مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی

مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی

مشاغل زیر به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی تعیین شده‌اند.

ردیف عنوان شغل
۱ کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی
۲ کاردان راه، ساختمان و شهرسازی
۳ کارشناس معماری
۴ کاردان معماری
۵ کارشناس تحقیقات آکوستیک
۶ کارشناس امور حمل و نقل
۷ کاردان امور حمل و نقل
۸ کارشناس تحقیقات شتاب‌نگاری
۹ کارشناس مجمتع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی
۱۰ کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل جاده‌ای
۱۱ کارشناس امور راهداری
۱۲ کارشناس نگهداری روسازی راه
۱۳ کارشناس نگهداری ابنیه فنی راه
۱۴ کارشناس امور ماشین‌آلات و تجهیزات راه
۱۵ کارشناس امور ایمنی و حریم راه
۱۶ کارشناس نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها

مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی

عنوان شغل: کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی و کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان‌های با اسکلت‌های فلزی و بتنی، پل‌های سنگین اعم از قوسی یا مسطح، شاهراه‌ها، شبکه‌های آبیاری، پوشش کف خیابان‌ها یا محوطه‌ها، محاسبات مربوط به مقاومت‌ها و تعیین و تشخیص اندازه‌ها و نوع روسازی، تهیه طرح و نقشه و محاسبه کلیه ساختمان‌های متداول و یا مرتفع فلزی یا بتونی یا ساختمان‌های پیچیده اعم از مسکونی، اداری، خدماتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، فرودگاه و… هم‌چنین کارهای مربوط به شهرسازی، مشارکت در تهیه پروژه‌های ساده و بررسی و کنترل مسائل مطروحه و طرح‌های شهرسازی مانند شبکه، ترافیک، نحوه استفاده از اراضی تأسیسات و تجهیزات شهری، مسکن، میزان گسترش محدوده شهری و نقشه‌های مربوط در رابطه با پیش‌بینی جمعیت و مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌باشند و یا مدیریت و سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

عنوان شغل: کاردان راه، ساختمان و شهرسازی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی در زمینه‌های راه و ساختمان، نقشه کشی، نقشه‌برداری، نسخه‌برداری از دیاگرام‌ها می‌باشند و با کارشناسان این شغل در زمینه طرح‌ها همکاری می‌نمایند.

عنوان شغل: کارشناس معماری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه طراحی تولید پروژه‌های ساده و مشکل، تعیین مشخصات فنی، نظارت بر عملیات اجرای معماری کلیه ساختمان‌ها می‌باشند و در انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی باشند.

عنوان شغل: کاردان معماری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی در زمینه‌های معماری داخل ساختمان و ابنیه طرح‌های تغییراتی می‌باشند و با کارشناسان این شغل در تهیه و اجرای پروژه همکاری می‌نمایند.

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات آکوستیک

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی، مطالعاتی و انجام آزمایشات مربوط به اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی، کیفیت عایق‌های صوتی،‌تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و مقررات آکوستیکی را عهده‌دار می‌باشند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناس امور حمل و نقل

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه حمل و نقل کالا و مسافر، تهیه و تنظیم طرح‌های ترافیک و ایمنی و حمل و نقل، بررسی و تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی مسائل مربوط به عبور و مرور در طرح‌های جامع شهری و ارتباط آن با حمل و نقل منطقه‌ای می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و یا سرپرستی باشد.

عنوان شغل: کاردان امور حمل و نقل

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها به انجام امور حمل و نقل که عمدتاً شامل تهیه طرح و نقشه‌های ترمینال‌های بار و مسافر و تأسیسات رفاهی و بین راهی و سایر تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز حمل و نقل می‌باشد می‌پردازند و هم‌چنین در بررسی و تعیین نیازهای ناوگان و پشتیبانی امور حمل و نقل، تعین نرخ خدمات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی و سایر امور مربوط به حمل و نقل همکاری می‌نمایند.

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات شتاب‌نگاری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی،‌مطالعاتی و اجرایی در زمینه زمین لرزه از قبیل بزرگی و مشخصات کانون مربوط، مقایسه با رکوردهای قبلی، نصب و بازددی، کنترل و نگهداری دستگاه‌های شتاب‌نگاری زلزله و جمع‌آوری زمین‌لرزه‌ها، تنظیم و تکمیل اطلاعات شتاب‌نگاشت‌ها، انجام مطالعات ژئوفیزیکی بر روی ایستگاه‌های شتاب‌نگاری را عهده‌دار هستند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

عنوان شغل‌: کارشناس مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی، نظارتی و سرپرستی در زمینه گسترش و توسعه امکانات رفاهی، رونق گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی در حاشیه جاده‌ها از طریق اختصاص تسهیلات، صدور موافقت اصولی و انجام هماهنگی‌های لازم را عهده‌دار هستند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– مطالعه و بررسی در زمینه توسعه و ارتقا خدمات در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک‌ها

– تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و عمومی جهت نظارت بر امر بهره‌برداری از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– بررسی کارشناسی تقاضای احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی و تیرپارک‌ها و شهرک‌های حمل و نقل توسط متقاضیان بخش غیردولتی

– نیازسنجی در زمینه احداث مجتمع‌ها و تیرپارک های جدید

– مشارکت در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های جانمایی مجتمع‌های خدماتی رفاهی و سایر مستحدثات و حمل و نقل بین راهی

– نظارت بر نحوه نگهداری و بهره‌برداری از مجتمع‌های خدماتی رفاهی و سایر مستحدثات حمل و نقل بین راهی

– انجام اقدامات مربوط به تشکیل جلسات کمیسیون صدور موافقت اصولی

– نظارت بر انجام اقدامات مربوط به نرخ گذاری در مورد تعیین اجاره بهای غرف و فروشگاه‌های مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز در خصوص ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران بخش غیردولتی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– بازدیدهای ادواری و موردی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک‌ها

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مدیریت بازرگانی، اقتصاد با کلیه گرایش‌ها، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع با کلیه گرایش‌ها، مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (ترافیک، برنامه‌ریزی حمل و نقل، راه و ترابری) و مدیریت جهانگردی

2- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

3- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اصول بازاریابی و سرمایه‌گذاری

– آشنایی با دوره‌های آموزشی مرتبط با بازاریابی و سرمایه‌گذاری

عنوان شغل: کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل جاده‌ای

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن با هدف ارتقا خدمات، ارائه برنامه‌های اجرایی مؤثر و تقویت سرپرستی و مدیریت عملیاتی در فعالیت‌های مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای، از طریق توسعه منابع اقتصادی و شناسایی مسائل اجتماعی، انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– انجام مطالعات، ارزیابی و تعیین نرخ اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی حمل و نقل جاده‌ای

– انجام مطالعات و بررسی های اجتماعی در زمینه حمل و نقل از جمله وضعیت شغلی و رفاهی رانندگان و نقش حمل و نقل در توسعه پایدار

– انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی در زمینه گسترش فرهنگ ایمنی در حمل و نقل

– برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت خدمت رسانی به مسافرین بین شهری

– بررسی راهکارهای اقتصادی نمودن فعالیت ناوگان، افزایش درآمد شاغلین بخش و افزایش اشتغال در بخش

– بررسی‌های لازم در خصوص ارزیابی و برآورد نرخ کارمزد شرکت‌هیا مسافری

– تهیه طرح‌های توجیهی به منظور جذب سرمایه های بخش غیردولتی در حمل و نقل

– بررسی و آنالیز قیمت خدمات حمل و نقل و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط به منظور ایجاد فضای رقابتی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در حمل و نقل

– تهیه و ارائه طرح‌های لازم جهت ارتقاء جایگاه و منزلت اجتماعی شاغلین حمل و نقل جاده ای

– اقدامات اولیه جهت گسترش امور مربوط به بیمه بخش حمل و نقل

– انجام امور مربوط به انجمن های صنفی و دست اندرکاران حمل و نقل

– بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای و ارائه گزارشات مورد نیاز

– بررسی موضوعات اقتصادی بخش از جمله ورود شرکت‌هیا حمل و نقل به بورس، ایجاد بانک حمل و نقل و راه‌اندازی صندوق بیمه حمل و نقل

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مدیریت بازرگانی، اقتصاد با کلیه گرایش‌ها، علوم اجتماعی با گرایش‌های (برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، پژوهشگری، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و گردشگری)، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع با کلیه گرایش‌ها

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به نرم افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اقتصاد حمل و نقل

– آشنایی با جامعه شناسی حمل و نقل

عنوان شغل: کارشناس امور راهداری

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت، سرپرستی و مدیریت بر انجام فعالیت‌های عمومی و همچنین مدیریت ساخت، نگهداری و توسعه ساختمان‌های راهداری، انبارهای شن و نمک

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه و تدوین دستورالعمل‌های راهداری

– برنامه ریزی و کنترل اجرای دستورالعمل‌های فنی در رابطه با راهداری جاری، دوره‌ای مستمر و متناوب، اضطراری و فوریت‌های اجرایی

– انجام مطالعات لازم و برنامه ریزی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های نوین راهداری و راهداری زمستانی

– هماهنگی و نظارت در خصوص طراحی، احداث و بهسازی ساختمان‌های راهداری شامل: (راهدارخانه‌ها، انبارهای شن و نمک و آشیانه ماشین‌آلات)

– برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل درخواست‌های شرکت‌ها، کارخانه و ارگان‌ها در خصوص تعیین حدود فواصل شهری جهت ارائه به ادارات دارایی محل مربوط

– مطالعه، برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد و نظارت بر نحوه ساخت و ارائه خدمات ایستگاه‌های هواشناسی اقدامات جاده‌ای

– نظارت بر اجرای فعالیت‌های عمومی راهداری شامل نصب و به‌کارگیری علائم و تجهیزات ایمنی، روکش‌های آسفالتی، مقاوم سازی و بهسازی پل‌ها و ابنیه فنی و تجهیز و نگهاری ماشین آلات راهداری

– نظارت بر اجرای فعالیت‌های مربوط به حفظ و حریم راه‌ها، به‌کارگیری سیستم‌های روشنایی، تهویه تونل‌ها و سیستم‌های هوشمند ترافیکی

– برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تأمین امکانات و مایحتاج امور مرتبط با راهداری از قبیل روش های تأمین قیر جهت نگهاری راه‌های شریانی کشور

– برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص آموزش فناوری‌های نوین امور راهداری

– هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل تعیین حدود مرزی جغرافیایی فی مابین استان‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور

– هماهنگی برنامه‌ریزی، کنترل و به‌روز رسانی طول راه‌ها و راه‌های هم‌سنگ

– جمع آوری و تنظیم آمار و اطلاعات امور راه‌های شریانی کشور جهت برنامه ریزی و تأمین اعتبار مور نیاز

– برآورد توزیع اعتبارات و نظارت بر نحوه عملکرد احداث و بهسازی راهدارخانه‌ها، آشیانه ماشین‌آلات و انبار شن و نمک.

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بون گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت، زلزله)، مهندسی برق و مهندسی مکانیک

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به زبان نرم افزاهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اصول و مبانی راهداری

– آشنایی با علائم و تجهیزات ایمنی جاده‌ای

عنوان شغل:‌ کارشناس نگهداری روسازی راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی، تصویب و سرپرستی بر طرح‌های فنی و مطالعاتی و نظارت بر عملیات اجرایی در زمینه‌های امور نگهداری، بهسازی و ترمیم راه‌های کشور و هماهنگی جهت بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از وضعیت پروژه‌های مربوطه را عهده‌دار هستند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه، تدوین و ابلاغ روش‌ها، ضوابط و معیارهای فنی در خصوص نحوه نگهداری، بهسازی و مرمت شبکه راه‌ها به ادارات کل استانها

– بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های اجرایی پیشنهادی ادارات کل استان‌ها به منظور تأیید و ابلاغ به استان

– بررسی و تصویب نهایی طرح‌های مطالعاتی ادارات کل استان‌ها در خصوص نگهداری راه

– بررسی و برآورد نیازهای پروژه‌ای و اعتباری پیشنهادی ادارات کل استان‌ها به منظور تصویب و ابلاغ

– بررسی و پیشنهاد به‌کارگیری تجهیزات و فنآوری نوین در روش‌های نگهداری، تقویت و مرمت راه

– مطالعه، طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری روسازی راه (PMS)

– تهیه و تدوین شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی نگهداری راه‌ها و بازنگری آنها در صورت لزوم

– انتخاب مشاورین ذیصلاح و به‌کارگیری آنها به منظور انجام مطالعات و نظارت بر اجرای عملیات طرح‌های بهسازی و نگهداری راه

– نظارت بر اجرای طرح‌های نگهداری، بهسازی و مرمت شبکه راه‌های کشور با اولویت راه‌های شریانی

– انجام بازدیدهای میدانی به منظور نظارت بر اجرای پروژه‌های مربوطه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع مشکلات موجود

– ظرفیت‌سازی جهت به‌کارگیری پیمانکاران و مشاوران توانمند

– ایجاد پایگاه اطلاعاتی تخصصی و به‌هنگام سازی آن جهت تهیه گزارش‌های مورد نیاز فنی- تخصصی

– شرکت در جلسات تخصصی (کمیته، کمیسیون و کارگروه) در سایر واحدهای ذیصلاح برون سازمانی و تهیه گزارش‌های مورد نیاز

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت)

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با ضوابط و مقررات تخصصی مرتبط

– روش‌های نگهداری روسازی راه

عنوان شغل:‌ کارشناس نگهداری ابنیه فنی راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی، تصویب، سرپرستی و نظارت بر اجرای طرح‌های فنی و مطالعاتی و عملیاتی ترمیم و تعمیرات اساسی در امور نگهداری ابنیه فنی راه و هماهنگی جهت بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از وضعیت پروژه‌های مربوطه را عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه، تدوین و ابلاغ روش‌ها، ضوابط و معیارهای فنی در خصوص نحوه تعمیر و نگهداری ابنیه فنی کشور به ادارات کل استان‌ها

– بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های اجرایی پیشنهادی ادارات کل استان‌ها به منظور تأیید و ابلاغ به استان

– بررسی و تصویب نهایی طرح‌های مطالعاتی ادارات کل استان‌ها در خصوص نگهداری ابنیه فنی

– بررسی و برآورد نیازهای پروژه‌ای و اعتباری پیشنهادی اارات کل استان‌ها به منظور تصویب و ابلاغ

– بررسی و پیشنهاد به‌کارگیری تجهیزات و فناوری نوین در روش‌های نگهداری، تقویت ابنیه فنی

– مطالعه، طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری پل (BMS)

– همکاری در شناسایی و اولویت بندی نقاط و مقاطع پرحادثه شبکه راه های کشور با وحدهای ذیربط

– تهیه و تدوین شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی نگهداری ابنیه فنی و بازنگری آنها در صورت لزوم

– نظارت بر اجرای طرح‌های نگهداری و مرمت ابنیه فنی

– انجام بازدیدهای میدانی به منظور نظارت بر اجرای پروژه‌های مربوطه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع مشکلات موجود

– هماهنگی به منظور آمادگی مقابله با وقایع و حوادث غیرمترقبه (نظیر: سیل، زلزله، آتش‌سوزی و ریزش کوه) با ادارات کل استان‌ها

– ایجاد پایگاه اطلاعاتی تخصصی و به‌هنگام سازی آن جهت تهیه گزارش‌های مورد نیاز فنی- تخصصی

– شرکت در جلسات تخصصی (کمیته، کمیسیون، کارگروه) در سایر واحدهای ذی‌صلاح برون‌سازی و تهیه گزارش‌های مورد نیاز

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت، زلزله، آب و سازه‌های هیدرولیک)

۲- مهارت‌ها:

– تسلط به زبان انگلیسی

– آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با ضوابط و مقررات تخصصی

– آشنایی با طراحی و نگهداری پل و تونل

عنوان شغل:‌ کارشناس امور ماشین آلات و تجهیزات راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدیریت نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری از ماشین‌آلات راهی و انجام هماهنگی‌های لازم در جهت توزیع و به‌کارگیری مناسب آن‌ها و هم‌چنین ناوگان و تجهیزات و محل استقرار ماشین‌الات راهداری کشور می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– نظارت و کنترل اجرای دستورالعمل‌های فنی در رابطه با ماشین آلات راهداری موجود کشور

– نظارت و برنامه‌ریزی در خصوص نگهداری و تعمیرات ماشین آلات به روش‌های استاندارد شرکت‌های سازنده

– برنامه‌ریزی جهت ارتقا سطح علمی و فنی در خصوص فناوری‌های نوین سرویس و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری زمستانی به کارشناسان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها

– برنامه ریزی جهت خرید، توزیع و تجهیزات ماشین‌آلات، متناسب با طول راه‌ها و شرایط اقلیمی ادارات کل

– بررسی جدیدترین و مناسب‌ترین ماشین آلات و تجهیزات راهداری زمستانی با تکنولوژی نوین و ارائه مشاوره لازم به ادارات کل استان‌ها

– برنامه‌ریزی در مورد استفاه از نرم افزارهای علمی و فنی در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها

– برنامه ریزی جهت آموزش فنآوری های نوین بهره برداری ماشین آلات به کارشناسان و رانندگان ادارات کل

– شناسایی ماشین آلات پرهزینه و فاقد کارایی، جهت تأیید فرسودگی و خارج نمودن از سیستم برابر مقررات قانونی

– شناسایی ماشین آلات قابل بازسازی و در صورت امکان، تأمین اعتبار مورد نیاز

– بررسی وضعیت موجود بهره برداری ماشین‌آلات راهداری

– بررسی فنآوری‌های نوین سامانه مدیریت ناوگان راهداری

– نظارت و برنامه ریزی جهت توسعه سامانه مدیریت ناوگان راهداری کشور به منظور کاهش سن ماشین آلات راهداری

– جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از ادارات کل و ارائه گزارش

– برآورد و توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه خرید و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات راهداری زمستانی ادارات کل استان‌های کشور

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک با گرایش‌های (ماشین آلات، حرارت و سیالات، طراحی جامدات، ساخت و تولید، سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان، سیستم محرکه خودرو)، مهندسی برق با گرایش‌های (الکترونیک و قدرت)

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی: آشنایی با کاربرد و نحوه نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری

عنوان شغل:‌ کارشناس امور ایمنی و حریم راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام کارهای فنی، مطالعاتی، طراحی، نظارتی، برنامه‌ریزی و سرپرستی در زمینه‌های ایمنی راه، علائم و تجهیزات و تأسیسات ایمنی راه و امور مربوط به حریم راه‌ها می‌باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت ها

– تهیه و تنظیم سیاست‌های کلان، برنامه ریزی و نظارت در زمینه راهکارهای بهبود ایمنی راه ها و حفظ و نگهداری حریم راه‌ها

– مدیریت و ساماندهی علائم و تجهیزات ایمنی راه‌ها

– مدیریت و ساماندهی سیستم‌ها و تأسیسات ایمنی راه و تونل

– مدیریت و ساماندهی حفظ و حراست از حریم راه‌های کشور

– مدیریت و کنترل نحوه دسترسی‌های کاربری‌های مجاور راه‌ها

– مدیریت زیباسازی و منظرآرایی حریم در راستای بهبود ایمنی راه‌ها

– مدیریت و ساماندهی توسعه شبکه‌های ارتباطات رادیویی و بی‌سیم

– نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت های راهداری مرتبط با ایمنی جاده ای و حفظ و نگهداری حریم راه ها

– ارزیابی و تحلیل ایمنی شبکه راه ها به منظور اولویت بندی اقدامات ایمن سازی

– برنامه ریزی و مدیریت اجرای فرایند ارزیابی، بازدید و بازرسی ایمنی راه‌ها

– به‌کارگیری روش‌ها و فنون نوین در حوزه علائم، تجهیزات و تأسیسات در جهت بهبود ایمنی جاده‌ای

– بازدید ایمنی ادواری از شبکه راه‌های کشور با اولویت راه‌های شریانی و تهیه گزارش‌ها و انجام پیگیری‌های مربوط

– تهیه و تدوین، بازنگری و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل های فنی و اجرایی مربوط به نصب علائم و تجهیزات ایمنی، ایجاد تأسیسات و سیستم های ارتباطی و مخابراتی و چگونگی نگهداری آنها

– برگزاری جلسات کمیسیون تعیین حریم راه ها جهت راه های جدیدالاحداث و تغییر حریم راه های موجود بر اساس شرایط جدید و بررسی پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌های حریم در ادارات کل راه و شهرسازی

– بررسی و تعیین چهارچوب‌های لازم جهت انتخاب مشاورین و پیمانکاران و تولیدکنندگان ذی صلاح و شناسایی آنها در امور مرتبط با علائم و تجهیزات و تأسیسات ایمنی

– بررسی و به روزرسانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه فهرست بها و مشخصات فنی و عمومی علائم، تجهیزات، تأسیسات و حریم راه‌ها

– نظارت و ارزیابی مستمر از برنامه‌ها و عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی و فعالیت‌های واگذار شده به استان‌ها و تحلیل گزارش‌های واصله و ارائه راهکارها و پیشنهادهای مرتبط

– برنامه‌ریزی و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی و آماری در خصوص علائم، تجهیزات و تأسیسات ایمنی و حریم راه‌های کشور

– کسب آخرین اطلاعات از اصلاحات و تغییرات در کنوانسیون بین‌المللی علائم جاده‌ای و پیگیری در جهت قانونی شدن اصلاحات و تغییرات انجام شده در کشور

– تعیین شاخص‌ها و معیارهای توزیع اعتبارات ادارات کل راه و ترابری و تخصیص آنها

– همکاری جهت طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ایمنی و حفاظ حریم راه‌ها در مراجع و محاکم ذی‌صلاح و اظهارنظر در خصوص دستورالعمل‌های تنظیمی مربوط به ایمنی، حریم و تأسیسات راه‌ها

– بررسی و تصویب طرح‌های ایمنی مربوط به جانمایی علائم و تجهیزات، روشنایی، تهویه و تأسیسات، نظارت بر حسن اجرای آنها

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش های (راه و ترابری، برنامه ریزی حمل و نقل، مدیریت و ساخت)، مهندسی برق با گرایش‌های (قدرت، مخابرات، کنترل و الکترونیک)، مهندسی مکانیک

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره های آموزشی

– آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی و حریم راه‌ها

– اصول بازرسی ایمنی راه

عنوان شغل: کارشناس نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن امور مطالعاتی، نگهداری و نظارت بر امور بهره‌برداری آزادراه‌های کشور و همچنین ارتقا کیفیت خدمات ارائه‌شده و مدیریت برگشت سرمایه و برنامه‌ریزی جهت بهسازی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های نحوه نگهداری آزادراه‌ها

– تهیه و تدوین روش‌های وصول عوارض تردد

– بررسی و نظارت امور اجرایی قراردادهای مشارکتی آزادراه‌ها

– بررسی و پیشنهاد روش‌های پیشرفته و فناوری‌های نوین اجرایی وصول عوارض آزادراه‌ها به مقامات ذی‌صلاح

– ظرفیت سنجی ترافیکی آزادراه‌ها

– تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات بهره‌برداری از آزادراه‌ها

– اخذ اطلاعات علمی مورد لزوم آزادراه‌ها و به‌هنگام سازی دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی

– تهیه و تنظیم خدمات آمار و گزارش‌های دوره‌ای از آزادراه‌ها

– برنامه ریزی در مورد استفاده از نرم افزارهای علمی و فنی و تخصصی در تهیه گزارشات فنی و اقتصادی آزادراه‌ها

– شرکت در کارگروه های کارشناسی مرتبط با امور فنی و اجرایی در دوره بهره برداری از آزادراه‌ها

– نظارت فنی بر عملکرد خدمات نگهداری آزادراه‌ها

– برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات راهداری زمستانی آزادراه‌ها

– برنامه‌ریزی و نظارت بر بهسازی آزادراه‌ها

– نظارت بر چگونگی اخذ و هزینه نمودن تضمین حسن انجام تعهدات بهره‌برداری آزادراه‌ها

– برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه کمی و کیفی تأسیسات حانبی غیرخاص آزادراه‌ها (مجتمع های خدماتی رفاهی، تابلوهای تبلیغاتی)

– ایجاد هماهنگی و تعامل بین بخشی تأثیرگذار بر عملکرد آزادراه‌ها (نظیر توسعه شهری، دسترسی‌ها و تبادل‌های ترافیکی جدید)

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت، محیط زیست)، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، اقتصاد با کلیه گرایش‌ها، مهندسی صنایع با کلیه گرایش‌ها و مهندسی طراحی محیط‌زیست

۲- مهارت‌ها

– تسلط بر زبان انگلیسی

– تسلط بر نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با روش‌های نگهاری آزادراه‌ها

– آشنایی با ضوابط و مقررات تخصصی مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام