قوانین و بخشنامه‌های کار

ضوابط انتخاب و وظايف کميته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها سال 1370

دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظايف کميته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها (بخشنامه شماره ۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۰ اداره کل طبقه بندي مشاغل وزارت کار)

در اجراي تبصره بند ۳ مصوبه ۱۷/۴/۶۹ شوراي عالي کار، ضوابط انتخاب و وظايف کميته هاي دائمي طبقه‌بندي مشاغل کارگاه‌هاي مشمول قانون کار که در اين دستورالعمل اختصاراً کميته ناميده مي شود به شرح زير مي باشد:

۱- ترکيب اعضاء

کميته متشکل از افراد زير است:

الف- دو نفر نماينده کارکنان از بين يا به انتخاب شوراي اسلامي کارگاه يا ساير تشکيلات قانوني کارگاه.

ب- دو نفر نماينده مديريت (کارفرما) که بايد حداقل يکي از آنان از مسؤولين امور اداري يا کارگزيني کارگاه باشد.

ج- يک نفر نماينده سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان. منظور از سرپرستان، افرادي هستند (غيراز مديران) که براساس شغل سازماني عهده دار مسؤوليت يک قسمت يا واحد سازماني بوده و داراي عناويني از قبيل سرپرست، رئيس و نظاير آن مي باشد.

تبصره- در کارگاه‌هايي که فاقد شوراي اسلامي کار يا تشکيلات قانوني مي باشند نمايندگان کارکنان با راي اکثريت کارکنان انتخاب مي شوند.

۲- مدت عضويت

عضويت درکميته تابع محدوديت زماني نيست. در صورت عزل، استعفاء، قطع رابطه خدمتي و يا فوت هريک از اعضاي کميته، انتخاب جانشين به ترتيب مقرر در بند يک و ساير موارد آتي صورت مي گيرد.

۳- شرايط عضويت در کميته

الف- اشتغال در يکي از مشاغل سازماني کارگاه

ب- دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه درمورد نمايندگان کارکنان و سرپرستان.

ج- دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي پايان دوره اول متوسطه (سوم متوسطه يا پايان دوره راهنمايي تحصيلي).

د- طي دوره آموزشي طبقه بندي مشاغل و موفقيت در‌آزمون مربوطه.

تبصره ۱– در کارگاههايي که به لحاظ شرايط استثنايي، امکان انتخاب برخي از اعضاي کميته با شرايط تحصيلي مقرر در بند ج وجود نداشته باشد انتخاب کنندگان مي توانند با نظر اداره کار وامور اجتماعي محل، فرد يا افراد ديگري را که داراي حداقل مدرک تحصيلي پايان دوره ابتدايي باشند انتخاب و معرفي نمايند.

تبصره ۲– اعضاي کميته هايي که قبل از صدور اين دستورالعمل انتخاب و شروع به فعاليت نموده اند مادامي که عضويت آنان معتبر است از محدوديت بند ج مستثني خواهند بود.

۴- آموزش اعضاي کميته:

هريک از اعضاي کميته بايد پس از انتخاب شدن، دوره آموزشي لازم را براساس ضوابط اداره کل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري طي نموده و در آزمون مقرر موفقيت حاصل نمايند. در صورت دو بار عدم قبولي در‌آزمون مقرر، با اعلام اداره کل مذکور، انتخاب کنندگان بايد بارعايت اين دستورالعمل، فرد ديگري را انتخاب و معرفي نمايند.

تبصره- اعضاي کميته هايي که قبل از صدور اين دستورالعمل شروع به فعاليت نموده اند طبق برنامه هايي که از طريق اداره کل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري اعلام مي شود بايد در دوره هاي آموزشي شرکت و در آزمون مقرر موفقيت حاصل نمايند.

۵- پايان فعاليت اعضاء در کميته

پايان دادن به فعاليت هريک اعضا در کميته با تصميم انتخاب کنندگان آنها امکان پذير است در اين صورت بايد بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفي جانشين اقدام شود.

تبصره- در کارگاههايي که شوراي اسلامي کار يا ساير تشکيلات کارگري جديد بخواهند افراد ديگري را به عنوان نمايندگان کارکنان انتخاب کنند مادام که افراد جديد دوره آموزشي لازم را طي ننموده و در آزمون مربوطه موفقيت حاصل نکرده باشند افراد قبلي به فعاليت خود در کميته ادامه مي دهند و افراد جديد بدون داشتن حق راي در جلسات کميته شرکت خواهند نمود.

يادآوري: در هريک از حالات فوق و نيز در صورت استعفاء يا قطع رابطه خدمتي يا فوت هر يک از اعضاء بايد موضوع ضمن معرفي عضو يا اعضاي جديد جهت طي دوره آموزشي به اداره کل امور اجتماعي محل و نيز به اداره کل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري کتباٌ اعلام شود.

۶- وظايف کميته

الف- قبل از تصويب طرح طبقه بندي مشاغل: مشارکت و همکاري با مديريت و دفتر مشاوره فني ذيربط در مراحل تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل کارگاه در زمينه هاي:

– جمع آوري اطلاعات لازم

– تنظيم شناسنامه هاي شغلي

– تنظيم ليست تطبيق وضع

– تنظيم جدول مزد

– تنظيم و تدوين مجلدات طرح

ب– بعداز تصويب طرح طبقه بندي مشاغل: انجام وظايفي که طبق دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل منوط به اظهار نظر يا تأييد کميته طبقه بندي مشاغل مي باشد.

۷- اعتبار تصميمات کميته

تصميمات کميته در چهارچوب وظايف آن،‌ با رأي حداقل ۳ نفر از اعضاء که حداقل يک نفر آنان بايستي از نمايندگان کارکنان باشد معتبر است. تصميمات کميته از طريق مديريت جهت اقدامات بعدي به واحدهاي ذيربط اعلام مي شود.

۸- موارد مختلف:

الف– در مواردي که انجام آنها مستلزم طرح در کميته و اخذ نظر آن مي باشد هرگاه مديريت بدون رعايت نظر کميته اقدام نمايد کميته يا هريک از اعضاي آن در اجراي تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار مراتب را به محض اطلاع به اداره کار و امور اجتماعي محل کتباً گزارش و درخواست رسيدگي مي نمايند.

ب– مديريت امکانات مناسب از قبيل محل کار و ابزار و وسايل لازم را براي تشکيل جلسات کميته و نيز اطلاعات و سوابق مورد لزوم را در زمينه موارد ارجاعي در اختيار کميته قرار مي دهد.

ج– مديريت، کليه مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و نظاير آنها که از سوي مراجع ذيربط در زمينه طبقه بندي مشاغل و يا وظايف مرتبط با کميته ابلاغ مي شود را به کميته اعلام مي نمايد مگر آن که درموارد ابلاغ شده ترتيب ديگري مشخص شده باشد. اين دستورالعمل از تاريخ صدور، جايگزين کليه ضوابط قبلي در اين زمينه مي گردد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments