تخلف در اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم

ارسال پرونده تخلف وزارت علوم در اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی به دادسرا

دیوان محاسبات کشور در گزارشی با اشاره به تخلفات متعدد وزارت علوم در اجرای همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها بخصوص نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست، از ارسال پرونده این موضوع به دادسرا خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد ابلاغ شماره ۴۷۵۲۴ مورخ ۶ اردیبهشت ماه سازمان برنامه و بودجه کل کشور، اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را از طریق بخشنامه شماره ۲۱۳۴۸ مورخ ۷ اردیبهشت ماه به دبیران هیئت‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته ابلاغ نمود.

بر همین اساس دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت مذکور در کلیه مناطق هیات امنایی سراسر کشور، طی نشست‌های فوق العاده خود اقدام به اصلاح ضرایب فوق‌العاده ویژه نمود و در اجرای همسان سازی یاد شده “دستورالعمل خدمت اعضای هیات علمی به شیوه تمام وقت ویژه” را که منجر به افزایش ۱.۶ برابری فوق‌ا‌لعاده جذب و فوق‌العاده شغل (مخصوص) اعضای هیات علمی تمام وقت ویژه نسبت به اعضای هیات علمی تمام وقت میگردد را تصویب نمودند.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در افزایش ضرایب و مبانی حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاهها دارای ایراداتی بشرح زیر است:

*بار مالی همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه ها به صورت قانونی تامین نشده است

اولاً؛ براساس فراز پایانی بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبار مربوط به جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب می باشد و این درحالی است که مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات امناهای دانشگاه ها تاریخ اجرای احکام همسان سازی را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعیین و ابلاغ نموده اند فلذا بار مالی آن تامین نشده و حکم ماده واحده رعایت نشده است .

*منابع مالی همسان سازی حقوق از محل فروش اموال تامین نشده است

ثانیاً؛ به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت اجازه داده میشود باقیمانده مواردی که مرتبط با فروش اموال بوده و مازاد بر مصرف جزء (۱) بند موصوف می‌باشد، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۵۳۰۰۰۰-۹۴ جهت تأمین همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دهد. با عنایت به اجرای همسان سازی فوق در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی‌های به عمل آمده مدارکی دال بر تامین منابع مالی ناشی از فروش اموال، ارائه نگردید. از طرفی هم در اعتبارات دانشگاه ها زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی اعتباری بابت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و همسان سازی آن با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی نگردیده است و این مسئله مغایر با ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور می‌باشد.

ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارتست از: کلیه تصویب ‎ نامه ‎ ها، بخشنامه ‎ ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ‎ ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به ‎ اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می ‎ باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه عبارتست از:

ث- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج- در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

*وزارت علوم مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد ارائه نداد

در ادامه گزارش دیوان محاسبات آمده است: ثالثا؛ با عنایت به ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰ ه مورخ ۴ اردیبهشت ماه هیئت محترم وزیران، تغییر ضرایب جداول حقوق و افزایش مبانی حقوق دستگاههای اجرایی ماده (۱) قانون احکام دائمی صرفاً پس از تامین اعتبارات مربوط و رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر موافقت توسط شورای حقوق و دستمزد و تائید توسط ریاست محترم جمهور قابل اجرا ست، که مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد و موافقت ریاست محترم جمهور در این خصوص ارائه نگردید.

رابعاً؛ در خصوص نحوه اجرای همسان‌سازی و چگونگی تطبیق حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مرتبه هیات علمی مدارکی ارائه نگردید و با توجه به اینکه اجرای همسان سازی حقوق به استناد ابلاغ‌های غیر دقیق و مبهم شماره ۴۷۵۲۴ مورخ ۶ اردیبهشت ماه و ۱۰۱۰۶۰۵ مورخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است چگونگی تامین اعتبار اجرای همسان سازی فوق از محل فروش اموال و عملکرد درآمدهای واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۷ مشخص نبوده ودرنهایت شیوه توزیع این اعتبارات و ابلاغ‌های مرتبط با ردیف هزینه‌ای ۵۳۰۰۹۴ و چگونگی توزیع آن در بین دانشگاهها و مصرف اعتبار مذکور نیز نامشخص و مازاد بر اعتبار بوده و مغایر با بند (ت) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد.

به علاوه بررسی‌های به عمل آمده در دانشگاه ها و مو سسات اموزش عالی اعمال کننده گویای این واقعیت است که افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۰ همان دانشگاه و درآمدهای اختصاصی بدون پیش بینی منابع لازم صورت گرفته است.

بند (ت) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه عبارتست از: ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

*پرونده تخلفات به دادسرا ارسال شد

در پایان این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: موضوع فوق طی نامه ای در مورخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ با عنوان گزارش دادسرایی “تخلف در نحوه اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰” که در سامانه سنا در همان تاریخ ثبت شده و به دادسرا ارسال گردیده است.

23 دیدگاه

 1. این چیزی نیست جز توطئه‌ی کارمندان علیه هیئت‌علمی‌ها و درواقع علیه قشر فرهیخته و نخبگان جامعه

   1. با توجه به الکترونیکی شدن دولت، حداکثر ۵ درصد کارمندان وزارت عتف باقی بمانند و مابقی به سمت کار یدی و تولید هدایت شوند. در اینصورت در بودجه این وزارتخانه صرفه جویی خواهد شد.

  1. خداییش گفتم اینطوری یهو حقوقمون با یه پست مدیریتی رسید به ۵۰ تومن یه جای کار میلنگه ها

  2. هیئت علمی تنها قشر فرهیخته و نخبه جامعه نیست، معلمان و کارمندان دانشگاه ها و سایر وزارتخانه ها با مدرک ارشد و دکتری هم جزو نخبگان جامعه هستند که دریافتی یک سوم اعضای هیئت علمی دارند. ضمن اینکه بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با رانت وارد دانشگاه شده و ادامه تحصیل داده اند. در بسیاری از دانشگاه ها نمایندگان، مدیران کل، وزرا و وکلا و ..به عنوان هیئت علمی وارد دانشگاه شده اند و تنها حضور غیر رسمی دارند. در هیچ کجای دنیا تبعیض بین کارمندان و هیئت علمی در این سطح نیست. جمع کنید این بساط تبعیض را با نام های من درآوردی.

   1. تفاوت هیات علمی با کارمند در مدرک نیست. هیات علمی از بهترین دانشگاهها و با بهترین رزومه و پژوهش و مقاله و تالیف کتاب و…استخدام میشن. بعد هم فقط حقوق نمیگیرن و مرتب و هرسال تحت فشارند برای انجام کارعلمی و پژوهشی
    اگه بگید یه عده با پارتی هیات علمی میشن، خوب عده زیادی هم با پارتی کارمند میشن!
    ولی عموما شغل هیات علمی تمام وقت حساب میشه. در حالیکه کارمندها اونم تو زمان کرونا واقعا اگه یک سوم کم بشن، مشکلی پیش نمیاد

  3. عزیز دلم احترامتان مستحب. اگر توطئه هم باشه فقط کار شماست زشته این حرفها.
   ولی خدایی هفته ای چند ساعت سرکار می آیید خدایی چقدر حقوق و کارانه می گیرید کارمند چقدر حقوق و کارانه.؟ هیچ جا به اندازه وزارت علوم تبعیض و یی عدالتی نیست.

  4. کمتر از ۵ درصد از اساتید دانشگاه ها یا بصورت محض یعنی حرکت بر لبه دانش در حال کار کردن هستند و یا بصورت کاربردی مواردی را تولید می کنند که به درد مملکت می خوره بقیه شون ول معطل هستند کارشون در مقطع لیسانس شده رو خونی کتاب و جزوه های سال های قبل برای دانشجوهای بخت برگشته و در مقطع ارشد و دکتری انجام کارهای تکراری و بی ثمر تا حرف هم میشه سریع خودشونو به نخبگان می چسبونند اقایان هییت علمی دقت داشته باشند که اونایی جز نخبگان هستند که از بنیاد ملی نخبگان حقوق می گیرند و شرایطش رو کسب کردند این اشخاص هر چه بگیرند کم گرفته اند بقیه اینی هم که می گیرند از سرشون زیاده تا هم حرف میشه حقوق خودشون رو با اساتید دانشگاه های اروپا و امریکا مقایسه می کنند انگار عملکرد شون مثل اوناست واقعا خنده داره هر وقت جز بنیاد ملی نخبگان ایران و حقوق مادام‌العمر براتون در نظر گرفته شد بدونید که نخبه هستید غیر از این مورد خودتون رو به نخبگان نچسباند

  1. میانگین حقوق اساتید همانند سایر کشورها باید حداقل پنج برابر میانگین حقوق کارمندان دولت باشد تا به عدالت نزدیک باشد.

   1. چرا وقتی به خودتون میرسه با خارج کشور مقایسه می کنید اگه قراره اینطور باشه برا همه باید باشه تو خ از کشورا معلمی و مهندسی بیشترین حقوق رو دارن تو ایرانم باید اونجوری بشه

    1. مقایسه ای که صورت گرفته در مورد مقدار نسبی حقوق هست و نه مقدار مطلق آن. امیدوارم تفاوت این دو را بدانید. در ضمن، در کدوم خارج معلمی و مهندسی بیشترین حقوق رو می گیرن؟!

 2. توروخدا کار نخبگان رو ببین به کجا رسیده که هر کس به خودش جرات میده درباره این قشر نظر بده واقعا تاسف باید خورد

 3. متاسفانه اساتید دانشگاه نجومی گبر شدن بدون کارایی واقعی،باید موظفی اساتید دانشگاه به20واحد در هفته افزایش یابد شاید مشکل کسری بودجه و تعهد بیشتر از تامین اعتبار حل شود یا دانشگاه ها از درامد خودشان این رقم را پرداخت کنند

 4. متاسفانه دیوان محاسبات بجای رعایت عدالت پرداخت،دنبال مچ‌گیری از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی غیر وابسته به وزارت علوم است،چطور این قانون از سال ۹۹ برای اعضاء هیأت علمی وزارت بهداشت اجرا میشود ولی از دیوان محاسبات خبری نیست حالا که یک عدالت نیم بند و نسبی با مصوب مجلس قرار شده از اول ۱۴۰۰ بین فرهیختگان کشور غیر از وزارت بهداشت برقرار شود همه به تکاپو افتادند تا مانع اجرای عدالت نیم بند شوند ،کجاست کسانیکه دم از عدالت می‌زدند تازه موسسات بنیادی و حیاتی کشور مثل موسسات پژوهشی غیر وابسته به وزارت علوم ولی تابع قوانین آن هنوز از این حقوق قانونی محرومند بخاطر بی عدالتی وحشتناکی که در بدنه این کشور حاکم است،چرا ؟بجای اینکه دیوان دنبال عدالت اجتماعی بین فرهیختگان کشور باشد دنبال بی عدالتی اجتماعی با حربه قانون رفته،مگر غیر از این هست که همه ما درهمین دانشگاه ها ی کشور فارغ‌التحصیل و عضو هیات علمی شدیم.لعنت بر تبعیض و بی عدالتی با حربه قانون،چرا دیوان دنبال رفع اشکالات نیست؟

 5. با سلام. واقعا این بحث ها بی فایده است چون بسیاری از اقشار افزایش حقوق خودشون رو در سالیان گذشته نمی بینند و حالا که خیلی دیر نوبت به اعضای هیات علمی رسیده، شاکی شدن! ضمن اینکه برای سایر ارگانها افزایش حقوق در چندین مرحله و بدون قید و شرط و افزایش ساعت کار اعمال شده ولی برای اعضای هیات علمی در طول چند ساله اخیر، همین یکبار و با کلی شرط و شروط و افزایش موظفی و ….

  مشکلی نیست، به عنوان عضو هیات علمی حاضرم حقوق بنده به حقوق سال ۹۲ بازگردد، به شرطی که حقوق همه ارگان ها هم به همین صورت بازگردد به همان دوران، اگر دنبال عدالت هستید، بسم ا….

 6. جالبه موقعی حقوق بالا به هیات علمی وزارت بهداشت میدن بودجه هست اما برای اساتید وزارت علوم که اگه برن خارج تا 10 برابر حقوق میدنشون بودجه کمه

 7. ضمن عرض احترام به تمامی کارمندان عزیز،
  بنده از سال ۹۲ هیات علمی دانشگاه شده ام از سی و دو سالگی حقوق از دولت دریافت کرده ام، و در هیچ دوره ای از دوران دانشجویی استخدام هیچ ارگان دولتی نبودم
  در کسوت هیات علمی روزی یادم نیست که در خونه باشم و درحال آماده کردن موارد تدریس برای روز بعد نباشم یا در حال نوشتن پروپوزال طرح پژوهشی یا در حال نوشتن مقاله نباشم. البته که از طرح های پژوهشی فقط نوشتن پروپوزال شامل حال ما شده.
  در محل دانشگاه هم که شرح حال امثال من مشخص است یا در حال تدریس هستیم یا جوابگوی دانشجو یا در حال نوشتن مقاله و طرح پژوهشی و هر از چندگاهی نوش جان کردن نیشتر هم برخی همکاران کارمندمان که از نظر ایشان امثال بنده نه تنها لیاقت کسوت معلمی رو نداریم بلکه شاید حق این دوستان رو خورده باشیم و جایگاه این دوستان رو اشغال کرده ایم ، و الی ماشالله مسایل مشابه. صد البته در شرایط محیطی به شدت مطلوبی که اتاق اساتید اکثرا دارند همه ما هیات علمی ها از خوشی داریم میمیریم:)
  ما هیات هلمی ها برای استخدام، گرفتن ترفیع سالانه ارتقاء تبدیل وضعیت پوست مون کنده می شود، واقعا ای کاش برای ترفیع و ارتقا و تبدیل وضعیت کارمندان عزیز هم چنین شرایطی بود تا کمی متوجه شرایط می شدند و این قدر به راحتی قضاوت نمی کردند.
  در مورد حضور رانتی افراد هم در کسوت هیات علمی باید عرض کنم که درصدی به این نحو، بله وجود دارد ولی خداییش درصد این افراد در قشر کارمندی به شدت بالاتره، چون یکسری ملزوماتی برای استخدام هیات علمی من جمله سوابق علمی و انتشارات علمی وجود دارد که کار ورود رو سخت تر میکنه ولی برای استخدام کارمندان عزیز یک چنین ملزوماتی وجود ندارد.مثل قدیمی هست که میگه یه سوزن به خودمون بزنیم بعد چوالدوز رو به دیگران.
  بنده دوست دارم ای کاش روزی هم برسه وقتی از سر کلاس به خونه می رسم نگران تدریس فردا ، مقاله دانشجو طرح پژوهشی و ….. رو نداشتیم می تونستیم با بچه مون و خانوادمون وقت بگذرونیم،
  واقعا چرا که چون کار ما یه کار روتین هست نوشتن نامه پر کردن فرم بررسی پرونده و …… نوآوری کیلویی چند،چاپ مقاله jcr کیلویی چند! چاپ مقاله Q1 کیلویی چند، آخ نگفتم از بندهای امتیاز تبدیل وضعیت دانشیاری استادی ، واقعا چرا این همه تبعیض در مورد کارمندان اخه واقعا چرا ؟
  ما هیات علمی ها متوجه شرایط بد اقتصادی هستیم، ولی ای کاش دوستان کارمند برای توجیه اعتراضات خودشان، و افزایش حقوق خودشان، قضاوت نادرست در مورد زحمات و ارزش های استاتید دانشگاه ها نداشته باشند و حداقل احترام کسوت معلمی را لحاظ بفرمایند
  با تشکر
  و من الله توفیق

 8. سلام.چرا باید اعضای هیات علمی حقوقشان انقدر بالا باشد و تازه با پرداخت مالیان ثابت 10درصد!
  مگه ما کارمندان زحمت نمیکشیم؟
  چرا کارمند 15سال سابقه حکمش 7تومت باشد و یه هیات علمی 8سال سابقه حکمش 18میلیون!!!
  جالبه هیات علمی 2سال سابقه 12 میلیون!!
  این عدالته؟؟؟!!
  باشه بیشتر بگیرند ولی نه انقدر اختلاف زیاد باشه.
  انشاءالله آقای رئیسی قولی که دادند در خصوص همسان سازی واقعی رو عملی کنند.

 9. بنده هیات علمی دانشگاه پیامنور هستم با پنج سرعایله؛ به خداوندمتعال سوگند حقوقم با ده سال سابقه امسال شده هفت تومان.
  هفت تومان را با این تورم چکارش میشه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *