نمونه اساسنامه شرکت‌های آب و فاضلاب استانی

نمونه اي از اساسنامه شركتهاي آب وفاضلاب استاني

نمونه اساسنامه شرکت‌های آب و فاضلاب استانی

فصل اول- كليات

ماده ۱- به استناد ماده 1 قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹، شركتي تحت عنوان آب وفاضلاب استان چهارمحال بختياري (سهامي خاص) كه دراين اساسنامه اختصارا شركت ناميده خواهدشد، تشكيل ميگردد.

ماده ۲- موضوع وهدف شركت: ايجاد تاسيسات تقسيم وتوزيع آب شهري وتاسيسات مرتبط با جمع آوري، انتقال وتصفيه فاضلاب به شرح ذيل برعهده ، شركت خواهدبود.

الف- بهره برداري از تاسيسات مرتبط با تامين وتوزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه خانه ها ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال ، منابع چاهها، سيستمهاي كنترل وشبكه هاي توزيع .

ب- بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري وانتقال فاضلاب ، تصفيه خانه وايستگاههاي پمپاژمربوطه.

ج- اجراي شبكه هاي مربوط به توزيع آب شهري

د- اجراي طرحهاي جمع آوري، انتقال  وتصفيه فاضلاب.

و- سرمايه گذاري ومشاركت در موسسات وشركتهايي كه با اهداف ووظايف شركت مرتبط باشدبه منظور ارتقاي كيفي وكمي فعاليتهاي  شركت.

هـ- اجراي طرحهاي تامين وانتقال آب باتوجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون فوق

ز- انجام امور تحقيقاتي ، آموزشي در راستاي اهداف شركت وهماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور.

ح- تشكيل شركتهاي جديد براساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون فوق

ماده ۳- مركز شركت: مركز اصلي شركت شهر كرد بوده وحوزه خدماتي آن محدوده قانوني شهرهاي استان چهارمحال وبختياري ميباشد.

تبصره ۱- شركت ميتواند با موافقت رياست مجمع عمومي در شهرها ومناطق حوزه عمل خود به تشكيل شعب ويا نمايندگي يا دفاتر پشتيباني مبادرت نمايد.

تبصره ۲- تاسيسات مرتبط با فعاليت شركت ميتواند در خارج از محدوده شهرها نيز مستقر باشد.

ماده ۴- شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وامور آن برطبق قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب ومقررات اين اساسنامه اداره خواهدشد.

ماده ۵- مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است.

فصل دوم: سرمايه شركت

ماده ۶- سرمايه تشكيل معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سهم با نام ۱۰۰۰۰ ريالي تقسيم شده كه تعداد ۱۰۰ سهم ‌آن به شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان و ۴۹۰ سهم آن به شهرداريهاي استان چهارمحال بختياري و ۳۵۰ سهم آن به شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور و ۶۰ سهم آن به شركت مهندسين مشاور مهاب قدس تعلق دارد كه توسط سهامداران نقدا پرداخت گرديده است.

تبصره – ۴۹۰ سهم متعلق به شهرداريهاي استان به شرح زيرتفكيك  ميگردد.

شهرداري شهركرد                                 ۹۰ سهم از ۴۹۰ سهم شهرداريها

شهرداري بروجن                                   ۸۰ سهم از ۴۹۰ سهم شهرداريها

شهرداري فارسان                                 ۵۰ سهم از ۴۹۰ سهم شهرداريها

شهرداري لردگان                                   ۳۰ سهم از ۴۹۰ سهم شهرداريها

شهرداري اردل                                      ۲۰ سهم از ۴۹۰ سهم شهرداريها

شهرداري فرخ شهر                              ۵۰ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري جونقان                                 ۳۰ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري هفشجان                              ۳۰ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري فرادنبه                                   ۲۵ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري بلداجي                                 ۲۰ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري سامان                                  ۲۵ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري بن                                       ۲۰ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري سورشجان                            ۱۰ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

شهرداري شلمزار                                 ۱۰ سهم از ۴۹۰ سهم از شهرداريها

ماده ۷- نقل وانتقال سهام با تصويب مجمع عمومي انجام ميگيرد.

فصل سوم: اركان شركت:

ماده ۸- شركت داراي اركان زيراست:

الف – مجمع عمومي

ب- هيات مديره

ج- مديرعامل

د- بازرس

الف- مجمع عمومي:

ماده ۹- اعضاي مجمع عمومي عبارتند از مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان به نمايندگي از طرف شركت مذكور ، مديرعامل شركت مهندسي آب وفاضلاب كشوربه نمايندگي از طرف شركت مذكور ودونفر  به انتخاب استاندار به نمايندگي از سهام شهرداريهاي استان چهارمحال وبختياري وهمچنين نماينده شركت مهندسي مشاور مهاب قدس.

تبصره- رياست مجمع عمومي به عهده وزيرنيرو ويا نماينده تام الاختيار وي ميباشد.

ماده ۱۰– تشکیل مجمع عمومی با دو دعوتنامه کتبی رییس مجمع عمومی صورت میگیرد مگر آنکه موضوع فوريت داشته باشد كه ميتوان از طريق دعوت شفاهي اقدام نمود. بهرحال دستور جلسه ، تاريخ ومحل تشكيل مجمع بايد به اطلاع كليه اعضاي مجمع عمومي برسد.

ماده ۱۱- مجمع عمومي بردوقسم است:

– مجمع عمومي عادي

– مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي عادي

ماده ۱۲- مجمع عمومي عادي شركت در هر سال حداقل دومرتبه يكي  حداكثر تاپايان بهمن ماه براي تصويب بودجه وخط مشي وبرنامه عمليات سال آتي شركت وديگري حداكثر تاپايان شهريور ماه براي رسيدگي وتصويب امور زيرتشكيل ميگردد:

– رسيدگي واعلام رهنمود نسبت به گزارش عملكرد سالانه شركت

– رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود وزيان شركت

– اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد اندوخته طبق مقررات

– تصويب تشكيلات براساس پيشنهاد هيات مديره

– تصويب آيين نامه مالي، معاملاتي، استخدامي، رفاهي به پيشنهاد شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور

– عزل ونصب مديرعامل واعضاي هيات مديره

– تاييـد وتصويـب حقوق ، حق حضــــور وپاداش اعـضاي اصـلي وعلـي البدل هيات مديره وحق الزحمه بازرس

-تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه بايد كليه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر گردد.

– اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتيكه طبق اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است ويا اموريكه در دستور  مجمع گذارده شده است.

– اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري ومشاركت در ساير موسسات وشركتها

مجمع عمومي اختيارات خود در تصويب تشكيلات، آيين نامه هاي اداري، استخدامي، مالي ومعاملاتي وعزل ونصب مديرعامل وهيات مديره را به رئيس مجمع عمومي تفويض ميكند.

مجمع عمومي فوق العاده

ماده ۱۳- اتخاذ تصميم در موارد زيرمنحصرا با مجمع عمومي فوق العاده خواهدبود.

– هر گونه تغيير در اساسنامه ويا اصلاح آن

– كاهش يا افزايش سرمايه

– انحلال شركت وانتخاب مديران تصفيه

ب- هيات مديره:

ماده ۱۴- هيات مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي ( كه يكي از آنها مديرعامل ميباشد) ودونفر عضو علي البدل خواهدبود كه براي مدت دوسال انتخاب ميشوند وتاموقعي كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در مقام خود باقي خواهند ماند وانتخاب مجدد  آنها بلامانع است.

انتصاب يكي از اعضاي اصلي هيات مديره براساس معرفي استانداري به نمايندگي سهام شهرداريهاي استان چهارمحال وبختياري خواهدبود.

ماده ۱۵- جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك مرتبه به دعوت رئيس هيات مديره با حضور سه نفر از اعضاي هيات مديره در محل شركت يا درمحلي كه رئيس هيات مديره تعيين نمايد تشكيل ميگردد وتصميمات با اكثريت آراء اتخاذ خواهدشد. اداره جلسات هيات مديره با رئيس هيات مديره است.

تبصره- در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيات مديره يكي از اعضاي علي البدل به دعوت رئيس هيات مديره به قائم مقامي وي وظائف محوله را در حدود اختيارات تفويضي انجام ميدهد.

ماده ۱۶- هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات با ذكر نظريات اقليت در آن ثبت وبه امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.

ماده ۱۷- اختيارات هيات مديره: هيات مديره جز در موارديكه در صلاحيت مجامع عمومي شركت ميباشد در سايرامور شركت حق اظهار نظر واخذ تصميم دارد. هيات مديره ميتواند تمام ويا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل محول كند. پاره اي از اختيارات عمده هيات مديره بدون حصر به شرح  زيرميباشد:

الف- بررسي وتاييد بودجه پيشنهادي وگزارش عمليات سالانه وترازنامه وحساب سود وزيان وعمليات آتي شركت اعم از برنامه هاي مالي وبهره برداري وتوسعه تاسيسات وتقديم آن به مجمع عمومي.

ب- تصويب نحوه ارتباط وميادله اطلاعات فني، علمي، صنعتي، وبازرگاني در زمينه امور مرتبط با رعايت مقررات .

ج – موافقت با اخذ وام اعتباراز منابع داخلي طبق بودجه مصوب

د- ايجاد وحذف نمايندگيها يا شعب در محدوده استان.

هـ – تاييد تشكيلات سازماني براساس استانداردهاي اعلام شده از طرف شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور وارسال جهت تصويب مجمع عمومي.

و- افتتاح حساب واستفاده از آن نزد بانكها

ز- تقاضا واقدام به ثبت هر گونه علائم تجاري از هر قبيل

ح- عقد هر نوع قرارداد به منظور اجراي وظائف  شركت وتغيير وتبديل يا فسخ واقاله آن

تبصره- ارجاع دعاوي واختلافات شركت به داوري وانتخاب داور واقدام به سازش منوط به تاييد هيات مديره وبا رعايت مقررات مربوطه  خواهدبود.

ماده ۱۸- مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده ومجري مصوبات هيات مديره ميباشد.

ماده ۱۹- مديرعامل داراي وظايف واختيارات زيرميباشد:

– مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از نظارتهاي مالي، فني، محاسباتي،‌استخدامي ، تشكيلات، معاملات ، مخارج وحفظ  اموال.

– عزل ونصب كليه ماموران وكاركنان شركت وتعيين شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفيع وتنبيه وساير حالات استخدامي براساس آيين نامه هاي مصوب

– نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات قضائي واشخاص حقيقي يا حقوقي با حق وكيل

– تهيه بودجه سالانه وتشكيلات وترازنامه وحساب سود وزيان با رعايت مقررات جهت تاييد هيات مديره

ماده ۲۰- كليه اسناد واوراق تعهدآور شركت نظير قراردادها وچك وبروات وسفته ها وساير اوراق تجاري با امضاي مديرعامل ويكي از اعضاي هيات مديره يا نمايندگان آنان معتبر خواهدبود.

د- بازرس

ماده ۲۱- مجمع عمومي عادي يك بازرس اصلي ودر صورت لزوم يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال معين ميكند بازرس نميتواند در معاملاتي كه باشركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع باشد.

بازرس درباره صحت صورت دارايئ وبدهي وصورتحساب دوره عملكرد وحساب سود وزيان وترازنامه شركت اظهار نظر نموده  وآنرا به مجمع عمومي تسليم ميكند وهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتيكه هيات مديره دراختيار مجمع عمومي گذاشته است اظهار نظر ميكند وگزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم خواهدنمود.

گزارش بازرس حداقل بايد ۱۰ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.

تصميماتيكه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به  تصويب صورت دارائي وبدهي وترازنامه وحساب سود وزيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود واز درجه اعتبار ساقط ميباشند.

ماده ۲۲- بازرس ميتواند در هر موقع هر گونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام داده واسناد ومدارك واطلاعات مربوط به شركت را در محل شركت مطالبه ودر همان محل مورد رسيدگي قراردهد. بدون اينكه مانع فعاليت شركت گردد.

فصل چهارم:سال مالي وحسابهاي شركت:

ماده ۲۳- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز ودر پايان اسفند ماه همان سال خاتمه ميبابد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه تاپايان  همان سال ميباشد.

ماده ۲۴- هيات مديره شركت بايد پس از انقضاء هر سال صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، صورت حساب سود وزيان وصورت تغييرات در وضعيت مالي شركت را تنظيم وبه ضميمه گزارشي درباره فعاليتها وعمليات سال مالي گذشته حداقل 40روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي در اختيار بازرس بگذارد.

ماده ۲۵- تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات مديره به منزله مفاصا حساب سال مورد عملكرد خواهدبود.

ماده ۲۶- سود ويژه قابل تقسيم شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل وكسر يك بيستم به عنوان اندوخته قانوني به مصرف توسعه تاسيسات ميرسد.

ماده ۲۷- به منظور انجام امور ستادي وپشتياني فني،تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي همه ساله در صدي از در آمد شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي با اين امور اختصاص يافته وبه حساب شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور واريز ميشود اين مبلغ به حساب هزينه هاي شركت منظور ميگردد.

ماده ۲۸- موارديكه در اين اساسنامه پيش بيني  نشده است مشمول قانون تجارت وساير قوانين جاري ذيربط خواهدبود.

ماده ۲۹- اين اساسنامه مشتمل برچهار فصل و ۲۹ ماده وتبصره در تاريخ به تصويب مجمع عمومي و موسسين شركت رسيده است.

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.