دستورالعمل نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان مشمول قانون کار

دستورالعمل نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد جانبازان مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص واحدهای مشمول قانون کار دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل

در اجرای ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی و با توجه به بند ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده مذکور مصوب ۱۸/۹/۷۴ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی (شماره ۶۳۰۸۶ مورخ ۱۸/۹/۷۴) ضوابط مربوط به نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد کارگران جانباز که در واحدهای مشمول قانون مذکور شاغل بوده و یا می‌شوند و مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی هستند را اعلام می‌دارد:

ماده (۱): مدرک تحصیلی جانبازان مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی از نظر تطبیق یا ارتقا همواره یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی رسمی آنان محسوب می‌شود.

ماده (۲): جانبازانی که قبلاً هنگام ارتقا یا تطبیق وضع، به لحاظ کمبود تحصیل، مشمول کسر سابقه خدمت شده‌اند در اجرای این دستورالعمل معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر، سوابق کسر شده به آنان اعاده و مزد سوابق کسر شده براساس مزد سنوات بعد از اجرای طرح درباره آنان برقرار می‌شود.

ماده (۳): در مورد جانبازانی که مشمول ماده ۲ این دستورالعمل نبوده و مدرک تحصیلی لازم را برای شغل مورد تصدی خود دارند، مادام که از مزیت یک مقطع بالاتر در اجرای ماده یک استفاده نکنند به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- در واحدهایی که در آنها نظام ارزشیابی شاغلین و یا دستورالعمل اعطای رتبه اجرا شده است، مدرک تحصیلی جانبازان مشمول از نظر اعطای رتبه، یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب و براساس ضوابط مربوط از مزایای آن بهره‌مند می‌گردند.

ب- در واحدهایی که دارای نظام ارزشیابی شاغلین و یا دستورالعمل اعطای رتبه نیستند به ازای یک مقطع تحصیلی بالاتر، معادل رقم ریالی سه پایه در گروه شغل مورد تصدی در مورد جانبازان مشمول بر قرار می‌شود.

تبصره (۱): جانبازان مشمول بند الف این ماده، در صورت تمایل خود می‌توانند به جای استفاده از احتساب مقطع تحصیلی در محاسبه رتبه، مشمول مزایای بند ب این ماده شوند.

تبصره (۲): افزایش مزد متعلقه ناشی از اجرای این ماده در مورد جانبازانی که بعداً ارتقا یابند و هنگام ارتقاء مطابق ماده یک این دستورالعمل از مزیت یک مقطع تحصیلی بالاتر در شغل جدید استفاده کنند از تاریخ ارتقاء قطع می‌گردد. در صورتی که افزایش مزد ناشی از ارتقاء کمتر از افزایش مزد ناشی از اجرای این ماده شود مابه‌التفاوت مربوط بایستی برقرار و پرداخت گردد.

ماده (۴): افزایش‌های ناشی از اجرای این دستورالعمل نباید کمتر از ۶/۳% مزد مبنای فرد مشمول گردد در غیر این صورت مابه‌التفاوت مربوط تا معادل ۶/۳% مزد مبنا بایستی برقرار و پرداخت شود.

ماده (۵): افزایش‌های ناشی از اجرای این دستورالعمل در هر حال جزو مزد مبنا محسوب می‌شود.

ماده (۶): تاریخ اجرای این دستورالعمل درباره جانبازانی که قبل از ۳۱/۳/۷۴ در کارگاه شاغل بوده‌اند از تاریخ مزبور و در مورد افرادی که بعداً اشتغال می‌یابند از تاریخ اشتغال آنان است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن