ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (مصوبه شماره 251483/ت44025ك مورخ 17/12/1388)

ماده ۱- افراد زير مشمول اين تصويب‌نامه مي‌باشند:

الف ـ جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر.

ب ـ آزادگان.

ج ـ خانواده شهدا (همسر، فرزندان و والدين).

تبصره ـ تسهيلات مندرج در اين تصويب‌نامه به خانواده جانبازان و آزادگان متوفي در صورت عدم بهره‌مندي و به جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) (صرفاً براي تأمين مسكن در قالب مسكن مهر) قابل ارايه مي‌باشد. همچنين تسهيلات بانكي موضوع اين تصويب‌نامه به خانواده شهدا به صورت جداگانه (همسر، فرزندان و والدين) ارايه مي‌شود.

ماده ۲- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران (كه در اين تصويب‌نامه به اختصار بنياد ناميده مي‌شود) نسبت به تأمين مسكن يا تحويل زمين براساس قيمت منطقه‌اي در حد الگوي مصوب مسكن و يا واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك به مشمولين موضوع اين تصويب‌نامه اقدام نمايد. اشخاص مشمول از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف مي‌باشند، هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه‌هاي سنواتي و كمك‌هاي بنياد و وزارت مسكن و شهرسازي تأمين مي‌شود.

تبصره ۱- در صورت واگذاري واحدهاي مسكوني اجاره به شرط تمليك بهاي قدرالسهم عرصه اين واحدها براساس قيمت منطقه‌اي سال واگذاري و بهاي اعياني به قيمت تمام‌شده محاسبه و وصول مي‌شود.

تبصره ۲- مشمولين اين تصويب‌نامه از پرداخت هزينه‌هاي انشعابات آب، برق و گاز و عوارض شهرداري و هزينه‌هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد مترمربع بناي مفيد و در مجتمع‌هاي مسكوني تا سقف يادشده در سهم هر فرد معاف مي‌باشند، در صورتي كه متراژ هر واحد با سهم هر واجد شرايط بيش از يكصد مترمربع باشد، صرفاً مازاد بر يكصد مترمربع مشمول پرداخت هزينه‌ها و عوارض يادشده مي‌باشد.

ماده ۳- وزارت مـسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است به جاي زمين يا واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك به ازاي هر فرد واجد شرايط معرفي شده از سوي بنياد مبلغ هفتاد ميليون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنياد واريز و به هزينه منظور نمايد و نسبت به تكميل فرم اطلاعاتي افراد معرفي شده مبني بر استفاده از امكانات زمين يا مسكن اقدام نمايد.

ماده ۴- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبار رديف (۴۰۹۰۷۰۱۵) تحت عنوان «آماده سازي اراضي براي اقشار ويژه» را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص و پرداخت نمايد. همچنين سازمان ملي زمين و مسكن موظف است مبلغ چهل ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در اعتبارات مصوب تأمين و به عنوان ساير منابع به حساب طرح فوق در سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ واريز نمايد.

تبصره ـ در مواردي كه آماده‌سازي زمينهاي مورد واگذاري به هر دليل توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) ميسر نباشد، حداكثر تا سقف مبلغ سرانه هزينه‌هاي آماده‌سازي براي هر نفر كه حداكثر ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود از محل منابع مذكور در اين ماده به صورت نقدي توسط بنياد قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده ۵- بانك‌هاي عامل موظفند با معرفي بنياد به هشتاد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهداء (همسر، فرزندان و والدين) كه قبلاً از مزايا و يا تسهيلات يارانه‌اي استفاده نكرده‌اند با تأييد وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) تسهيلات احداث مسكن پرداخت نمايند.

تبصره ۱- افراد مشمول مي‌توانند مشروط به قرمزشدن فرم (ج) آنها مشتركاً از تسهيلات متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند.

تبصره ۲- در صورتي كه مشمولان اين ماده بخواهند از طريق خريد واحدهاي احداثي سازمان ملي زمين و مسكن و يا انبوه‌سازان طرف قرارداد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تأمين مسكن خود اقدام كنند مي‌توانند با تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي از ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه استفاده نمايند.

ماده ۶- ميزان تسهيلات پرداختي براي خريد مسكن به مشمولين اين تصويب‌نامه در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، در مراكز استانها دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، ساير شهرها يكصد و هشتاد ميليون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و براي روستاها يكصد و بيست ميليون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و براي ساخت مسكن در سراسر كشور معادل سقف تسهيلات مسكن مهر با مدت بيست ساله (مشاركت مدني و فروش اقساطي) و با نرخ چهاردرصد (۴%) بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.

تبصره ۱- ميزان تسهيلات پرداختي براي خريد و ساخت مسكن در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز استان مربوط تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- در مواردي كه واگذاري زمين و يا واحدهاي مسكوني از طريق سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها انجام شود، اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري ملاك ارايه تسهيلات توسط بانك مي‌باشد.

تبصره ۳- جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهداي عضو تعاونيهاي نيروهاي مسلح و همچنين ساكنين روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارايه سند ملكي رسمي با ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت نمايند.

تبصره ۴- دريافت تسهيلات بانكي در طول برنامه چهارم توسعه مشروط به تأييد فاقد مسكن بودن توسط بنياد، مانع واگذاري زمين، واحد مسكوني و يا وجه زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي نمي‌شود.

ماده ۷- بانكهاي عامل پرداخت كننده تسهيلات مسكن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شوند.

ماده ۸- بانكهاي عامل مجازند براي احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد، تسهيلات مقرر در اين تصويب‌نامه را پرداخت نمايند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط كه توسط بنياد معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند.

ماده ۹- در صورتي كه مشمولين اين تصويب‌نامه يكبار از مزاياي تسهيلات يارانه‌اي بخش مسكن استفاده نموده باشنـد و طي دوره وصول اقساط اثبات شود مجدداً نسبـت به دريافت تسهيلات يارانه‌اي اقدام نموده‌اند با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن)، بانك عامل مكلف است نسبت به اخذ مبالغ مربوط به يارانه اضافي پرداخت شده به حساب افراد يادشده اقدام نمايد، وجوه دريافت شده به حساب جاري بانك مسكن نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (حساب جاري ۲۰۹۲۰) واريز مي‌شود.

ماده ۱۰- پرداخت تسهيلات به افراد مشمول اين تصويب‌نامه كه در سالهاي قبل از تسهيلات تا سقف چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال استفاده نموده‌اند مشروط به فك رهن و تسويه وام قبلي تا پايان برنامه چهارم توسعه، با معرفي بنياد مجاز مي‌باشد.

ماده ۱۱- خانواده شهدا (والدين، همسران و فرزندان)، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگاني كه تا پايان برنامه سوم توسعه از تسهيلات بانكي موضوع تبصره‌هاي قوانين بودجه سالانه استفاده نموده‌اند و حداكثر طي مدت كمتر از سه سال نسبت به تسويه و فك رهن اقدام نموده‌اند مي‌توانند از يك فقره وام يارانه‌اي مسكن مشروط به بازپرداخت يارانه‌اي دريافتي با معرفي بنياد و تأييد وزارت مسكن و شهرسازي  (سازمان ملي زمين و مسكن) بهره‌مند شوند.

ماده ۱۲- جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند به تشخيص و معرفي بنياد مي‌توانند براي تبديل به احسن نمودن منزل خود پس از تسويه وام قبلي از يك فقره تسهيلات بانكي اين تصويب‌نامه بهره‌مند شوند.

ماده ۱۳- همسر و فرزندان شهدايي كه تا پايان سال ۱۳۸۵ به صورت جمعي به بانك معرفي و يك فقره وام بانكي دريافت كرده‌اند پس از انتقال به يكي از وراث با توافق ساير اعضاي خانواده شهيد مي‌توانند به صورت مجزا از تسهيلات بانكي مندرج در اين تصويب‌نامه بهره‌مند شوند. ضمناً واگذاري زمين يا مسكن به همسر و فرزندان شهيد مانع واگذاري اين تسهيلات به والدين يا بالعكس نمي‌شود.

ماده ۱۴- يارانه تسهيلات اين تصويب‌نامه از محل رديف يارانه مربوط قابل پرداخت مي‌باشد، بانكهاي عامل موظفنـد به منظور برقـراري يارانه حسب مورد اطلاعـات لازم را به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) ارسال نمايند.

ماده ۱۵- بانكهاي عامل موظفند موارد فسخ قراردادهاي اقساطي را بلافاصله براي قطع يارانه به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اعلام نمايند در غيراينصورت بانكهاي عامل ضمن پرداخت يارانه‌هاي اضافي نسبت به پرداخت سود كوتاه مدت مبالغ يارانه اضافه پرداختي در طول مدت قرارداد تا باز پرداخت يارانه‌ها توسط بانك عامل تأمين و به حساب جاري قيد شده در ماده (9) واريز و مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اعلام نمايند.

ماده ۱۶- زمان استفاده از تسهيلات اين تصويب‌نامه براي پذيرش تقاضا توسط بانكهاي عامل از ابتداي سال ۱۳۸۸ لغايت پايان سال ۱۳۸۹ مي‌باشد.

ماده ۱۷- بنياد موظف است به‌منظور كمك به تأمين مسكن مشمولين اين تصويب‌نامه علاوه بر منابع و امكانات پيش‌بيني شده در اين تصويب‌نامه نسبت به واگذاري زمينهاي ملكي خود و تأمين و پرداخت تسهيلات مالي از محل منابع داخلي به روش قرض‌الحسنه يا بلاعوض اقدام نمايد.

ماده ۱۸- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تعيين تعداد و ساماندهي وضعيت خانواده شهداء، جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان و واگذاريهاي انجام شده اعم از وام، زمين و مسكن با هماهنگي بنياد و سازمان ملي زمين و مسكن ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به تشكيل بانك اطلاعات اقدام نمايد.

ماده ۱۹- تصميمات مشترك وزير مسكن و شهرسازي و معاون رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران و رييس كل بانك مركزي كه منجر به تسهيل تأمين مسكن و اخذ تسهيلات ساخت مسكن مشمولين اين تصويب‌نامه شوند و رفع هرگونه حل مشكل جامعه هدف در ارتباط با تأمين زمين و ساخت مسكن كه قبلاً از تسهيلات و امتيازات استفاده نموده‌اند و در حال حـاضر شرايـط خاص و ويژه‌اي دارنـد معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده ۲۰- بندهاي (۱) و (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۰۵۹۰۲/ت۴۳۹۰۶هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ لغو مي‌شود.

اين تصويـب‌نامه در تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست محترم جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.