بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۱ | بخشودگی مالیاتی 1401

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۱

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۱ | بخشودگی مالیاتی 1401

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱/۴/۱۳۹۴، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱- بخشودگی جرایم از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ لغایت ۳۱/۶/۱۴۰۱ به‌شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می‌گردد:

سال/ دوره
۱۳۹۸ و به بعد ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ و قبل آن
حداکثر درصد بخشودگی جرایم ۱۰۰ ۹۵ ۸۵ ۸۰ ۷۰

۲- حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می‌گردد.

۳- درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می‌باشد. در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره‌های مربوط کسر می‌شود.

۴) بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای سال‌های ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

۵) درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصب ۳۱/۴/۱۳۹۴، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

۶) مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۷، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره این سازمان نخواهد بود.

۷) بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۸) در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛

۹) مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند.

ب- تقسیط بدهی:

۱۰- حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست‌های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می‌گردد.

۱-۱۰- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱) حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۲) برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می‌باشد.

۱۳) در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در رراستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.

ج) سایر مقررات

۱۴) تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می‌باشد؛

۱۵) برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد؛

۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعیات مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

10 دیدگاه دربارهٔ «بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۱ | بخشودگی مالیاتی 1401»

 1. پیمان حسابدار

  با سلام
  یک جمله به اقای دکتر منظور
  مگر در اسلام و یک کشوری که این همه دم از شهید میزنید ربا خواری علنی شده!!!!
  اقای دکتر منظور به علت پرداخت جرایم مالیاتی خیلی از شرکت ها و کارگاهها تعطیل و یا بصورت تعلیق درآمده اند….
  اخه اصل مالیات از مردم میگیرید و جریمه آن را 2 یا 3 برابر دریافت میکنید چرا واقعا به چه علت ، آیا این ربا نیست؟
  کدوم نزول خور انقدر سود پول میگیره که شما میگیرید تازه براش کلاه شرعی درست میکنید هر ماه یک بخشنامه میدین!!!!
  خوب تنها راه حل دریافت مالیات خیلی ساده است پس از اخرین مهلت پرداخت اگر مودی پرداخت نکرد بصورت اقساطی آنهم طبق شرایط درآمد مودی ازشون دریافت کنید ،چرا جریمه های چندین برابری میزارین
  به خدا این مردم از 1000تومانش نمیگذرند و راضی نیستن ، شما مسئول هستین و اون دنیا باید جوابگو باشید یادتان نرود.
  والسلام

 2. سلام به همه به عنوان یک حسابدار با 11 سال سابقه کاری هم در زمینه حسابداری و هم در زمینه حسابرسی لازم میدونم چند نکته رو بگم ممکنه خیلی از دوستان حرفام رو قبول نداشته باشن ولی خب نظرشون محترمه و من بر اساس علم حسابداری و قانون و تجربه صحبت میکنم
  اول اینکه رسیدگی به دفاتر در تمام دنیا نیازمند رعایت قوانین و مقررات حاکم توسط مودی هست یعنی شما باید به موقع دفاتر پلمپ کنی، سیستم حسابداری داشته باشی ، فاکتورهای رسمی دریافت کنی ، پول خریدها رو از طریق حساب شرکت و طی چک پرداخت کنی ، از فروشنده ای که در نظام ارزش افزوده و کد اقتصادی ثبت نام نکرده خرید نکنی، گزارشات طرف مقابل که براتون ارسال میشه رو به صورت فصلی چک کنی تا ببینی الکی چیزی به نام شما اعلام نشده باشه ، تراکنش غیر کاری در حساب بانکی نداشته باشی ، لیست های مالیات حقوق ، بیمه ، ارزش افزوده و معاملات فصلی رو به موقع ارسال و پرداخت کنی، در زمینه اطلاعات حقوق و دستمزد بین بیمه و مالیات مغایرت نداشته باشی و سایر مواردی که باید رعایت کرد و مهمتر از همه اینا وقتی دعوتنامه رسیدگی برای فاعل اقتصادی میاد باید اطلاعات رو ارائه بده ، وقتی میگیم علی الراس یعنی مالیات بی منطق که هرچند در بیشتر مواقع مالیات علی الراس بسیار کمتر از اصل مالیاتی هست که باید طبق قوانین و مقررات تعیین بشه.
  دوم استخدام حسابدار ، متاسفانه در 11 سالی که کار کردم دیدم بالای 90 درصد فعالان اقتصادی خودشون حساب کتاب میکنن و اصلا حسابداری ندارن ، یا اگر دارن یه جوان کم تجربه س که همه کاری بهش محول میکنن و پول خیلی کمی بهش میدن شما بیا برای سیستم مالی و حسابداری هزینه کن و یه حسابداری خوب استخدام کن ببین چطوری جواب ممیز و اداره مالیات رو میده ، من بارها جرایم بی اساس رو به نزدیک صفر رسوندم و خیلی هم راحته ، چندین بار از طریق ماده 251 اقدام کردم و نتیجه گرفتم پس کار نشد نداره ولی باید به اهل کار سپرده بشه
  سوم اداره مالیاتی کارش رسیدگیه، هیچ نمیاد برای کاری که خودش میخواد رسیدگی کنه مشاوره هم بده ، اداره مالیاتی فرض رو بر این میذاره که فعال اقتصادی حسابدار خوب وکاربلد استخدام میکنه و حسابداری همه اینارو بلده
  چهارم یکی از دوستان در مورد ساخت طبقه اضافه صحبت کردن ، خب اینکه مشخصه فرد سازنده وقتی طبقه غیر مجاز میسازه داره یه سود غیر قانونی به دست میاره اگر بخوایم از درست و غلط صحبت کنیم ساخت طبقه اضافه در اصل اشتباهه و باید منتظر برخورد باشیم فرض کنید شما شهرداری هستید و هزینه هاتور از راه صدور مجوز تامین میشه راضی هستید یه نفر درآمد شما رو نده و منفعت کسب کنه ؟
  پنجم من خیلی دیدم طرف پیمانکار پول ارزش افزوده گرفته ، حقوق چند ماه کارگراش عقب بوده رفته ماشین خارجی گرفته انداخته زیر پاش و هنوزم پول ارزش افزوده رو نداده ، یا بعضی از پیمانکارای حوزه راه و ساختمان میرن پول ارزش افزوده ای که باید به اداره مالیاتی پرداخت بشه رو در حوزه مسکن برای خودشون سرمایه گذاری میکنن تا زمانی که اداره مالیاتی میخواد رسیدگی کنه همون ملک رو میفروشن و پول ارزش افزوده رو میدن ( تازه خیلی وقتا قسطی هم میدن و با پرداخت جرایم تاخیر البته ) و بقیه سود رو میذارن جیب مبارک
  تمام صحبتهام بر اساس تجربه و قوانین و مقررات بود، در نهایت میخوام بگم اگر اداره مالیاتی اینطوری برخورد میکنه دلیلش اینه که میدونه در واقعیت چه اتفاقی رخ داده ( توضیح من کارمند مالیاتی نیستم ).

 3. آقای منظور باید هر چه زودتر بخشنامه جرایم مالیاتی سال 1401 را اصلاح کنند در غیر اینصورت با بسته شدن کارگاهها مالیات حقوق کارگران و مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده ای که در اثر کار کارگاهها به حساب سازمان واریز می شد از بین می رود . اینها دارند تیشه به ریشه خودشان می زنند . و توجیهشان اینست که به متخلف نباید رحم کرد آخه کسی نیست بگه عزیز من متخلف کیه کارفرمای بدبختی که داره به چند نفر و دولت پول می رسونه متخلفه . متخلف اصلی سازمان امور دارایی و مالیات است که وقتی دستش به دیگران نمی رسه میادسراغ کارفرمایی که درآمد خودش را ابراز می کند و بدبختش می کنه و اعتبارات خریدشو قبول نمی کنه و در رای 251 مکرر با وقاحت می نویسه به علت اینکه به مدارک فروشنده دسترسی نداریم پس از شرکت خریدار مالیاتشو می گیریم . وا اسفا به اینهمه حرامخواری . اگر آقای منظور فکری به حال بخشنامه های غیر واقعی خود نکند زیانی به مراتب چند صد برابری جرایم به سازمان وارد می کند . اگر کار ما تعطیل شود انشاءاله نفرات بعدی کارمندان خود سازمان هستند که بیکار می شوند.

 4. درمواردی که اصل مالیات برمبنای غلط تعیین وتشخیص ممبز برمبنای کاملا اشتباه انجام وبرمبنای تشخیص غلط قطعی وبدلیل ناآگاهی مودی جریمه هم براش بریده شده تو ادارات مالیاتی هم بااون نوع برخورد جوابی به آدم نمیدن چه باید کرد؟ ایا عدالت مالیاتی معنایی داره؟!!

 5. علی میرزا طاوس نژاد

  مشکل بدهی ارزش افزوده را در ستاد تسهیل موانع تولید مطرح و مصوب کردند با پرداخت۱۰درصد نقدی ومابقی بدهی در ۱۲ قسط پرداخت بشه که متاسفانه اداره ارزش افزوده ۱۰درصد رو وصول کردند و چک صیادی اقساط رو هم گرفتند ولی باز رفع محدودیت نکردند و این زیبنده نیست

 6. باسلام
  اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی بدون اینکه مدارک را بررسی کنه بصورت علی الراس مبالغی را بصورت غیر واقعی و چند این برابر بعنوان مالیات منظور می کنند که پرداخت آن مقدور نمی باشد چه برسد جریمه آن . بنده یک شرکت خدماتی داشتم که بخاطر مالیات غیر فعال کرده ام و الان در پرداخت مالیات غیر واقعی منظوری مانده ام. اصلا” عادلانه نمی باشد و با این شرایط کارگاه تعطیل میشوند و باید کل جرایم بخشید شوند و در مالیاتها نیز تجدید نظر شود.
  با تشکر
  ا

 7. منو 600 ملیون جریمه کردن برای یک طبقه اضافه بنا میگن مالیات که واحدی که تو این منطقه 800 ملیون پولشه 600 ملیون مالیات‌میشه‌ آخه این کار درسته حلاله‌

 8. سلام در هیچ یک از ادارات امور مالیاتی برای روشن شدن افکار مالیاتی مردم و بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی مالیاتی مردم و اطلاعاتی که در زمان مراجعه مردم به ادارات مالیاتی در سطوح مختلف نیاز است که مؤدیان را راهنمایی و ارشاد نمایند وجود ندارد مثل خیلی از ادارات که واحد مشاوره دارند و مردم را راهنمایی و جواب سوالات آنها را می دهند و مردم سردرگم نمی‌شوند و تکلیف خود را میدانند ضمناً کارمندان ادارات مالیاتی بسیار بد و تند و توهین آمیز با مردم برخورد می کنند که صحیح نیست با تشکر

  1. دقیقا من یکسال رفت و امد با مالیات یکنفر که دقیق بهم بگه باید چکار کنم وجود نداشت خودشون نمیدونن چند چندن و قوانین ثانیه ای تغییر میدن

 9. سلام نمیدونم اقای منظور امده هر چه شرکت و کارفرما و تولیدی می خواد تعطیل کنه خود دارایی پرونده سال ۵ سال پیش بررسی نکرده اگه این روش اقای منظور باشه جریمه از اصل مالیات بیشتر میشه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن