اساسنامه شرکت‌های اب و فاضلاب استان

اساسنامه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان (مصوبه شماره ۶۲۷۲۲/ت۱۷۷۷۸هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۶ هیئت وزیران)

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنابه پيشنهاد مشترك شماره .28735ص.10.‌و مورخ 1/12/1375 وزارت جهاد سازندگي و سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و به استناد قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي ـ مصوب 1374 ـ اساسنامه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي‌ استان را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان

فصل اول ـ كليات و موضوع شركت

‌ماده ۱ـ نام شركت، شركت آب و فاضلاب روستايي استان ……. است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود.

‌ماده ۲ـ مركز اصلي شركت شهر …….. است.

‌تبصره ـ شركت مي‌تواند براساس ماده (۳) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي ـ ‌مصوب ۱۳۷۴ـ (‌كه در اين اساسنامه قانون ناميده‌ مي‌شود) با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و ‌مقررات مربوط در مراكز شهرستانهاي تابع استان اقدام به ايجاد شعبه يا شركت كند.

‌ماده ۳ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و مطابق قانون، مقررات اين اساسنامه، مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و در موارد‌پيش‌بيني نشده قانون تجارت اداره مي‌شود.

‌ماده ۴ـ مدت شركت از تاريخ تأسيس نامحدود است.

‌ماده ۵ـ موضوع شركت عبارتست از:

‌الف ـ مطالعه و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين، انتقال و توزيع آب آشاميدني روستايي.

ب ـ مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي (‌اعم از جمع‌آوري، انتقال و تصفيه).

ج ـ نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات مرتبط با آب آشاميدني روستايي نظير چاهها، آبگيرها، تصفيه‌خانه‌ها، مخازن، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط‌انتقال، سيستمهاي كنترل و شبكه‌هاي توزيع.

‌د ـ نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي احداث شده.

‌هـ ـ مرمت، بازسازي و توسعه شبكه‌ها و تأسيسات آب آشاميدني و تأسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي و حفاظت از حريم آنها.

‌و ـ تأمين آب آشاميدني در شبكه‌هاي روستايي براساس استانداردهاي مصوب.

‌ز ـ انجام ساير امور محول مرتبط با وظايف شركت.

‌تبصره ۱ـ نظارت و هماهنگي امور ستادي، پشتيباني و تحقيقاتي شركتهاي آب و فاضلاب استان ……… توسط معاونت ذي‌ربط وزارت جهاد‌سازندگي انجام مي‌گيرد.

‌تبصره ۲ـ مسؤوليت پي‌گيري تصويب اعتبارات عمراني (‌ملي و روستايي) شركتهاي مذكور بر عهده وزارت جهاد سازندگي است.

‌فصل دوم ـ سرمايه شركت

‌ماده ۶ـ سرمايه شركت معادل پنج ميليون (۵۰۰۰۰۰۰) ريال است كه به پانصد سهم ده‌هزار ريالي تقسيم شده و كلا” متعلق به دولت است.

‌ماده ۷ـ نيروي انساني مورد نياز، تأسيسات، ماشين‌آلات، داراييها و ديگر اموال براساس تبصره (۲) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون به اين شركت‌ واگذار و منتقل مي‌شود.

‌تبصره ـ كليه اموال و امكانات موضوع اين ماده به قيمت ارزش دفتري به سرمايه شركت افزوده خواهد شد.

فصل سوم ـ اركان شركت

‌ماده ۸ـ شركت داراي اركان زير است:

‌الف ـ مجمع عمومي

ب ـ هيأت مديره

ج ـ رييس هيأت مديره و مدير عامل

‌د ـ بازرس (‌حسابرس)

‌الف ـ مجمع عمومي

‌ماده ۹ـ مجمع عمومي متشكل از وزير جهاد سازندگي يا نماينده وي در استان، رييس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده وي در استان، رييس سازمان‌جهاد استان، وزير كشور يا نماينده وي در استان، و وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده وي در استان است كه نمايندگي سهام دولت را در مجمع‌عمومي دارا هستند.

‌تبصره ۱ـ وزير جهاد سازندگي يا نماينده وي رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد.

‌تبصره ۲ـ رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره شركت استان بدون داشتن حق راي در جلسات مجمع عمومي شركت مي‌كنند. رييس‌هيأت مديره و مدير عامل دبير مجمع عمومي است.

‌تبصره ۳ـ تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراي حاضران معتبر است.

‌ماده ۱۰ـ دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه بايد حداقل (۱۵) روز قبل كتبا” از طرف رييس مجمع‌براي اعضا ارسال شود.

‌ماده ۱۱ـ مجمع عمومي بر دو نوع است:

ـ مجمع عمومي عادي

ـ مجمع عمومي فوق‌العاده

‌مجمع عمومي عادي

‌ماده ۱۲ـ مجمع عمومي عادي در هرسال حداقل دو مرتبه تشكيل مي‌شود يك‌بار در شش ماه اول سال براي تصويب صورتهاي مالي سال قبل و ساير‌مسايل مطروح شركت و ديگري در شش ماه دوم سال براي رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه سال آتي و ساير مسايلي كه در دستور جلسه قرار دارد.‌وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

‌الف ـ رسيدگي و اظهارنظر در خصوص گزارش عملكرد و تصويب بودجه سالانه شركت.

ب ـ رسيدگي و تصميم‌گيري در خصوص ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.

ج ـ تصويب دستورالعملهاي مورد نياز در چهارچوب مقررات مربوط.

‌د ـ تصميم‌گيري در خصوص ايجاد اندوخته مطابق مقررات.

‌هـ ـ بررسي و تصويب تشكيلات شركت براي ارايه به سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

‌و ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز به پيشنهاد هيأت مديره شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

‌ز ـ تصميم‌گيري در خصوص سرمايه‌گذاري و مشاركت در ساير مؤسسات و شركتها با رعايت مقررات مربوط.

ح ـ عزل و نصب رييس هيأت مديره و مدير عامل، اعضاي هيأت مديره و انتخاب بازرس (‌حسابرس) شركت به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.

ط ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهيهاي شركت.

ي ـ تصميم‌گيري در خصوص ساير موضوعاتي كه مطابق اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است يا مواردي كه در دستور كار‌مجمع گذارده شده‌است.

‌تبصره ۱ـ به منظور تسهيل و تسريع در امور و ايجاد رويه‌هاي واحد در كليه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي، مجمع عمومي مي‌تواند در چهارچوب‌تصويبنامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۳ بخشي از اختيارات خود را به رييس مجمع عمومي تفويض كند.

‌تبصره ۲ـ تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجراست.

‌ماده ۱۳ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده بنابه دعوت رييس مجمع عمومي، مدير عامل يا تقاضاي كتبي بازرس (‌حسابرس) با ذكر علت در هر‌زمان تشكيل مي‌شود. دستور جلسه مجمع عمومي ياد شده مطابق آنچه در دعوتنامه ذكر شده‌است مي‌باشد.

‌مجمع عمومي  فوق‌العاده

‌ماده ۱۴ـ تصميم‌گيري در موارد زير فقط با مجمع عمومي فوق‌العاده است:

‌الف ـ پيشنهاد هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه و ارايه آن به وزارت جهاد سازندگي به منظور ارايه به هيأت وزيران با رعايت مقررات مربوط.

ب ـ كاهش يا افزايش سرمايه.

ج ـ پيشنهاد انحلال شركت به مراجع ذي‌صلاح.

ب ـ هيأت مديره

‌ماده ۱۵ـ هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل است كه براي مدت (۲) سال انتخاب مي‌شوند و تا موقعي كه‌تجديد انتخاب به عمل نيامده‌است در مقام خود باقي مي‌مانند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

‌تبصره- رييس هيأت مديره و مدير عامل از بين اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد وزير جهاد سازندگي با تصويب مجمع عمومي  انتخاب مي‌شود.

‌ماده ۱۶ـ جلسات هيأت مديره هر ماه يك بار به دعوت رييس هيأت مديره و مدير عامل با حضور سه نفر از اعضاي هيأت مديره در محل شركت يا در‌هر محلي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل تعيين كند تشكيل مي‌شود و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هيأت مديره با رييس‌هيأت مديره و مدير عامل است.

‌تبصره ۱ـ در صورت عزل، فوت يا استعفاي يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره، يكي از اعضاي علي البدل به دعوت رييس هيأت مديره و مدير عامل‌در جلسات هيأت مديره شركت كرده و راي مي‌دهد. در غياب رييس هيأت مديره و مدير عامل يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره به قايم مقامي وي‌وظايف محول را در حدود اختيارات تفويضي انجام مي‌دهد.

‌تبصره ۲ـ هيأت مديره داراي دفتري است كه تمام تصميمات با ذكر نظر اقليت در آن ثبت و به امضاي حاضران در جلسه مي‌رسد.

‌ماده ۱۷ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره عبارت است از:

‌الف ـ بررسي برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت پيشنهادي در چهارچوب سياستها و برنامه‌هاي مصوب براي ارايه به مجمع عمومي .

ب ـ بررسي بودجه پيشنهادي، گزارش عمليات سالانه، ترازنامه و برنامه عمليات آتي شركت و تقديم آن به مجمع عمومي .

ج ـ بررسي و پيشنهاد تشكيلات شركت براساس اصول و ضوابط تشكيلاتي مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب مجمع‌عمومي .

‌د ـ پيشنهاد ايجاد و انحلال شركتهاي فرعي يا شعب در محدوده استان به مجمع عمومي براي تصويب.

‌هـ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانكها.

‌و ـ عقد هر نوع قرارداد به منظور اجراي وظايف شركت و تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن.

‌ز ـ تصويب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلي طبق بودجه مصوب به پيشنهاد مدير عامل.

ح ـ پيشنهاد تأسيس يا مشاركت در شركتهاي مرتبط با وظايف موضوع قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به مجمع عمومي  براي اتخاذ‌تصميم.

ط ـ هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به رييس هيأت مديره و مدير عامل تفويض ‌كند.

‌ماده ۱۸ـ ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌منوط به تأييد هيأت مديره و رعايت مقررات مربوط ‌است.

ج ـ رييس هيأت مديره و مدير عامل

‌ماده ۱۹ـ رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و بر كليه واحدهاي تابع شركت رياست دارد و با رعايت مقررات اين‌اساسنامه مجري مصوبات هيأت مديره است.

‌ماده ۲۰ـ رييس هيأت مديره و مدير عامل داراي وظايف و اختيارات زير است:

‌الف ـ مسؤوليت اداره كليه امور شركت از قبيل نظارتهاي مالي، فني، محاسباتي، استخدامي، تشكيلاتي، معاملاتي، مخارج و حفظ اموال.

ب ـ عزل و نصب كليه مأموران و كاركنان شركت و تعيين شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه براساس آيين‌نامه‌هاي مصوب.

ج ـ نمايندگي شركت در مقابل كليه مراجع قضايي، اداري و اشخاص حقيقي يا حقوقي با حق توكيل غير.

‌د ـ تهيه برنامه ميان مدت و بودجه سالانه و ارايه آن براي تأييد به هيأت مديره.

‌هـ ـ تهيه آيين‌نامه بهره‌برداري (‌شامل نحوه تعيين ميزان تعرفه آب بها، حق انشعاب و برخورد با متخلفان و …) و ارايه به هيأت مديره براي تصويب.

‌ماده ۲۱ـ مدير عامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت به تشخيص و مسؤوليت خود تفويض كند.

‌د ـ بازرس (‌حسابرس)

‌ماده ۲۲ـ بازرس (‌حسابرس) شركت، سازمان حسابرسي است كه عهده‌دار وظايف قانوني حسابرسي و بازرسي شركت است.

‌ماده ۲۳ـ اقدامات بازرس (‌حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود.

‌فصل چهارم ـ ساير مقررات

‌ماده ۲۴ـ كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت نظير قراردادها، چكها، بروات، سفته‌ها و ساير اوراق تجاري باامضاي رييس هيأت مديره و مدير عامل و‌يكي از اعضاي هيأت مديره معتبراست.

‌تبصره ـ چكهاي صادر شده از سوي شركت علاوه بر امضاي مقامات موضوع اين ماده بايد به امضاي ذي‌حساب شركت يا مقام مجاز از طرف وي برسد.

‌ماده ۲۵ـ سال مالي شركت به استثناي سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه است، از اول فروردين هرسال آغاز و در پايان اسفند همان‌سال خاتمه مي‌يابد.

‌ماده ۲۶ـ هيأت مديره شركت بايد پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط را براي رسيدگي به‌بازرس (‌حسابرس) تسليم كند. بازرس (‌حسابرس) موظف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط حداكثر ظرف دو ماه‌رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذي‌ربط تسليم كند.

‌ماده ۲۷ـ سود ويژه قابل تقسيم شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل و كسر يك‌دهم از باقيمانده، به عنوان اندوخته قانوني با رعايت‌مقررات مربوط به مصرف توسعه تأسيسات مي‌رسد.

‌اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۱۸۶/۲۱/۷۶ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد ‌شده رسيده‌است.

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.