آيين نامه حضور و غياب كاركنان دولت

آيين نامه مربوط به حضور وغياب كاركنان دولت (تصویب‌نامه شماره 81450 مورخ 27/11/1365 هیئت وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۵ بنا به پيشنهادشماره ۳۴۳۵/ د مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ سازمان امور اداري واستخدامي كشور آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب كاركنان‌دولت را به‌شرح زير تصويب نمودند: 

ماده ۱- كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي مكلفند ساعات تعيين‌شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت‌نموده‌، ساعات ورود و خروج خود را در كارت يا دفتر حضورو غياب ثبت نمايند مگر آن كه از سوي مقام ذي صلاح دستگاه‌مربوط براي ورود و خروج هريك از آنان كتباً ترتيب ديگري‌مقرر شده باشد. 

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب‌مجوز قبلي تأخير ورود محسوب گرديده و با مستخدمي كه‌تأخير ورود داشته باشد به شرح زير رفتار مي‌شود:

الف ـ تأخير ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصي استحقاقي منظور مي‌گردد.

ب ـ تأخير ورود بيش از 2 ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق وفوق العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي مستمر مستخدمين‌رسمي و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سايرفوق العاده‌هاي مستخدمين پيماني يا دستمزد كاركنان خريدخدمت و قراردادي به ميزان كل ساعات تأخير خواهد بود. 

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز تعجيل‌خروج محسوب گرديده و حسب مورد مشمول حكم‌قسمتهاي «الف‌» و «ب‌» ماده 2 خواهد بود. 

ماده ۴- تأخير ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت‌تأخير در هر صورت جزو مرخصي استحقاقي منظور خواهدشد:

الف ـ وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه براي مستخدم‌، همسرو فرزندان تحت تكفل و نيز ساير افراد خانواده در صورتي كه‌تحت تكفل وي باشند.

ب ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي و انتظامي با ارايه‌گواهي مرجع احضاركننده‌.

تبصره ـ تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذي ربط‌ خواهد بود. 

ماده ۵- به مستخدمي كه در هر ماه بيش از ۴ بار تأخير ورود ياتعجيل خروج غيرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبوربه بيش از ۴ ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخير براي ‌ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم‌فوق العاده شغل مستخدم خاطي به ميزان ۳۰ درصد و براي ماه‌چهارم به ميزان ۵۰ درصد و براي ماه پنجم به ميزان صددرصدو به مدت يك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده‌مستخدم جهت رسيدگي به «هيأت رسيدگي به تخلفات‌اداري‌» ارجاع خواهد گرديد.

تبصره ۱ـ تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از ۸ ساعت در هر ماه‌در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مورد مستخدميني كه قبلاً به علل ديگري به ‌جز موارد فوق الذكر، فوق العاده شغل آنان قطع گرديده از سومين‌ماهي كه تأخير ورود يا تعجيل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع ‌خواهد شد.

میرحسین موسوی- نخست وزیر

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments