سامانه جمع‌نویسی

سامانه جمع‌نویسی چگونه کار می‌کند؟

وقتی از جمع‌سپاری (Crowdsourcing) یا جمع‌نویسی سخن گفته می‌شود، ذهن مخاطبان بیشتر به شیوه‌های جمع‌سپاری مالی (Crowdfunding) برای تحقق یک نوآوری سوق پیدا می‌کند. در حالی که جمع‌سپاری و جمع‌نویسی می‌تواند دربردارنده انواع مختلفی از منابع باشد؛ مانند منبع دانش.

در حقیقت تدوین قوانین یا مقررات نیازمند جمع‌آوری دانش بازیگران مختلف است. به این ترتیب شهروندان از طریق جمع‌سپاری می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت یابند.

سامانه هم‌اندیشی ابزار مکمل سندنویسی است. با استفاده از هم‌اندیشی می‌توانیم از مشارکت مردم و نخبگان پیرامون اسناد ملی و متون سیاستی استفاده کنیم و آن‌ها را ارتقا بخشیم.

هم‌اندیشی همه‌چیز را به صورت نظام‌مند دریافت می‌کند تا سهولت بالای اجرا و استفاده را برایمان به ارمغان آورد. با استفاده از هم‌اندیشی هزینه‌ها کاهش یافته و سرعت و کیفیت خروجی ارتقا می‌یابد.

به بالای صفحه بردن