طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «ماده ۷۸- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»