اطلاعیه فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران در سامانه کارمند ایران

فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران در سامانه کارمند ایران (سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی)

اطلاعیه تکمیلی:

[دستگاه ­های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص، ضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم بر خود، می­توانند درخواست شماره مستخدم مشمولین قانون استفساریه مذکور را بر اساس عناوین مشابه با روابط استخدامی و بکارگیری عنوان شده در فرایندهای فوق، در سامانه ثبت نمایند.]

اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی برای دستگاه‌هایی که شماره مستخدم و شناسه را از سازمان مذکور دریافت می‌نمایند در سامانه کارمندایران دو فرآیند درخواست کد استخدامی جهت تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را فعال نموده است. (لازم بذکر است سایر دستگاها می بایست بر اساس تبصره ۴ بند ۵ بخشنامه بر اساس ضوابط و فرآیندهای مورد عمل خود نسبت به تبدیل وضعیت مشمولین اقدام نمایند.)

  • فرآیند اول جهت تبدیل وضعیت از (رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادکار مشخص) به [رسمی‌‌] می‌باشد.
  • فرآیند دوم جهت تبدیل وضعیت از (قراردادکارگری موقت)  به [ کارگری دائم] می باشد.

– بنابراین نیروهای قراردادکار مشخص در صورت داشتن شرایط صرفا می بایست به رسمی و نیروهای قراردادکارگری موقت به کارگری دائم تبدیل وضع گردند.

چند نکته مهم:

 ۱- افراد می بایست در بازه زمانی ۹۰- ۹۵ و در حال حاضر دارای قرارداد یا حکم کارگزینی بصورت یکی از حالات استخدامی فوق الذکر باشند.

 ۲- افراد رسمی آزمایشی و پیمانی می بایست  دارای کداستخدامی و افراد قراردادکار مشخص و کارگری موقت دارای شناسه ۱۱ رقمی باشند.

 ۳- تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ شده باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت کداستخدامی از سامانه کارمندایران

الف) ایثارگران قراردادی کار معین (مشخص)، پیمانی و رسمی آزمایشی

شرایط لازم:

– فرد باید مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باشد.

– کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵) در یکی از حالات غیررسمی (رسمی، آزمایشی، پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص) با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد.

– در حال حاضر نیز فرد با دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند بالا، رابطه استخدامی یا بکارگیری داشته باشد.

– فرد دارای شماره مستخدم پیمانی یا رسمی آزمایشی و یا شماره شناسه قرارداد کار معین (مشخص) ۱۱ رقمی در سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی باشد.

– پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه می‌تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی اقدام نماید).

– ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد.

– صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تأیید گزینش رسیده باشد.

– تأمین اعتبار استخدام وی از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ شده باشد.

– و سایر موارد مندرج در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹

مدارک لازم:

۱. آخرین مدرک تحصیلی با مهر برابر با اصل اداره کارگزینی

۲. اولین و آخرین: قرارداد انجام کار معین (مشخص)/ قرارداد کارگری موقت/ حکم کارگزینی پیمانی/ حکم کارگزینی رسمی آزمایشی با مهر برابر اصل کارگزینی (اولین و آخرین قرارداد یا حکم بر اساس نوع استخدام و یا بکارگیری فعلی فرد)

۳. ریز واریز بیمه، از تاریخ اولین بکارگیری تا کنون با تأیید (مهر و امضاء) شعب تأمین اجتماعی (صرفاً برای افرادی که نوع بکارگیری فعلی آنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) می‌باشد.)

۴. معرفی‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با مهر و امضاء- (گواهینامه ایثارگری افراد از سایت خدمات الکترونیک ایثارگران به آدرس: “isaarait.isaar.ir” اخذ شود.)

۵. گواهی رزمندگی با مهر و امضاء مرجع ذیصلاح- (ایثارگران رزمنده که در سایت ایثارگری بنیاد شهید و امور ایثارگران پرونده‌ای ندارند، گواهی ایثارگری خود را از مراجع ذی‌ربط اخذ نمایند.)

۶. تأییدیه هسته گزینش دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور با ذکر نوع استخدام رسمی قطعی

۷. تأییدیه تأمین اعتبار صرفاً از سازمان برنامه و بودجه کشور (تأمین اعتبار دستگاه‎های بودجه استاننی از امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و تأمین اعتبار دستگاه‌های ستادی از امورهای بخشی مربوطه در سازمان برنامه) ضمناً اگر دستگاه اجرایی درآمد هزینه‌ای است تأییدیه درآمد هزینه‌ای بودن آن دستگاه از سازمان برنامه الزامی است.

ب) ایثارگران قرارداد کارگری موقت

شرایط لازم:

– فرد باید مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باشد.

– کارمند باید در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵)، با حالت قرارداد کارگری موقت با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته باشد.

– در حال حاضر فرد با دستگاه اجرایی مربوطه با حالت قرارداد کارگری موقت دارای قرارداد مستقیم باشد.

– دارای شماره شناسه قرارداد کارگری موقت ۱۱ رقمی در سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی باشد.

– صلاحیت فرد برای وضعیت قرارداد کارگری موقت به تأیید گزینش رسیده باشد.

– تأمین اعتبار استخدام وی از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ شده باشد.

– و سایر موارد مندرج در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹

مدارک لازم:

۱. آخرین مدرک تحصیلی با مهر برابر با اصل اداره کارگزینی

۲. اولین و آخرین قرارداد کارگری موقت با مهر برابر اصل اداره کارگزینی

۳. ریز واریز بیمه، از تاریخ اولین بکارگیری تا کنون با تأیید (مهر و امضاء) شعب تأمین اجتماعی

۴. معرفی‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با مهر و امضاء – (گواهینامه ایثارگری افراد از سایت خدمات الکترونیک ایثارگران به آدرس: “isaarit.isaar.ir” اخذ شود.)

۵. گواهی رزمندگی با مهر و امضاء مرجع ذیصلاح- (ایثارگران رزمنده که در سایت ایثارگری بنیاد شهید و امور ایثارگران پرونده ای ندارند گواهی ایثارگری خود را از مراجع ذیربط اخذ نمایند.)

۶. تأییدیه دارای یک سال اعتبار هسته گزینش از تاریخ صدور با ذکر عنوان قرارداد کارگری دائم یا رسمی کارگری

۷. تأییدیه تأمین اعتبار صرفاً از سازمان برنامه و بودجه کشور (تأمین اعتبار دستگاه‌های بودجه استانی از امور استان‎ها و مناطق سازمان برنامه و تأمین اعتبار دستگاه‌های ستادهای از امورهای بخشی مربوطه در سازمان برنامه) ضمناً اگر دستگاه اجرایی درآمد هزینه‌ای است تأییدیه درآمد هزینه‌ای بودن آن دستگاه از سازمان برنامه الزامی است.

2 دیدگاه

  1. سلام ببخشید منظوراز ریز واریز بیمه از زمان اولین بکارگیری از زمانی است که فرد اولین واریزی بیمه را داشته مثلا قبل از خدمت سربازی یا تاریخ قرداد معین فرد؟ لطفا پاسخ دهید سپاس

  2. سلام پدرم ۳ماه و۲۵ روز جبهه بودن و کارت ایثارگری و تاییدیه از ارتش دارن برای تغییر وضعیت در شرکت شهرک های صنعتی تهران قبول میکنن؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام