اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (سهامي خاص)

اساسنامه شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور (سهامي خاص)

باستناد قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب وبا توجه به مصوبه شماره ۵۵۳۰۵ وزراي عضو كميسيون امور زيربنائي وصنعت هيئت دولت در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۰ به استناد ماده ۱۷ قانون مزبور اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي آب به شرح ذيل اصلاح گرديد وازتاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ قابل اجرا ميباشد.

اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

فصل اول: موضوعات وهدف شركت

ماده ۱- نام ونوع شركت:شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور(سهامي خاص) كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود.

ماده ۲- مركز اصلي شركت تهران است وعندالاقتضاء شركت ميتواند در نقاط ديگر به تاسيس شعبه و نمايندگي مبادرت نمايد.

ماده ۳- شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وطبق اصول بازرگاني ومقررات اين اساسنامه وآئين نامه هاي استخدامي مالي ومعاملاتي خود اداره مي شود.

ماده ۴- مدت شركت نامحدود است.

ماده ۵- موضوع وهدف شركت عبارت است از انجام امور ستادي وپشتيباني فني، تحقيقاتي،تداركاتي و آموزشي شركتهاي آب وفاضلاب به شرح زيربدون آنكه منحصر به اين موارد باشد:

الف- ارائه خدمات مديريت ونيز انجام مشاوره وارائه كليه خدمات فني ومهندسي در زمينه امور آب وفاضلاب شهري.

ب- برنامه ريزي ، مطالعه ،تهيه طرح نظارت وهماهنگي در اجراي طرحهاي آب وفاضلاب شهري.

ج- انجام امور تحقيقاتي مرتبط با فعاليت شركتهاي آب وفاضلاب وهماهنگي وبرنامه ريزي آموزشي  به منظور ارتقاء سطح علمي كاركنان شركتهاي آب وفاضلاب .

هـ – تهيه استاندارد ها ورويه هاي اجرائي مربوط به امور آب وفاضلاب شهري به منظور ارائه بهتر به مشتركين واستفاده بهينه از امكانات ، كنترل كيفي پساب خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب براساس استاندارد هاي سازمان حفاظت محيط زيست.

و- برنامه ريزي وانجام امور پشتيباني وتداركاتي شركتهاي آب وفاضلاب

ز- عضويت در كنفرانسها وانجمنهاي بين المللي مربوط از طرف وزارت نيرو و اعزام كارشناسان و متخصصان براي شركت در جلسات آنها وكسب وتبادل اطلاعات تخصصي به منظور انجام مطالعات و پژوهشها و تهيه طرحها.

فصل دوم: سرمايه شركت

ماده ۶- سرمايه شركت معادل مبلغ پنج ميليون ريال است كه به پانصد سهم ده هزار ريالي تقسيم ميشود و كلا متعلق به دولت است.

ماده ۷- كليه اموال ودارائي وتعهدات ومطالبات وديون وبودجه واعتبارات وكاركنان شركت سهامي خاص خدمات مهندسي آب وبرق در آن قسمت كه مربوط به طرحهاي امور آب  شركت مزبور ميباشد به تشخيص وزارت نيرو به شركت سهامي خدمات مهندسي آب منتقل واموال مزبور از طرف كارشناسان متخب وزيرنيرو  ارزيابي وپس از كسر ديون وتعهدات با تصويب مجمع عمومي به سرمايه شركت افزوده خواهدشد.

ماده ۸- شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش يا كاهش دهد.

ماده ۹- از سود ويژه قابل تقسيم شركت زيانهاي وارده در سال قبل ويك بيستم بعنوان اندوخته قانوني كسر ومابقي به مصرف توسعه  تاسيسات ميرسد.

فصل سوم: اركان شركت

ماده ۱۰- شركت داراي اركان زيراست:

الف- مجمع عمومي

ب- هيئت مديره ومديرعامل

ج- بازرس(حسابرس)

مجمع عمومي

ماده ۱۱- مجمع عمومي بردونوع است:

الف- مجمع عمومي عادي

ب- مجمع عمومي فوق العاده

الف- مجمع عمومي عادي

ماده ۱۲- مجمع عمومي عادي شركت در هرسال دومرتبه يكي از حداكثر تا نيمه دوم اسفند ماه براي تصويب بودجه وخط مشي وبرنامه سال آتي شركت وديگري حداكثر تا نيمه دوم تيرماه براي رسيدگي و تصويب امور زير تشكيل ميگردد:

الف- رسيدگي واظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سال قبل شركت

ب- رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود وزيان شركت در سال مال قبل كه به منزله تفريغ بودجه ومفاصا حساب شركت در سال مربوطه خواهدبود.

ج – انتخاب اعضاي هيئت مديره ومديرعامل وبازرس قانوني شركت.

ر- تصويب تشكيلات شركت با رعايت مقررات مربوطه .

هـ – تصويب آئين نامه هاي مالي ومعاملاتي واستخدامي ورفاهي وساير آئين نامه مورد لزوم.

و- تصويب اخذ وام واعتبار از منابع داخلي با رعايت مقررات مربوطه .

ز- اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود واندوخته.

ج- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است ويا اموري كه دستور مجمع گذارده شده است.

ماده ۱۳- مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع يا مدير عامل ويا به تقاضاي كتبي بازرس با ذكر علت در هر موقع تشكيل ميگردد.

دستور جلسه مجمع مزبور همان است كه در دعوتنامه ذكر شده است.

ب- مجمع عمومي فوق العاده

ماده ۱۴- مجمع عمومي فوق العاده به منظور تغيير در موارد اساسنامه ، افزايش يا كاهش سرمايه و انحلال شركت تشكيل خواهد شد.

ماده ۱۵- نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي با وزير نيرو و وزير امور اقتصادي ودارائي ورئيس سازمان برنامه وبودجه يا نمايندگان آنان است ووزير نيرو رياست مجامع عمومي را عهده دارخواهد بود.

ماده ۱۶- از نظر تسهيل وتسريع در انجام امور شركت نمايندگان سهام دولت مي توانند اختيارات خود را جز در مورد خط مشي كلي ، افزايش يا كاهش سرمايه وتصويب سرمايه وتصويب بودجه وترازنامه  به رئيس مجمع عمومي تفويض نمايند.در اين صورت تصميمات رئيس مجمع مصوبات مجمع عمومي تلقي خواهدشد.

ماده ۱۷- دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ ومحل تشكيل آن ودستور جلسه وعلت تشكيل مجمع بايد لااقل ده روز قبل كتبا از طرف رئيس مجمع براي نمايندگان صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۸- در مواقع ضروري ( به تشخيص رئيس مجمع ) تشريفات دعوت براي تشكيل جلسه الزامي نيست.

هيات مديره

ماده ۱۹-هيات مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي ودونفر عضو علي البدل خواهدبود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند وتا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در مقام خود باقي بماند وانتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است.

تبصره: اعضاي علي البدل هيئت مديره از بين مديران شركت انتخاب وحقوق ومزاياي آنان عند الاقتضاء به پيشنهاد هيات مديره وسيله رئيس مجمع عمومي تعيين خواهد شد.

ماده ۲۰- معاون وزير نيرو در  امور آب وفاضلاب شهري مديرعامل ورئيس هيئت مديره شركت خواهدبود.

ماده ۲۱- تغيير اعضاي هيئت مديره يا هريك از آنان قبل از خاتمه تصدي وانتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجنع عمومي است.

ماده ۲۲- جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يك مرتبه به دعوت مدير عامل يا مقام مقام وي با حضور لااقل سه نفراز اعضاي هيئت مديره در محل شركت يا در هر محلي كه رئيس هيات مديره تعيين نمايد تشكيل ميگردد وتصميمات به اكثريت آراء اتخاذ خواهدشد.

اداره جلسات هيات مديره با مديرعامل ورئيس هيات مديره است.

تبصره: در صورت غيبت هريك از اعضاء اصلي هيات مديره، اعضاي علي البدل به دعوت رئيس هيات مديره در جلسات هيئت مديره شركت كرده وراي خواهند داد ودرغياب رئيس هيات مديره يكي از اعضاي اصلي هيات مديره به مقام قائم مقامي او وظايف محوله را در اختيارات تفويضي انجام خواهدداد.

ماده ۲۳- هيات مديره داراي دفتري خواهدبود كه تمام تصميمات با ذكر نظرات اقليت در آن ثبت وبه امضاء حضار در جلسه ميرسد.

ماده ۲۴- اختيارات هيات مديره:

الف- بررسي وتائيد بودجه پيشنهادي وگزارش عمليات سالانه وترازنامه وبرنامه عمليات آتي شركت اعم از برنامه هاي مالي وبهره برداري وتوسعه تاسيسات وتقديم آن به مجمع عمومي.

ب- تاييد آئين نامه هاي مالي ومعاملاتي واستخدامي ورفاهي وساير آئين نامه هاي مورد لزوم وارسال آن براي تصويب مجمع عمومي.

ج – تصويب سياست ارتباط ومبادله اطلاعات علمي، فني، مهندسي وبازرگاني در زمينه امور مربوط با رعايت مقررات .

و- تصويب نحوه اخذ وام واعتبار از منابع داخلي طبق بودجه مصوبه به پيشنهاد مديرعامل.

ماده ۲۵- ميزان حقوق ومزاياي مديرعامل واعضاي هيات مديره وحق الزحمه بازرسان از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.

تبصره ۱- هريك از اعضاء هيات مديره شركت برحسب تشخيص رئيس هيات مديره انجام قسمتي از امور شركت را عهده دار خواهد شد وبراي انجام اين امر حقوقي اضافه دريافت نخواهد نمود.

تبصره ۲- در صورتيكه عضو هيات مديره علاوه برعضويت هيات مديره از اعضاي شاغل ويا موظف دولت باشد بابت عضويت هيات مديره وجهي دريافت نخواهد نمود.

ماده ۲۶- مدير عامل واعضاي هيات مديره اعم از اصلي يا علي البدل بايد تمام وقت  در اختيار شركت باشند ونميتوانند هيچ نوع شغل موظف وغير موظف ديگري داشته باشند مگر اينكه مشمول تبصره 2 ماده ۲۵ باشند.

ماده ۲۷- مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارتهاي مالي ومحاسباتي واستخدامي و مديريت امور كاركنان وتشكيلات ومعاملات ومخارج وحفظ اموال وهمچنين نظارت لازم در امور اداري و مالي و فني وشعب ونمايندگيها وساير موسسات مربوطه با مدير عامل است.

ماده ۲۸- مدير عامل بالاترين مقام اجرائي واداري شركت بوده وبركليه واحدهاي تابعه شركت رياست دارد وبراي اداره امور شركت واجراي مصوبات مجمع عمومي وهيئت مديره داراي همه گونه حقوق واختيار در حدود مقررات اين اساسنامه وبودجه مصوب ميباشد ونمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و اشخاص حقيقي ويا حقوقي با حق توكل غير خواهد داشت ونيز مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيات مديره وكارمندان ارشد شركت به تشخيص ومسئوليت خود تفويض كند.

تبصره- ارجاع دعاوي واختلافات شركت به داوري وانتخاب داور واقدام به سازش منوط به تائيد هيات مديره وتصويب مجمع عمومي خواهدبود.

ماده ۲۹- مديرعامل در حدود مقررات و آئين نامه مصوب شركت روشهاي اجرايي را تعيين وابلاغ مي نمايد.

ماده ۳۰- مدير عامل بودجه سالانه وتشكيلات وترازنامه وحساب سود وزيان وصورت دارائي وبرنامه عملياتي شركت را بارعايت مقررات مربوطه تهيه وپس از تائيد هيات مديره براي تصويب مجمع عمومي تقديم مي نمايد.

ماده ۳۱- مديرعامل آيئن نامه هاي استخدامي ومالي ومعاملاتي وبهره برداري واداري ورفاهي شركت را تهيه وبا تائيد هيات مديره براي تصويب مجمع عمومي تسليم خواهد نمود.

ماده ۳۲- كليه چكها واسناد واوراق مالي وتعهدات وقراردادها بايد به امضاي مديرعامل ويكي از اعضاي هيات مديره  ويا نمايندگان تام الاختيار آنهابرسد.

تبصره- مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا كسانيكه از طرف مديرعامل حق امضاء دارند صادر ميگردد.

ماده ۳۳- مديرعامل موظف است يك نسخه از ترازنامه وحساب سود وزيان وصورت دارائي شركت را حداقل بيست روز قبل از طرح در هيات مديره به منظور رسيدگي واظهار نظر بازرس ارسال دارد.

بازرس

ماده ۳۴- شركت داراي يك نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهدشد وظايف بازرس مطابق قانون تجارت خواهدبود.

تبصره- حق الزحمه بازرس از طرف مجمع عمومي تعيين خواهدشد.

ماده ۳۵- اقدامات بازرس دراجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

ماده ۳۶- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال آغاز ودر پايان اسفند ماه همان سال خاتمه ميپذيرد مگر در سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه ميباشد.

ماده ۳۷- شركت مكلف است ظرف مدت شش ماه آئين نامه هاي لازم را تهيه وپس از تصويب مجمع عمومي به مرحله اجرا در آورد وتاموقعي كه اين آيين نامه ها به تصويب نرسيده مقررات قبلي بقوت خود باقي است.

ماده ۳۸- تغييرات واصلاحات لازم در اساسنامه وانحلال شركت به پيشنهاد وزارت نيرو وتصويب هيات وزيران خواهدبود.

ماده ۳۹- مواردي كه دراين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب و قانون تجارت وقوانين مربوط عمل خواهدشد.  

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.