معافيت ايثارگران انقلاب اسلامي از پرداخت ۵۰ درصد ميزان حق ثبت نام امتحانات استخدامي

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۴۵۲۶ت ۱۵۱۶ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۴

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۰۸/د مورخ ۱۳۷۴ سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند «الف» ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- ميزان حق ثبت‌نام بر حسب گروه‌هاي ورودي براي هر نفر به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- از داوطلبان شركت در امتحان‌هاي ادواري و غير ادواري:

۱- براي ورود به خدمت در گروه‌هاي يك، دو و سه معادل حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه در اين آيين‌نامه به اختصار حداقل حقوق ناميده مي‌شود.

۲- براي ورود به خدمت در گروه‌هاي چهار، پنج و شش معادل حداقل حقوق.

۳- براي ورود به خدمت در گروه‌هاي هفت به بالا معادل حداقل حقوق.

ب- از شركت‌كنندگان در امتحان ورود به دوره‌هاي آموزشي دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه تعهد به استخدام در دستگاه دولتي مربوط داده باشند، حداقل حقوق.

ج- از مستخدمان رسمي، ثابت و عناوين مشابه براي شركت در امتحان تغيير گروه استخدامي حداقل حقوق.

تبصره ۱: ايثارگران انقلاب اسلامي از پرداخت ۵۰% مبالغ مذكور در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده معاف هستند.

تبصره ۲- در آگهي‌هاي استخدام يا دوره آموزشي موضوع اين ماده ضمن تعيين دقيق مبلغ حق ثبت‌نام، مهلت پرداخت و نام و محل مرجع دريافت‌كننده وجه؛ قيد مي‌گردد نام داوطلباني ثبت مي‌شود كه علاوه برداشتن شرايط مقرر در آگهي استخدام يا دوره آموزشي؛ اصل رسيد پرداخت حق ثبت نام را به همراه ساير مدارك به نشاني مندرج در آگهي ارسال كنند. مرجع دريافت كننده رسيد پرداخت حق ثبت‌نام پس از بررسي و اطمينان از صحت، رسيدهاي ياد شده را به خزانه‌داري كل ارسال مي‌كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن