آيين‎نامه وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

آيين‎نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات (تصویبنامه شماره 76200/ت30582هـ مورخ 24/12/1383 هیئت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد  شماره 2785/100 مورخ 7/2/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ماده (6) قانون وظايف و اخـتيارات وزارت ارتبـاطات و فـناوري اطلاعـات ـ مصـوب1382ـ آيين‎نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه در اين آيين‌نامه به اختصار كميسيون ناميده مي‌شود با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲- وظايف و اختيارات كميسيون به شرح زير است:

الف ـ اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور.

ب ـ تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

ج ـ تـدوين مـقررات ارتبـاطي كـشور در چـارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت برحسن اجراي آن.

د ـ سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.

تبصره ـ به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

ماده ۳- كميسيون از افراد زير تشكيل مي‌گردد:

الف ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس كميسيون).

ب ـ معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير كميسيون).

ج ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با معرفي  رييس آن سازمان.

دـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.

هـ ـ سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادي، ارتباطات و يا فناوري اطلاعات كه با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيئت وزيران براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.

ماده ۴- جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضا تشكيل مي‎شود.

ماده ۵- نايب رئيس كميسيون در اولين جلسه كميسيون انتخاب خواهد شد.

ماده ۶- مصوبات كميسيون حداقل با رأي چهار نفر تأييد و توسط دبير كميسيون ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۷- مسئوليت تعيين دستورجلسات و ارسال آن، دعوت از اعضا، برقراري ارتباط با دستگاهها و ساير مؤسسات و نهادها، تشكيل كارگروه‎هاي كارشناسي براي بررسي موضوعات و ارائه آن به كمـيسيون و دعـوت از كـساني كه حضور آنان در جلسات كميسيون الزامي ‎باشد، برعهده دبيركميسيون مي‎باشد.

ماده ۸- دستورالعمل چگونگي برگزاري جلسات كميسيون توسط دبيرخانه تهيه وبه تصويب كميسيون خواهد رسيد.  

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.