قوانین و مقررات ایثارگران

آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) از فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (پیش‌نویس- در حال بررسی در هیئت وزیران)

به موجب ماده (۶۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مقرر شده آیین نامه اجرایی فصل ششم قانون از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

به گزارش شناسنامه قانون، برخی از مفاد فصل ششم قانون مذکور که بخش عمده خدمات و مزایای مربوط به ایثارگران (از ماده ۳۷ تا ۶۰ قانون) را شامل می گردد، مستند به ماده (۶۱)، موکول به تصویب آیین نامه اجرایی شده، درحالی که تصویب آیین نامه برای فصل ششم به لحاظ متفاوت بودن مواد این فصل از لحاظ موضوعی و نیز عدم پیش بینی و تأمین بار مالی آن در قانون بودجه سنواتی، عملی نشده است.

لذا با توجه به اینکه عمده مواد فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران براساس صراحت ماده و سوابق اجرایی گذشته و توافقات به عمل آمده با دستگاه های ذیربط و تعیین ضوابط ا جرایی آن در حال اجرا بوده و نیازی به تصویب آیین نامه اجرایی از سوی دولت ندارد، بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری دستگاه های ذیربط به ویژه ستاد کل نیروهای مسلح، پیش نویس «آیین نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی است.

متن پیشنهاد:

هیئت وزیران در جلسه مورخ … بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (۶۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) از فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) از فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده ۱: عبارت و اصطلاحات:

الف- قانون: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن

ب- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

پ- دستگاه‌ها: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ت- نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

ث- از کارافتادگی کلی: به وضعیت جانبازانی اطلاق می‌شود که اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی ناشی از جانبازی آنها به حدی است که آنها را با محدودیت‌های جدی و اساسی مواجه نموده، به طوری که قادر به تأمین یا استمرار شغل نمی‌باشند.

ج- کمیسیون: کمیسیون‌های پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون‌ها یا شوراهای عالی نیروهای مسلح که مرجع تشخیص از کارافتادگی کلی می‌باشند.

چ- غیرشاغل: افرادی که مستخدم هیچ‌یک از دستگاه‌ها (شاغل و بازنشسته) نیستند.

ح- حالت اشتغال: حقوق و مزایایی است که به جانباز یا آزاده از کارافتاده کلی یا به خانواده شهید و جانباز یا آزاده از کارافتاده کلی برابر قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و… مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۳۸ و ۳۹ قانون، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا در نیروهای مسلح یا قوانین خاص استخدامی، محاسبه و پرداخت می‌گردد.

خ- حقوق وظیفه: حقوقی است که توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به مشمولین بند (ب) یا بند (ج) ماده (۱۰۸)‌ قانون ارتش ج.ا.ا و مواد مشابه در قوانین استخدامی سپاه و ناجا که رأی از کارافتادگی کلی ناشی از جانبازی شامل آنها نمی‌شود، پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: محاسبه حقوق حالات اشتغال کارکنان وظیفه و نیروهای داوطلب شهید، جانباز و ازکارافتاده کلی غیرشاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون که از طریق اعزام به جبهه یا ترور توسط عوامل دشمن و ضدانقلاب، به عناوین ایثارگری مذکور معنون شده‌اند،‌توسط سازمان‌های نیروهای مسلح با حقوق کارکنان کادر (پایور) نیروهای مسلح همطرازی شده و احکام آن صادر و توسط بنیاد پرداخت می‌گردد.

ماده ۳: حقوق حالت اشتغال کارکنان جانباز و آزاده از کارافتاده کلی که مستخدم دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون هستند، توسط نیروهای مسلح با حقوق کارکنان کادر (پایور) نیروهای مسلح همطرازی و محاسبه شده و احکام آن صادر و توسط دستگاه متبوع مستخدم ایثارگر پرداخت می‌گردد و حقوق شهدا توسط بنیاد پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: دستگاه‌ها موظفند احکام مشمولان حالت اشتغال مستخدم خود را برای تعیین و محاسبه حقوق موضوع ماده مذکور به نیروهای مسلح مربوطه ارسال نمایند.

ماده ۴: حقوق وظیفه جانبازان و آزادگان وظیفه و بسیجی و داوطلب که مشمول از کارافتادگی کلی نشده و دارای آرای بند (ب) یا (ج) ماده (۱۰۸) ق. ارتش ج.ا.ا و مواد مشابه در قوانین استخدامی سپاه و ناجا می‌باشند، برابر مقررات ابلاغی توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۵: در صورتی که جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال در دستگاه‌ها شاغل بوده یا شاغل می‌شوند، حقوق حالت اشتغال آنان قطع نمی‌گردد.

ماده ۶: استفاده توأمان از امتیازات و فوق‌العاده‌های ایثارگری در حقوق استخدامی و حقوق ایثارگری ممنوع می‌باشد.

ماده ۷: پرداخت توأمان دو حقوق یا دو مستمری با منشأ ایثارگری ممنوع است.

ماده ۸: تاریخ شروع خدمت شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال برای نیل به بازنشستگی به روش‌های زیر می‌باشد:

الف- شهدای مستخدم؛ تاریخ استخدام

ب- شهدای غیرمستخدم؛ تاریخ شهادت

پ- جانبازان و آزادگان مستخدم؛ تاریخ استخدام

ت- جانبازان و آزادگان غیرمستخدم؛ تاریخ وقوع حادثه منجر به ازکارافتادگی کلی.

ماده ۹: حقوق بازنشستگی تمامی شهدا و همچنین جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی غیرمستخدم توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مستخدم دستگاه‌ها توسط صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.

تبصره: حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع این ماده برابر آخرین حقوق و مزایای دریافتی و آخرین ضوابط و مقررات ابلاغی مربوط تعیین و هر سال متناسب با افزایش ضریب حقوق همتراز شاغل محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۰- پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد دریافت می‌کنند، برعهده بنیاد می‌باشد.

تبصره ۱: پاداش پایان خدمت شهدا به عائله تحت تکفل قانونی شهید که در زمان بازنشستگی شهید در قید حیات باشند، به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد.

تبصره ۲: پاداش پایان خدمت جانبازان و آزادگان متوفی به عائله تحت تکفل قانونی جانباز و آزاده که در زمان بازنشستگی آنها در قید حیات باشند، به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۱: مبلغ مرخصی‌های عملیاتی استفاده نشده شهدا، غیرمستخدم و مستخدم توسط یگان متبوع آنان تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۲: دستگاه‌ها و بنیاد موظفند به عائله تحت تکفل جانبازان و آزادگان تحت پوشش خود ازکارافتاده کلی مشمول حالت اشتغال که قبل از سن بازنشستگی فوت نموده و می‌نمایند، حقوق و مزایای حالت اشتغال آنان را تا رسیدن به شرط بازنشستگی پرداخت نمایند.

ماده ۱۳: تعیین ضوابط هم‌طرازی حقوق و مزایای کارکنان بسیجی و سرباز با کارکنان کادر (پایور) نیروهای مسلح برابر قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این آیین‌نامه، تابع دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

مقررات مرتبط:

دستورالعمل ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments