قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۲)

نامه شماره ۳۵۷۷۴ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲

سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ به تأیین شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۶۹۵/۱۱- ۱۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور

دانلود دانلود فایل پی‌دی‌اف قانون

قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

ماده ۱– اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف- صندوق بازنشستگی: به کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه گر فعال در حوزه بیمه های اجتماعی دولتی و غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب- بیمه شده: شخصی است که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق های بازنشستگی مشترک صندوق محسوب می‌شود و با پرداخت حق بیمه امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.

پ- سوابق بیمه ای: مدت زمانی که بیمه شده مشترک هر یک از صندوق های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.

ت- مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی به بیمه شده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط متناسب با سنوات بیمه پردازی پرداخت می گردد.

ث- مستمری جمع :وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمه ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمه پردازی (سنوات) پرداخت حق بیمه در هر یک از صندوق های بازنشستگی پرداخت می‌گردد

ج- صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط مشترک آن صندوق بوده است.

چ- صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده در زمان ارائه درخواست مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمه ای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.

ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت، انتقال، استعفاء، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج  یا به سبب بیمه پردازی و یا تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند امکان پذیر می باشد.

تبصره ۱- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی از کارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق ها ممنوع است.

تبصره ۲- کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت نموده یا بنمایند انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می باشد.

ماده ۳- حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین ماده (۲) که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است بر اساس تقاضای کتبی بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل می شود. بیمه شده ذی نفع یا سایر بازماندگان قانونی واجد شرایط وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق مقصد ارائه نموده و صندوق مزبور پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق مبدأ ظرف یک ماه تقاضا مینماید صندوق مبدأ مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق مقصد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

تبصره ۱- در مواردی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری به موجب اجرای قوانین، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازپرداخت به روز حق بیمه ها توسط صندوق مبدا به صندوق مقصد باعث اختلاث در پیش بینی منابع مالی صندوق مبدا می‌گردد، ضمن انتقال سوابق بیمه شده، هزینه تحمیل شده به صندوق مبدا با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیط یا تهاتر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که صندوق های مشمول این ماده طبق مقررات علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد سهم درمان به علاوه یک درصد (۱) بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل انتقال کسر می‌شود.

ماده ۴- صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سالهای قابل انتقال به صندوق مقصد را بر اساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت سالانه و با نرخ سود ساده (غیر مرکب)  محاسبه و بروزرسانی و به صندوق پرداخت کند مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی براساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق مبدأ یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد بر مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه های سنوات قابل قبول در صندوق مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق های بازنشستگی قبل از تصویب این قانون توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمه شده اخذ می‌شود.

تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و افراد ذی نفع تأمین می‌شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۵- نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و یا بالعکس در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول می‌گردد.

ماده ۶- آن دسته از مشمولان ماده (۲) این قانون که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون ندارند و یا به صورت اختیاری با اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می‌شوند در چهارچوب شرایط مذکور در بندهای ذیل میتوانند درخواست برقراری مستمری جمع نمایند سوابق بیمه‌ای این افراد طبق قانون تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و فوت کماکان در صندوق مبدأ محفوظ می‌ماند:

الف- نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) می باشد. شرط برقراری مستمری جمع ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرمای ذیربط به آخرین صندوق مقصد می‌باشد.

ب- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه شده اصلی، برقراری و استمرار مستمری، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هر یک از صندوق های بازنشستگی ذی ربط می‌باشد.

پ- میزان افزایش مستمری سالانه و شیوه برخورد با اشتغال بکار مجدد بازنشستگان و از کار افتادگان کلی تابع قوانین هر یک از صندوق های ذی ربط خواهد بود.

ت- میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می‌گردد:

«مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کور هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر سی ضرب در سنوات بیمه پردازی»

ث- در برقراری مستمری، جمع صندوق مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر با احتساب مجموع ایام بیمه پردازی نزد هر یک از صندوق ها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی به تناسب سوابق بیمه ای به طور مجزا و مطابق بند ت این ماده با صدور احکام مربوط محاسبه و توسط صندوق ذی ربط پرداخت می‌شود.

ج- صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط مکلفند به بیمه شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی نمایند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت کنند.

چ- بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات مزایا و انجام تعهدات مربوط که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده می باشند.

تبصره ۱- صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرائی ذی ربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه شده و انجام اقدامات لازم در این رابطه می‌باشند.

تبصره ۲- سوابق بیمه ای افرادی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفاء، اخراج ترک خدمت انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت و تسویه کامل نمودهاند مشمول مقررات این ماده نمی باشند.

تبصره ۳- مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت کامل مستمری بیمه شدگان موضوع ماده (۶) این قانون زیر ساخت های اجرائی لازم را از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان فراهم نماید به نحوی که هر یک از صندوق های بیمه گر به تناسب مدت پرداخت حق بیمه سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.

تبصره- کلیه صندوق های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه پردازی بیمه شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند وزارت مزبور مکلف است زیر ساخت لازم را برای اطلاع فرد ذی نفع از سوابق خود فراهم نماید.

ماده ۸- آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۹- قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ١٣۶۵/٣/٢٧ و ماده (۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ١٣۶۶/۱۰/۲۷ نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

21 دیدگاه

 1. واقعا پرداخت مابه التفاوت حق بیمه به صندوق مقصد هیچ توجیه منطقی و عقلانی ندارد چرا که صندوقهای بیمه عموما دولتی است و حق بیمه دریافت شده از اشخاص در واقع در جیب دولت هست و اینکه دولت انرا در کدام جیب نگه داشته به پرداخت کننده حق بیمه ارتباطی ندارد و اصلا هیچ گونه مابه التفاوت نباید دریافت شود وکلای مجلس اگر نماینده واقعی مردم هستند این مهم را از دولت مطالبه که نه بلکه با تصویب قانون ملزم و مکلف به عمل کنند بدین صورت که انتقال حق بیمه از صندوقی به صندوقی نباید موجب گرداخت هیچ گونه مابه التفاوتی شود و تجمیع سوابق بیمه ای بدون هزینه از طرف بیمه گذار ممکن باشد امیدوارم این مهم یک بار برای همیشه حل شود انشاءالله

 2. سلام من 16 سال در نیروهای مسلح سابقه بیمه دارم باز خرید شده ام وحق بیمه را نگرفته ام الان هم 11 سال سابقه پرداخت در سازمان تامین اچتماعی دارم چند بار به تامین اچتماعی جهت انتقال سوابقم مراجعه کردم گفتند قابل انتقال هست ولی باید مابه التفاوت بدی و حدودا 300 میلیون تومن خواستند
  این قانون قبلا هم بوده کسی میدونه جریان چیه لطفا راهنماییم کنید با تشکر

 3. اگر الان در حال دریافت حقوق بازنشستگی هستید که نه ولی اگر الان شاغل در صندوق تامین اجتماعی هستید باید پول هنگفتی برای انتقال پرداخت کنید به من گفتند برای انتقال ۶ سال سابقه باید حدود 396 میلیون تومان پرداخت کنم

 4. با سلام
  بنده هم امیدوارم این طرح بدون مشکل تصویب نهایی بشود و هزاران نفر خوشحال شوند، فقط اگر خدای نکرده باز اما و اگر آوردند و …. دوستانی که به مراجع دینی معتبر دسترسی دارند اگر امکان دارد سوال کنند از نظر شرعی درسته چندین سال پرداختی حق بیمه و بازنشستگی افراد بدلیل تغییر شغل و صندوق بازنشستگی که معمولا خارج از اراده فرد میباشد و بتا بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور رخ میدهد بلاتکلیف بماند و افراد اجازه انتقال آن را نداشته باشند؟مثلا خود بنده ۶ سال سابقه ام حدود ۲۲ سال در صندوق تامین اجتماعی مانده و اجازه انتقال آن به صندوق کشوری را نمیدهند حتی حاضرم مابه التفاوت هم بدهم ولی باز قبول نمیکنند؟

 5. باسلام،بهتر بود تمهیداتی برای کسانی که حق بیمه خود را از صندوق بازنشستگی قبلی دریافت کرده اند نیز اندیشیده میشد مانند اینکه این قبیل اشخاص سوابقشون قابل انتقال باشه اما حق بیمه را خودشون پرداخت کنند.ضمنا برای جانبازان نیز مثل قانون اعاده به خدمت، فرصت یکباره ای رو برای اعاده حق بیمه های دریافتی به صندوق و امکان استفاده از تسهیلات این قانون فراهم میکردند.

 6. باسلام
  مگر یک‌کارمند چقدر حقوق دریافت می کند که حالا برای نقل و انتقال هم بروز رسانی شود و پول هنگفتی پرداخت نماید من در سال ۸۳ تقاضا دادم ولی پس از مکاتبات بین تامین اجتماعی و اداره کار بلاتکلیف ماند و بدون اطلاع من بایگانی کردند آیا با این همه ضرری که به من زده شده ، حالا قرص کنم تا پول ما به تفاوت را بدهم و حتی اداره باصندوق بازنشستگی هم تبانی کرده است.

 7. با سلام. مسلم است که قانون نقل و انتقال صندوق بیمه و بازنشستگی باید بروزرسانی شده و در نهایت به سود ذی نفع و قابل قبول برای صندوق مقصد باشد در غیر این صورت نه اصلاحی در قانون سال ۶۵ و نه سودی برای بیمه شدگان خواهد داشت بلکه عامل ضرر و زیان آنها خواهد شد. با تشکر.

 8. باسلام بنده بیست و چهار سال در نیروهای مسلح خدمت کردم و اخراج شدم .حق بیمه من به چه شکلی هست .میتونم انتقال بدم .چون سه پنجم حقوق به خانواده میدن .این امکان پذیر هست یا نه

 9. با سلام
  امروز از طریق رادیو جلسه رسیدگی به این طرح را دنبال می کردم،ظاهرا تا اینجای طرح هنوز مشخص نیست سوابق خصوصی را به دولتی و دولتی را به خصوصی میتوان انتقال داد یا نه، ماده ۴ طرح هم که برگشت خورد به کمیسیون، اگر با همین استدلال های نماینده دولت که امروز اعلام می کردطرح پیش برود تغییر چندانی با قانون نقل و انتقال مصوب سال ۶۵ نخواهد داشت.

  1. با سلام،
   در بند الف ماده یک – شور دوم طرح انتقال سوابق بیمه ، به کلیه سازمانها (شامل شرکتها هم می شود) و صندوقها اشاره شده است. اعم از دولتی ، غیردولتی، عمومی غیردولتی (مثل بنیادها) ، خصوصی و . . .
   شما باید درخواست جدید خود را به صندوق مقصد بدهید و تقاضای انتقال سوابق خصوصی خود را کنید و صندوق مقصد بر اساس این مصوبه جدید مجلس موظف به پذیرش درخواست شما می باشد. البته مبلغ مابه التفاوت را بایستی بپردازید.
   من هم مشکل شما را داشتم که با این مصوبه حل شد.
   ارادتمند

error:
شناسنامه قانون در تلگرام