع فلاش و نورسنج، ۱۸۰- انواع

فیلتر، ۱۸۱- انواع فیلم، ۱۸۲- باطرهای مختلف دوربین و‌ساعت، ۱۸۳- انواع لنز دوربین عکاسی

‌کالاهای متفرقه:

——————————————————–

۱۸۴- کیف مدرسه، ۱۸۵- کیف زنانه و مردانه، ۱۸۶- انواع فندک، ۱۸۷- چتر زنانه، مردانه و بچه‌گانه، ۱۸۸- سوزن چرخ خیاطی، ۱۸۹- سیم ظرفشویی،۱۹۰- اسکاچ و اسفنج، ۱۹۱- کیسه نایلکس، ۱۹۲- انواع نایلون، ۱۹۳- انواع دگمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.