آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد (تصویبنامه شماره 33956/ت25654ﻫ مورخ 16/7/1381 هیأت وزیران)

ماده ۱- در اين آيين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- فرزندان شاهد: فرزنداني هستند كه به تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي پدر يا مادر آنها شهيد محسوب مي‌شوند.

ب- قانون: قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد- مصوب ۱۳۸۰

ج- دستگاه‌ها: دستگاه‌هاي موضوع ماده يك قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد.

د- بنياد: بنياد شهيد انقلاب اسلامي

ماده ۲- كليه دستگاه‌ها مكلفند همه ساله در استخدام نيروي انساني مورد نياز خود اعم از رسمي، پيماني، ثابت، قراردادي و عناوين مشابه حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از سهميه ايثارگران يا پانزده درصد (۱۵%) از ظرفيت و مجوزهاي استخدامي كل كشور را به استخدام فرزندان بيكار شاهد واجد شرايط تحصيلي و سني اختصاص دهند.

تبصره- دوره‌هاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي مي‌شوند مشمول سهميه موضوع قانون هستند.

ماده ۳- دستگاه متقاضي استخدام موظف است در هر مورد پس از كسب مجوز استخدام از مراجع ‌ذي‌صلاح، مشخصات كامل نيروي انساني مورد نياز خود اعم از سن، جنس، تحصيلات، مهارت، محل جغرافيايي خدمت و ديگر ويژگي‌هاي موردنياز را اعلام نمايد.

تبصره- دستگاه‌ها مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا سهميه موضوع قانون پس از طي مراحل گزينش اعمال شود.

ماده ۴- امور مربوط به معرفي فرزندان شاهد واجد شرايط تحصيلي و سني جهت استخدام و اشتغال در دستگاه‌ها برعهده بنياد است.

ماده ۵- فهرست اسامي فرزندان بيكار شاهد موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون توسط بنياد تهيه و در بانك اطلاعاتي به صورت متمركز جمع‌آوري مي‌شود. در صورت لزوم بانك اطلاعاتي فرزندان بيكار شاهد در سطح استان‌ها در راستاي اجراي قانون به صورت غيرمتمركز تشكيل مي‌شود.

تبصره- چنانچه مجوز استخدام دستگاه‌ها در محدوده استان صادر شده باشد فرزندان شاهد همان استان در اولويت هستند.

ماده ۶- فرزندان شاهد با دارا بودن شرايط لازم براي استخدام پس از موفقيت در امتحان استخدامي و طي مراحل گزينش از سهميه ياد شده استفاده مي‌كنند.

تبصره- معدل فرزندان شاهد براي ورود به خدمت در وزارت آموزش و پرورش با ضريب (۱/۱) و ساير دستگاه‌ها با ضريب (۲/۱) ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

ماده ۷- به منظور حذف افراد جذب شده و جلوگيري از معرفي مجدد يا اطلاع از عدم جذب آنها دستگاه استخدام كننده مكلف است حداكثر تا دو ماه نسبت به اعلام نتايج جذب و استخدام افراد معرفي شده به بنياد اقدام نمايد.

ماده ۸- فرزندان شاهد فارغ‌التحصيل رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه از گذراندن طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاف شده يا مي‌شوند در صورت نياز وزارت ياد شده با اولويت مناطق محروم و نيازمند در حين خدمت به استخدام پيماني يا رسمي دستگاه مربوط در مي‌آيند.

ماده ۹- فرزندان شاهدي كه در اجراي قانون به خدمت در دستگاه پذيرفته مي‌شوند در صورت خروج از خدمت اعم از استعفا، اخراج، بازخريد خدمت يا انفصال دايم مجدداً مشمول اين آيين‌نامه نيستند.

تبصره: آن دسته از فرزندان شاهد كه قبل از اجراي قانون به صورت رسمي، ثابت يا عناوين مشابه در خدمت دستگاه‌ها بوده و به هر نحو رابطه استخدامي آنها با دستگاه محل خدمت قطع شده باشد از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده ۱۰- فرزندان شاهد از پرداخت (۵۰%) حق ثبت نام موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۵۲۶/ت ۱۵۱۶۵ﻫ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۴ معاف هستند.

ماده ۱۱- به منظور رسيدگي به شكايات و اعتراضات استخدامي ناشي از عدم اجراي صحيح قانون كميسيوني مركب از نمايندگان بنياد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه ذي‌ربط در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل و در اين خصوص اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده ۱۲- دستگاه استخدام كننده مكلف است نتيجه استخدام فرزندان شاهد معرفي شده از سوي بنياد را ضمن ارسال نسخه‌اي از حكم استخدامي پذيرفته‌شدگان، جهت نظارت بر حسن اجراي قانون و ارايه گزارش عملكرد سالانه به مجلس شوراي اسلامي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايد.

معاون اول رئيس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام