بخشنامه‌ شماره ۶۱۲ سازمان تامين اجتماعي

در اجراي قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس محترم شوراي اسلامي و آيين‌نامه مربوط به مقررات تامين اجتماعي آزادگان مصوب ۱۹/۵/۱۳۷۰ هيات محترم وزيران كه به پيوست ارسال مي‌گردد و نظر به لزوم حمايت همه جانبه از اين اسوه‌هاي ايثار و مقاومت مقرر مي‌دارد:

۱- آزادگان مشمول قانون تامين اجتماعي (مزدبگيران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بيمه‌شدگان اختياري، دريافت كنندگان مستمري‌هاي بازنشستگي و از كار افتادگي و …) اعم از آنكه قبل از اسارت جزء مشمولين قانون تامين اجتماعي بوده و يا پس از آزادي مشمول شوند با ارايه كارت آزادگي و تاييديه ستاد رسيدگي به امور آزادگان مشمول مقررات اين بخشنامه تلقي شده و مي‌توانند از حمايت‌هاي مقرر قانوني استفاده نمايند.

۲- آزادگان و افراد خانواده آنان (طبق ماده ۵۸ قانون) دفترچه تامين درمان ممهور به مهر «مخصوص آزادگان» دريافت داشته و كليه مراكز پزشكي سازمان مكلف به پذيرش و مداواي آنان با رعايت اولويت بدون دريافت هيچ گونه وجهي تا بهبودي كامل آنها مي‌باشند.

۳- ايام اسارت آزادگان در صورت درخواست كتبي آنان بدون پرداخت حق بيمه با احتساب دو برابر مدت اسارت به عنوان سابقه كار و پرداخت حق بيمه منظور و از هر لحاظ ملاك محاسبه و انجام كليه حمايت‌هاي قانوني قرار مي‌گيرد.

۴- مدت معالجه و استراحت‌هاي پزشكي آزادگان جزء سابقه كار و پرداخت حق بيمه آنان از هر لحاظ محاسبه مي‌شود.

۵- آزادگاني كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد مستضعفان و جانبازان در اثر ضايعات ناشي از زمان جنگ و اسارت از كار افتاده كلي شناخته شوند مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار دريافت خواهند نمود.

۶- بازماندگان واجد شرايط آن گروه از آزادگان جانباز و يا مجروح و بيمار كه به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد شهيد و ستاد رسيدگي به امور آزادگان قبل از بازتواني بر اثر بيماري‌هاي زمان جنگ و اسارت وفات يابند از مستمري بازماندگان استفاده خواهند نمود.

۷- ميزان مستمري از كار افتادگي كلي ناشي از كار و مستمري بازماندگان برابر است با يك بيست و چهارم جمع حقوق و مزاياي مأخذ كسر حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه و در مواردي كه سابقه پرداخت حق بيمه قبل از تاريخ شهادت يا معلول شدن كمتر از ۲ سال باشد ميزان مستمري‌هاي مذكور عبارتست از جمع مزد يا حقوق و مزاياي دريافتي مأخذ كسر حق بيمه تقسيم بر روزهاي كار ضربدر سي (تبصره ۳ ماده واحده قانون برقراري مستمري در مورد بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با … مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰) خواهد بود.

۸- با توجه به احتساب ايام اسارت آزادگان به عنوان سابقه كار و پرداخت حق بيمه اولين حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه بعد از آزادي، آزادگاني كه در زمان اسارت حقوق و مزايايي براي آنان مطرح نبوده ملاك محاسبه براي ارايه ساير حمايت‌هاي قانوني خواهد بود.

۹- بازماندگان واجد شرايط آن دسته از آزادگاني كه مشترك صندوق‌هاي حمايتي خاص نبوده و به مرگ طبيعي فوت مي‌نمايند از مستمري بازماندگان كه بر مبناي حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت و به نحو مقرر در قانون تامين اجتماعي محاسبه و برقرار خواهد شد برخوردار مي‌گردند.

۱۰- چنانچه مستمري‌هاي برقرار شده در مورد مشمولين اين بخشنامه كفاف زندگي متعارف را ندهد واحدهاي اجرايي موظف هستند مراتب را ضمن گزارشي مشروح به ادارات كل استان‌ها اعلام نمايند و ادارات كل استان‌ها مكلفند حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ اعلام واحدها پس از اظهارنظر، موارد اعلام شده را به اداره كل فني منعكس نمايند.

۱۱- حمايت‌هاي قانوني در مورد آزادگان و افراد خانواده آنان در دوران اسارت تحت هر عنوان به مدت يكسال پس از آزادي نيز ادامه خواهد يافت.

۱۲- آزادگاني كه قبل از اسارت به هر عنوان در استخدام سازمان بوده و بعد آزادي به خدمت اعاده مي‌شوند از مزاياي زير نيز بهره‌مند مي‌گردند:

الف) با درخواست كتبي مي‌توانند تا مدت يك دهم زمان اسارت كه از دو ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نخواهد بود استراحت نموده و از حقوق و مزاياي مستمر استفاده نمايند.

ب) مرخصي‌هاي استحقاقي ساليانه آزادگان نسبت به مدت اسارت ذخيره شده يا در صورت درخواست كتبي آنان بازخريد مي‌شود، بازخريد ايام مرخصي مذكور براساس حقوق و مزاياي زمان درخواست شامل (حقوق، فوق‌العاده شغل، اضافه كار، كمك عائله‌مندي و …) صورت خواهد گرفت.

۱۳- مشمولين بند ۱۲ و آزادگاني كه بعد از آزادي به خدمت سازمان پذيرفته مي‌شوند از مزاياي زير بهره‌مند مي‌شوند:

الف) مدت معالجه و استراحت‌هاي بعدي به عنوان حالت اشتغال تلقي و از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمي و قابل قبول تلقي شده و ملاك محاسبه و اعطاء رتبه و درجه و … قرار مي‌گيرد.

ب) محدوديت زماني موضوع ماده ۲۸ آيين‌نامه استخدامي در مورد آزادگان منتفي خواهد بود.

۱۴- مدت اسارت مستمري بگيران آزاده كه قبل از اسارت از سازمان مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي دريافت مي‌داشته‌اند به ميزان دو برابر زمان اسارت كه از حداكثر مدت سابقه مقرر در قانون تجاوز نخواهد كرد به سابقه پرداخت حق بيمه آزاده مستمري‌بگير افزوده شده و مستمري وي براين اساس ترميم خواهد شد.

۱۵- كليه امتيازات پيش‌بيني شده در قوانين و مصوبات هيات وزيران و ساير مقررات قانوني براي رزمندگان كه در عرض يكديگر قرار دارند در مورد آزادگان مستخدم سازمان به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

۱۶- آزادگان مستخدم سازمان در استفاده از منازل مسكوني متعلق به سازمان اعم از خانه‌هاي سازماني و املاك موضوع تبصره ۸۲ و نيز تمليك خانه‌هاي احداثي از سوي سازمان يا موسسات طرف قرارداد با سازمان و ساير امكانات رفاهي نسبت به ساير مستخدمين حق تقدم دارند معاونت سرمايه‌گذاري، معاونت اداري و مالي موظف به تامين منازل مسكوني مناسب ارزان براي اين عزيزان هستند.

۱۷- واحدهاي اجرايي موظفند تعهدات قانوني را در مورد آزادگان موضوع اين بخشنامه به موقع اجراء گذاشته و حق بيمه‌هاي ناشي از اجراي اين بخشنامه را براساس ۱۸% حقوق و مزاياي تعيين شده محاسبه و به طور جداگانه نگهداري نموده و هر شش ماه يكبار گزارش عمليات خود را به ادارات كل استان منعكس نمايند.

۱۸- ادارت كل استان‌ها مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش عمليات واحدهاي تابعه را در مورد آزادگان جهت اعلام به دفتر هيات مديره به اداره كل فني ارسال نمايند.

مسؤول حسن اجراي اين بخشنامه معاونت‌هاي سرمايه‌گذاري، اداري و مالي و اداره كل فني، مديران كل و كارشناسان ادارات كل استان‌ها و رؤساي شعب و نمايندگي‌ها و مسؤولين فني، مستمري‌ها، فيشيه، امور اداري، حسابداري و درآمد واحدها خواهند بود.

رييس هيات مديره و مديرعامل

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن