جدول مزد سال ۱۴۰۱ گروه‌های ۲۰ گانه طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی

جدول مزد سال ۱۴۰۱ گروه‌های ۲۰ گانه طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به همراه پایه سنوات تجمیعی از سال ۱۳۹۲

شناسنامه قانون- برابر با دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت های خدماتی کلیه شرکت های خدماتی ملزم هستند مشاغل کارگران خود را با یکی از مندرج در فهرست مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده و حداقل مزد شغل و مزد گروه و مزد پایه (سنوات) از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ را به کارگران پرداخت نمایند.

در این مطلب جدول مزد شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ و پایه سنوات قرار داده شده است.

مستند مربوط: بخشنامه مزد ۱۴۰۱ و دستورالعمل‌های تبعی

جداول مزد ۱۴۰۱ گروه‌های ۲۰ گانه طبقه‌بندی مشاغل

گروه پایه سنوات سال ۱۴۰۱ مزد شغل روزانه سال ۱۴۰۱
۱ ۷۰۰۰۰ ۱.۳۹۳.۲۵۰
۲ ۷۰۲۰۰ ۱.۳۹۶.۴۹۲
۳ ۷۰۴۰۰ ۱.۳۹۹.۷۳۴
۴ ۷۰۶۰۰ ۱.۴۰۲.۹۷۶
۵ ۷۰۸۰۰ ۱.۴۰۷.۲۹۹
۶ ۷۱۰۰۰ ۱.۴۱۱.۶۲۱
۷ ۷۱۲۰۰ ۱.۴۱۵.۹۴۴
۸ ۷۱۴۰۰ ۱.۴۲۱.۳۴۷
۹ ۷۱۶۰۰ ۱.۴۲۶.۷۵۱
۱۰ ۷۱۸۰۰ ۱.۴۳۳.۲۳۵
۱۱ ۷۲۰۰۰ ۱.۴۳۹.۷۱۹
۱۲ ۷۲۴۰۰ ۱.۴۴۶.۲۰۳
۱۳ ۷۲۸۰۰ ۱.۴۵۴.۸۴۸
۱۴ ۷۳۲۰۰ ۱.۴۶۳.۴۹۳
۱۵ ۷۳۶۰۰ ۱.۴۷۲.۱۳۹
۱۶ ۷۴۰۰۰ ۱.۴۸۲.۹۴۵
۱۷ ۷۴۴۰۰ ۱.۴۹۳.۷۵۲
۱۸ ۷۴۸۰۰ ۱.۵۰۶.۷۲۰
۱۹ ۷۵۲۰۰ ۱.۵۱۹.۶۸۸
۲۰ ۷۵۶۰۰ ۱.۵۳۵.۸۹۸

نحوه پرداخت مزد سنوات کارگران دارای سابقه بیش از یکسال از سال ۱۳۹۲

حسب مندرجات بخشنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص، کلیه کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات خدمت (یا مزایای پایان کار) خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود. لذا پیمانکاران جدید مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ پایه سنوات به کارگرانی که با پیمانکار قبلی تسویه حساب کرده اند ولی همچنان در همان کارگاه مشغول به کارند، اقدام نماید.

با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه‌های سنواتی سال گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیُ درصد افزایش مصوب شورایعالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود، بنابراین، پایه‌های سنواتی سال‌های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد.

جداول پرداخت پایه سنوات کارگران دارای سابقه بیش از یکسال از سال ۱۳۹۲

(جدول ۱- از ۱ تا ۴ سال سابقه کار)

گروه ۱ سال سابقه کار ۲ سال سابقه کار ۳ سال سابقه کار ۴ سال سابقه کار
۱ ۷۰۰۰۰ ۱۳۴۴۰۰ ۱۹۲۳۶۰ ۲۳۹۰۱۷
۲ ۷۰۲۰۰ ۱۳۴۸۷۶ ۱۹۳۱۸۴ ۲۴۳۱۸۴
۳ ۷۰۴۰۰ ۱۳۵۳۵۲ ۱۹۴۰۰۷ ۲۴۱۴۶۴
۴ ۷۰۶۰۰ ۱۳۵۸۲۸ ۱۹۴۸۳۱ ۲۴۲۶۸۸
۵ ۷۰۸۰۰ ۱۳۶۳۰۴ ۱۹۵۶۵۵ ۲۴۳۹۱۲
۶ ۷۱۰۰۰ ۱۳۶۷۸۰ ۱۹۶۴۷۹ ۲۴۵۱۳۵
۷ ۷۱۲۰۰ ۱۳۷۲۵۶ ۱۹۷۳۰۲ ۲۴۶۳۵۹
۸ ۷۱۴۰۰ ۱۳۷۷۳۲ ۱۹۸۱۲۶ ۲۴۷۵۸۳
۹ ۷۱۶۰۰ ۱۳۸۲۰۸ ۱۹۸۹۵۰ ۲۴۸۸۰۶
۱۰ ۷۱۸۰۰ ۱۳۸۶۸۴ ۱۹۹۷۷۴ ۲۵۰۰۳۰
۱۱ ۷۲۰۰۰ ۱۳۹۱۶۰ ۲۰۰۵۹۷ ۲۵۱۲۵۴
۱۲ ۷۲۴۰۰ ۱۴۰۱۱۲ ۲۰۲۲۴۵ ۲۵۳۷۰۱
۱۳ ۷۲۸۰۰ ۱۴۱۰۶۴ ۲۰۳۸۹۳ ۲۵۶۱۴۹
۱۴ ۷۳۲۰۰ ۱۴۲۰۱۶ ۲۰۵۵۴۰ ۲۵۸۵۹۶
۱۵ ۷۳۶۰۰ ۱۴۲۹۶۸ ۲۰۷۱۸۸ ۲۶۱۰۴۳
۱۶ ۷۴۰۰۰ ۱۴۳۹۲۰ ۲۰۸۸۳۵ ۲۶۳۴۹۱
۱۷ ۷۴۴۰۰ ۱۴۴۸۷۲ ۲۱۰۴۸۳ ۲۶۵۹۳۸
۱۸ ۷۴۸۰۰ ۱۴۵۸۲۴ ۲۱۲۱۳۰ ۲۶۸۳۸۵
۱۹ ۷۵۲۰۰ ۱۴۶۷۷۶ ۲۱۳۷۷۸ ۲۷۰۸۳۳
۲۰ ۷۵۶۰۰ ۱۴۷۷۲۸ ۲۱۵۴۲۵ ۲۷۳۲۸۰

(جدول ۲- از ۵ تا ۷ سال سابقه کار)

گروه ۵ سال سابقه کار ۶ سال سابقه کار ۷ سال سابقه کار
۱ ۲۷۷۴۳۰ ۳۱۹۸۳۷ ۳۴۷۷۷۶
۲ ۲۷۹۱۰۵ ۳۲۲۰۱۲ ۳۵۰۵۱۰
۳ ۲۸۰۷۸۱ ۳۲۴۱۸۶ ۳۵۳۲۴۳
۴ ۲۸۲۴۵۷ ۳۲۶۳۶۱ ۳۵۵۹۷۶
۵ ۲۸۴۱۳۲ ۳۲۸۵۳۵ ۳۵۸۷۱۰
۶ ۲۸۵۸۰۸ ۳۳۰۷۱۰ ۳۶۱۴۴۳
۷ ۲۸۷۴۸۳ ۳۳۲۸۸۴ ۳۶۴۱۷۶
۸ ۲۸۹۱۵۹ ۳۳۵۰۵۹ ۳۶۶۹۱۰
۹ ۲۹۰۸۳۴ ۳۳۷۲۳۳ ۳۶۹۶۴۳
۱۰ ۲۹۲۵۱۰ ۳۳۹۴۰۸ ۳۷۲۳۷۶
۱۱ ۲۹۴۱۸۶ ۳۴۱۵۸۲ ۳۷۵۱۰۹
۱۲ ۲۹۷۵۳۷ ۳۴۵۹۳۱ ۳۸۰۵۷۶
۱۳ ۳۰۰۸۸۸ ۳۵۰۲۸۰ ۳۸۶۰۴۳
۱۴ ۳۰۴۲۳۹ ۳۵۴۶۳۰ ۳۹۱۵۰۹
۱۵ ۳۰۷۵۹۰ ۳۵۸۹۷۹ ۳۹۶۹۷۶
۱۶ ۳۱۰۹۴۲ ۳۶۳۳۲۸ ۴۰۲۴۴۲
۱۷ ۳۱۴۲۹۳ ۳۶۷۶۷۷ ۴۰۷۹۰۹
۱۸ ۳۱۷۶۴۴ ۳۷۲۰۲۶ ۴۱۳۳۷۶
۱۹ ۳۲۰۹۹۵ ۳۷۶۳۷۵ ۴۱۸۸۴۲
۲۰ ۳۲۴۳۴۶ ۳۸۰۷۲۴ ۴۲۴۳۰۹

(جدول ۳- از ۸ تا ۱۰ سال سابقه کار)

گروه ۸ سال سابقه کار ۹ سال سابقه کار ۱۰ سال سابقه کار
۱ ۳۷۹۶۲۷ ۳۹۸۲۶۰ ۴۱۰۷۸۱
۲ ۳۸۲۹۹۷ ۴۰۲۰۰۳ ۴۱۴۹۴۱
۳ ۳۸۶۳۶۸ ۴۰۵۷۴۶ ۴۱۹۱۰۱
۴ ۳۸۹۷۳۸ ۴۰۹۴۸۹ ۴۲۳۲۶۲
۵ ۳۹۳۱۰۸ ۴۱۳۲۳۲ ۴۲۷۴۲۲
۶ ۳۹۶۴۷۹ ۴۱۶۹۷۴ ۴۳۱۵۸۲
۷ ۳۹۹۸۴۹ ۴۲۰۷۱۷ ۴۳۵۷۴۳
۸ ۴۰۳۲۱۹ ۴۲۴۴۶۰ ۴۳۹۹۰۳
۹ ۴۰۶۵۹۰ ۴۲۸۲۰۳ ۴۴۴۰۶۳
۱۰ ۴۰۹۹۶۰ ۴۳۱۹۴۶ ۴۴۸۲۲۴
۱۱ ۴۱۳۳۳۰ ۴۳۵۶۸۹ ۴۵۲۳۸۴
۱۲ ۴۲۰۰۷۱ ۴۴۳۱۷۵ ۴۶۰۷۰۵
۱۳ ۴۲۶۸۱۱ ۴۵۰۶۶۱ ۴۶۹۰۲۵
۱۴ ۴۳۳۵۵۲ ۴۵۸۱۴۷ ۴۷۷۳۴۶
۱۵ ۴۴۰۲۹۳ ۴۶۵۶۳۳ ۴۸۵۶۶۷
۱۶ ۴۴۷۰۳۳ ۴۷۳۱۱۹ ۴۹۳۹۸۷
۱۷ ۴۵۳۷۷۴ ۴۸۰۶۰۵ ۵۰۲۳۰۸
۱۸ ۴۶۰۵۱۴ ۴۸۸۰۹۱ ۵۱۰۶۲۹
۱۹ ۴۶۷۲۵۵ ۴۹۵۵۷۷ ۵۱۸۹۴۹
۲۰ ۴۷۳۹۹۶ ۵۰۳۰۶۳ ۵۲۷۲۷۰

جدول خلاصه مزد و سنوات سال ۱۴۰۱ گروه‌های ۲۰ گانه طبقه‌بندی مشاغل

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید

جدول مزد سال ۱۴۰۱ گروه‌های ۲۰ گانه طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی
جدول مزد سال ۱۴۰۱ گروه‌های ۲۰ گانه طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی

44 دیدگاه

 1. با سلام مزد سنوات من با سابقه 30 سال و گروه 17 در شرکت دارای طبقه بندی مشاغل چگونه محاسبه میشود شما در سایت خودتان برای گروهای بیست گانه با سابقه ده سال جدولی را منتشر کرده اید مثلا در سال 1401 با گروه یک 70000 ریال مزد سنوات نوشتید و با گروه 2 134400 ریال این مبلغ 134400 ریال چگونه محاسبه میشود با تشکر هادی زاده 401/11/16

 2. من 20 سال در شرکت آب و فاضلاب به صورت قراردادی کار میکنم سنوات روزانه را فقط برای یک سال حساب میکنن و برای پرداخت سنوات براساس سابقه میفرمایند که بودجه نداریم و اجباری برای پرداخت نیست و این بخشنامه اعمال نمی شود ایا با شکایت میتوان اجبار به پرداخت سنوات براساس سوابق کاری کرد؟

 3. با سلام
  آیا برای سابقه های بالای 10 سال سابقه کار در جدول نرخ مزد سنوات و شغل فوق، همه بر مبنای 10 سال محاسبه و اعمال میشوند.

  1. سلام برا سوابق بالای ۱۰ سال سابقه کار در جدول نرخ مزد سنوات و شغل فوق.همه بر مبنای ۱۰ سال محاسبه میشود ممنون میشم جواب بدین

  2. سلام
   باتوجه به اینکه این قانون از سال 1392 به بعد رو شامل میشه، فعلا نهایتش 10 سال هست و بیش از اون هم همون 10 سال محاسبه میشه.
   باید دید در سال های آینده با افزایش سابقه بیش از 10 سال بعد از سال 1392 باز هم جدول اضافه میشه یا خیر

  1. سلام
   باید برای 6 ماهه اول سال در 31 روز و برای 6 ماهه دوم سال در 30 روز ضرب بشه (البته اسفند اگر 29 روز باشه که باید ضرب در 29 بشه) و به مزد ماهانه اضافه بشه.
   حق ماموریت و اضافه کار هم بر اساس جمع پایه سنوات ماهانه و مزد مبنای ماهانه باید محاسبه بشه.

  1. سلام
   مزد روزانه گروه 12 میشه 1446203 ریال و پایه سنوات گروه 12 از سال 93 تا الان (از خرداد 93 تا خرداد 1401 میشه 8 سال که یک سال اول سنوات تعلق نمیگیره و باید 7 سال محاسبه بشه) میشه 380576 ریال

 4. سلام آقا سید ، هم خوشحال شدم و هم بیشتر تعجب کردم که اینجا یکی هست که نظرات بخونه و راهنمایی کنه، این نیکی شما بی‌جواب نیست پیش خالق هستی.
  من ۱۱ ساله که جز پرسنل شرکت فاضلاب تهران هستم که هر سال یا گاهی هم ۳ ساله،پیمانکار جدید میاد و با کل پرسنل موجود قرارداد میبنده ،و حقوق پرداخت میکنه ولی همیشه با این توجیح که چون پیمانکار عوض شده، و قراردادها جدید و کد کارگاه تغییر میکنه ،پس سابقه ای ما هم با هر تغییر صفر میشه ،در نتیجه حق سنوات تو حقوق ما نمیارن،یعنی گویی ما سال اول هست که اومدیم اینجا مشغول به کار شدیم ،جالب اینکه کارفرما یا همون ناظر مقیم که شرکت فاضلاب میگزاره تو قراداد ها با پیمانکارها،اون ها نیز به همین شکل استدلال میکنن و به نفع پیمانکار کار میکنن. اما چه از لحاظ روح قانون،و چه واقعیت،و حق موضوع، من و امثال من ۱۱ سال از عمر و زندگیمون در محیطی به شدت آلوده(تصفیه خانه فاضلاب) ،گذاشتیم و تجربه کسب کردیم ،پس حتما فرق باید باشه بین من با یک نیرو جدید و بدون تجربه.
  این موضوع از چه مسیر پیگیر بشیم ،و چه زمان اقدام کنیم بهتره ، مثلا پایان قرارداد باشه مشکلی نداره.؟
  این مشکل جمعیتی در حدود ۸۰ نفر از بچه های تصفیه خانه های تهران هست ،۸۰ تا خانواده در نظر بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام