قانون الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

طرح اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع: الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

ماده واحده: در صدر ماده (۲۰۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت”کتبا”حذف و عبارت” از طریق سامانه قانون گذاری و نظارت”جایگزین می شود و در انتهای ماده پس از عبارت” ابلاغ می نماید” متن زیر الحاق می شود:

مخاطب تذکر موظف است پاسخ تذکر را حداکثر تا یک ماه و در مورد تذکراتی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مهم و فوری است، فوراً در سامانه مذکور ثبت نماید.

هیأت رئیسه مجلس تذکرات مهم و فوری به همراه پاسخ آن را بارعایت طبقه بندی مکاتبات، در سامانه رسمی مجلس شورای اسلامی برای عموم منتشر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.