امکان اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته

امکان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته (نامه شماره 41642/18470 مورخ 25/04/1392 معاونت حقوقی رییس جمهور)

معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

سلام علیکم؛

با احترام، تصویر نامه های شماره … نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای …، در خصوص استعلام راجع به اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته بر اساس بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و شمول عبارت اعاده به خدمت به افراد بازخریدی و مستعفی و شاغل محسوب نمودن مستخدمان بازنشسته توسط آن معاونت جهت بررسی و اقدام لازم ارسال می گردد.

عنایت دارند که در ماده (60) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مؤخر بر قانون برنامه پنجم می باشد، مقرر شده است:

ماده (60)- دستگاه های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه و قطع همکاری نموده اند، فقط یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

تبصره- افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود.

در ماده مورد اشاره اعاده به خدمت علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به اعاده به خدمت جانبازان بازخریدی یا مستعفی نشده است.

از طرفی در ماده (124) قانون استخدام کشوری حالات مستخدمین تعریف گردیده است:

ماده 124- وضع مستخدم رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت:

الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در مدت معینی انجام وظیفه می نماید.

ج- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.

بنابراین، حال اشتغال با حال بازنشستگی متفاوت بوده و این دو حالت با هم قابل جمع نیست و مستخدم بازنشسته را نمی توان شاغل محسوب نمود. چنانچه ماده (91) قانون استخدام کشوری و ماده (7) آیین نامه ماده (102) قانون اخیرالذکر نیز بر این امر دلالت دارد:

ماده 91- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/1353) اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده (32) یا ریاست مؤسسات و شرکت های دولتی مشروط به آنکه به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزء خدمت رسمی تلقی می گردد، وزراء و نخست وزیران که از تاریخ 22/11/1357 به این مقامات منسوب شده اند بدون رعایت شرایط بازنشستگی اجباری، اعاده به خدمت خواهند شد.

تبصره ماده 7- پس از تأیید حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعاده به خدمت یا تغییر تاریخ بازنشستگی مستخدم منوط به کسب مجوز قانونی است.

چنانچه بند (ج) ماده (24) و ماده (48) قانون مدیریت کشوری نیز بر خروج از خدمت و منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد.

بنا به مراتب مذکور دستگاه ها مکلف به اعاده خدمت جانبازان (اعم از بازنشسته، بازخرید و مستفی) بنا به درخواست آنان و برای یکبار می باشند.

لازم به ذکر است قبل از تصویب قانون جامع نیز به جهت عدم وجود حکم مغایر با ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان در بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه و تصریح ماده اخیرالذکر بر لغو مقررات عام مغایر (نه خاص)، ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان لازم الاجرا بود.

حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.