جدول مالیاتی سال ۱۴۰۰ | جدول مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰

جدول مالیاتی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

(برای بزرگنمایی بیشتر بر روی تصویر کلیک فرمایید)

جزییات محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ طبق این جدول از حقوق کارکنان مالیات کسر خواهد شد و تا مبلغ ۴ میلیون تومان معاف از مالیات است. در سال گذشته تا مبلغ ۳ میلیون تومان معاف از مالیات بود.

پایه اول:

از مبلغ ۴ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان ۱۰% مالیات کسر می‌شود که اکثریت کارکنان در همین پایه حقوقی هستند. مثال:

★ مالیات حقوق هفت میلیون و دویست هزار تومان را حساب می‌کنیم

تا چهار میلیون که مالیات ندارد پس

۷/۲۰۰/۰۰۰ – ۴/۰۰۰/۰۰۰ = ۳/۲۰۰/۰۰۰

حالا ۱۰%  آن را حساب می‌کنیم که می شود ۳۲۰ هزار تومان

پس مالیات حقوق هفت میلیون و دویست هزار تومان، ۳۲۰ هزار تومان می‌شود.

پایه دوم:

از مبلغ ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان ۱۵% درصد مالیات کسر خواهد شد. مثال:

★ مالیات حقوق دوازده میلیون و پانصد هزار تومان را محاسبه می‌کنیم

۴ میلیون تومان از آن که مالیات ندارد.

از ۴ میلیون تا ۱۰ میلیون آن که ۱۰% مالیات دارد مالیاتش ۶۰۰ هزار تومان می شود.

مازاد بر ۱۰ میلیون تومان، دو میلیون و پانصد هزار تومان است که ۱۵% مالیات آن را حساب می‌کنیم.

مالیات مبلغ بین ۱۰ میلیون تا دوازده میلیون و پانصد هزار تومان هم می شود ۳۷۵هزار تومان که با ۶۰۰ هزار تومان پایه قبلی جمع می‌کنیم

پس مالیات حقوق دوازده میلیون و پانصد هزار تومان، ۹۷۵ هزار تومان می‌شود.

پایه سوم:

از مبلغ ۱۴ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان ۲۰% مالیات کسر می‌شود.

پایه چهارم:

از مبلغ بیشتر از ۲۰ میلیون تومان نیز ۲۵% مالیات کسر می‌شود.

مستند قانونی:

جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور:

۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می‌باشد.

میزان معافیت سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

جدول تطبیقی مالیاتی ۱۴۰۰

پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰   قانون بودجه سال ۹۹
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) اصلاح می‌گردد. تبصره‌های (۱) و (۲) قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ به قوت  خود باقی است.
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
  جزء ۲ بند «الف» قانون بودجه سال ۹۹ :
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) می‌باشد.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

 

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اصلاح می شود.

به گزارش فارس، معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سازمان امور مالیاتی در شش ماهه نخست سال بیش از ۵۵۴۵ میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی و ۵۲۳۳ میلیارد تومان از بخش خصوصی مالیات اخذ کرد.

مقررات مرتبط:

- جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰