بازنشستگی جانبازان بر مبنای آخرین حقوق یا معدل دو سال آخر خدمت؟

در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست (رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۳۳

کلاسه پرونده: ۴۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا هوشنگی

گردش کار: آقای غلامرضا هوشنگی به موجب لایـحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۹۵۳۹۸/۲۰۰ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیت

احتراماً اینجانب غلامرضا هوشنگی فرزند اسماعیل از جانبازان شیمیایی ۷۰% بازنشسته اداره آموزش و پرورش استـان البرز در خصوص نحـوه محـاسبه حقـوق جـانبازان بـازنشسته وفـق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بـازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت تحت شماره۲۲۶۸۶/ف۳۳۷۵۰هـ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ کـه مـوضوع واحـدی است لیکـن از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامـه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۲۸ موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۴۹۱که به پیوست تقـدیم است و دادنامـه‌های ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۷۸۶و۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۳۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۴۲۸ اصداری از شعبات ۴۵ (بدوی) و ۱۳ (تجدیدنظر) دیوان عدالت اداری آراء متهافت صادرگردید لذا عنایتاً به آیین‌نامه صدرالاشاره دستور مقتضی مبذول فرمایید.»

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴۵ دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۴۲۸ با موضوع دادخواست آقای ماندنی هوشنگی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش استان بوشهر و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۰، مفاداً به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده اعم از کارت جانبازی ۴۰% شاکی و احکام کارگزینی وزارت آموزش و پرورش که در آن قید گردیده شاکی ۴۰% جانباز می‌باشد و نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی صراحتاً عنوان گردیده ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان می‌باشد، لذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۳۴۶ ـ۱۳۹۳/۱۰/۲ رأی مذکور شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید می‌کند.

ب: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۴۹۱با موضوع دادخواست آقای غلامرضا هوشنگی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان البرز و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ مفاداً به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی از جانبازان هفتاد درصدی می‌باشد و با دارا بودن حدود ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده است و درخواست دارد که وضعیت بازنشستگی وی می‌بایست بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت و به ظاهر شرایط موجود در مقررات مذکور را دارد بنابراین مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد بررسی وضعیت بازنشستگی وی بر اساس مقررات یاد شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قبل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۲۸ ـ۱۳۹۴/۸/۳۰ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:

نامبرده جانباز ۷۰ درصد بوده و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲ بازنشسته گردیده تقاضای اصلاح حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مستمر دریافتی زمان اشتغال را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته بهشماره ۲۰۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شده است نظر به اینکه قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانونی یاد شده که مورد استناد تجدیدنظر خوانده قرار گرفته است هیچ کدام به طور صریح دلالت به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی قبل از بازنشستگی ندارند لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۰۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب سال ۱۳۶۷، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می‌شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. نظر به اینکه حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوق بازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید مطابق این قانون تعیین شود و شکات پرونده‌های مـوضوع تعارض، مطابق حکم مقرر در مـاده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده‌اند، موجبی وجود ندارد تا حقوق بازنشستگی آنان بر اساس ماده فوق‌الذکر و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه و تعیین شود. با توجه به مراتب نتیجه رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۲۸- ۱۳۹۴/۸/۳۰ مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments