افزایش حقوق 1400 نفت | ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق سال 1400 کارکنان رسمی و پیمانی صنعت نفت

شناسنامه قانون | naft

همچنین ببینید: بخشنامه افزایش اضافات حقوق سال ۱۴۰۰ کارمندان قراردادی مدت موقت و مدت معین جدید وزارت نفت


بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارکنان صنعت نفت (بخشنامه شماره ۶۸-۲/۲۰ مورخ ۵/۲/۱۴۰۰ وزارت نفت)

جناب آقای دکتر مینو

معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت (رسمی/ پیمانی) در هر سال از جمله سال ۱۴۰۰ متأثر از مصوبه هیأت محترم وزیران صورت می گیرد. با عنایت به مصوبه مزبور اضافه حقوق عمومی کارمندان حسب نظام حقوق و مزایای مترتب به شرح ذیل جهت اقدام ابلاغ می گردد:

الف) اضافه حقوق عمومی کارمندان رسمی/ پیمانی:

۱- به استناد مفاد تصویب نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران، حقوق اصلی پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ کلیه کارمندان شاغل، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش می یابد.

۲- پس از اعمال افزایش موضوع بند «۱» فوق الذکر، مجموع افزایش مبلغ ناخالص مندرج در “صورتحساب حقوق ماه جاری” (به عنوان حکم کارگزینی) در فروردین سال ۱۴۰۰ نسبت به مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب حقوق اسفند سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز کند. مابه التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تحت عنوان کاهش ناشی از اجرای جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در صورتحساب حقوق ماه جاری درج و از مجموع مبلغ مندرج در آن کسر می گردد.

۲- برای محاسبه کسور بازنشستگی مشمولین این ابلاغیه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند، ابتدا مبلغ کاهشی ناشی از اجرای بند «۲» فوق الذکر این ابلاغیه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص گردد و سپس کسور بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور، تعیین گردد.

ب) عائله مندی و اولاد:

کمک هزینه عائله مندی به میزان سه میلیون و هفتصد و سه هزار و سیصد و بیست (۳.۷۰۳.۳۲۰) ریال و کمک هزینه اولاد به میزان نهصد و شصت هزار و صد و بیست (۹۶۰.۱۲۰) ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ قابل پرداخت است.

ج) سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال ۱۴۰۰:

سقف حقوق و فوق العاده های مستمر معادل هفت (۷) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (۲۲.۴۶۸.۰۰۰ ریال) موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

د) سقف پاداش سنوات خدمت برای بازنشستگان سال ۱۴۰۰:

سقف پاداش مقرر با رعایت حداکثر سی (۳۰) سال سابقه خدمت در سال ۱۴۰۰ چهارمیلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

هـ) سقف ناخالص حقوق و مزایای پرداختی ماهانه در سال ۱۴۰۰ در کلیه مناطق:

سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) معادل ۱۵ برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (۲۲.۴۶۸.۰۰۰ ریال) موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

کاهش ناخالص حقوق و مزایای کارمندان، ناشی از تغییر سقف ناخالص حقوق و مزایا برای سال ۱۴۰۰ از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب به ۱۵ برابر حداقل حقوق موصوف مشمول پرداخت تفاوت تطبیق می‌باشد.

بیژن زنگنه- وزیر نفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: