قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان

قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان (مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲)

ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام است‌، مي‌توانند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسؤول خدمت ‌آنها را نيمه وقت تعيين نمايند.

مدت و نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت و وضع پست ثابت سازماني و ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سنوات‌خدمت و بازنشستگي و اعطا پايه و ارتقا گروه و مرخصي به موجب قانوني كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشورتهيه شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد مشخص خواهد گرديد.

تبصره ـ به دستگاههاي موضوع اين قانون اجازه داده مي‌شود در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود وموافقت بالاترين مقام مسؤول‌، همچنين بتوانند به جاي نيمه وقت‌، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات كار مقرر تقليل دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه دهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 17/9/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.