آيين نامه اجرايي ماده (۳۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

آيين نامه اجرايي ماده (۳۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوبه ۶۷۹۴/ت۲۶۴۲۳هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران)

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، موضوع نامه شماره ۱۸۹۱۱/۱۰۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ سازمان ياد شده و در اجراي ماده (۳۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصويب نمود:

ماده ۱- تعاريف و مفاهيم

الف) بورسيه: به دانشجوياني اطلاق مي گردد كه با رعايت ضوابط ، كليه هزينه هاي ريالي و ارزي آنان از طرف دولت پرداخت گردد.

ب) اعزامي (ارزبگير): به دانشجوياني اطلاق مي گردد كه با رعايت ضوابط و مجوز ارزي دولت ، هزينه هاي ريالي خود را پرداخت كنند.

ماده ۲- وزارتخانه هاي علوم ،‌ تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين دريافت خسارت از دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده و يا مي كنند. از دانشجويان بورسيه معادل ارزهاي پرداختي به نرخ زمان بازپرداخت با احتساب ساير هزينه هاي ريالي و از دانشجويان اعزامي معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز مي نمايند.

ماده ۳- در مواردي كه به منظور بازگشت دانشجويان بورسيه و اعزامي و انجام تعهدات مربوط ،‌ تضمين از ضامن اخذ گرديده است، در صورت عدم ايفاي تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو ، ضامن مكلف به استرداد هزينه ها و ارزهاي مصرف شده مي باشد. در هر صورت بدهي ضامن بيشتر از كل بدهي دانشجو نخواهد بود.

ماده ۴- مبلغي كه مطابق اين آيين نامه از ضامن دانشجو دريافت مي گردد، پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور، از ميزان بدهي دانشجو كسر خواهد شد.

محمدرضا عارف- معاون اول رئيس جمهور

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن