برقراری حقوق وظيفه يا مستمری بازماندگان افرادی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و توسط مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند

قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند. (مصوب مورخ 9/6/1372 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – آن دسته از مهاجران و كساني كه در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك‌، مين‌، گلوله‌توپ و غيره معلول يا فوت شده يا مي‌شوند حسب مورد در حكم جانباز يا شهيد تلقي و طبق ضوابط بنياد شهيد و بنيادجانبازان از حقوق و مزاياي شهيدان و جانبازان جنگ تحميلي برخوردار مي‌شوند.

تبصره 1 ـ در صورتي كه ثابت شود افراد موضوع اين قانون به فساد اخلاقي يا ضد انقلاب مشهور بوده يا بر اثر سهل انگاري‌خود يا بازماندگانش موجب انفجار باشند از طريق كميته امداد امام (ره‌) تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

تبصره 2 ـ چنانچه افراد موضوع اين قانون به علت برخورد با مواد منفجره دچار ضايعات و خسارتهاي مالي شوند از سوي‌استانداريهاي ذيربط خسارتهاو ضايعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آيين‌نامه اجرايي اين قانون جبران مي‌گردد مشروط‌بر اينكه علت حادثه سهل انگاري آنان نباشد.

دولت مكلف است همه ساله بودجه مورد نياز تبصره 3و1 را تأمين و در اختيار وزارت كشور و كميته امداد امام خميني (ره‌)قرار دهد.

تبصره 3 ـ استانداريها موظفند مراتب معلوليت يا فوت را جهت برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان حسب موردبه بنياد مستضعفان و جانبازان يا بنياد شهيد اعلام نمايند.

تبصره 4 ـ مرجع تشخيص فوت‌، معلوليت‌، خسارت شهرت به فساد يا ضد انقلاب‌، عمد يا سهل انگاري موضوع اين قانون‌كميسيوني مي‌باشد كه بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون و طبق ضوابط بنياد جانبازان در استانداريهاي مربوط تشكيل‌مي‌شود.

تبصره 5 ـ محدوده مناطق جنگي توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازي توسط ستاد مركزي‌بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور تعيين و به وزارت كشور اعلام مي‌شود.

تبصره 6 ـ بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد موظفند حقوق وظيفه معلولان و مستمري بازماندگان شهداي موضوع‌اين قانون را كه در وزارتخانه‌ها نيروهاي مسلح نهادهاي انقلاب اسلامي‌، مؤسسه‌ها شركتها و كارخانه‌هاي دولتي‌، بانكها،شهرداريها و كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه دولت استفاده مي‌نمايند مشغول بوده يا هستند در صورتي كه اينگونه‌دستگاهها جهت معلولان و شهيدان مقررات خاصي نداشته باشند طبق ضوابط بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيدبرقرار و پرداخت نمايند.

تبصره 7 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با هماهنگي ستاد مركزي بازسازي ونوسازي مناطق جنگ‌زده كشور، وزارت كشور، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي وكميته امداد امام خميني (ره‌) ظرف دو ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/6/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.