بخشنامه نحوه احتساب امتیازات ایثارگران در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان (بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/71 سازمان امور اداری و استخدامی کشور )

پیرو بخشنامه شماره 705/د مورخ 16/2/1371 و در ادامه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز در نظر گرفته شده است که به منظور ساده کردن مقررات و پرهیز از ابهامات احتمالی، مفاد این بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ 1/1/1370 جایگزین بخشنامه شماره 705/د مورخ 16/2/1371 می‌گردد.

1- کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

2- آزادگان، اسراء و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر 40% از کارافتادگی، رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه خدمت متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 (تاریخ آتش بس) همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود (براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردار خواهند شد.

3- آزادگان، اسراء و مفقودین با بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان با بیش از 40% از کارافتادگی ، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق الذکر همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.

4- امتیازات بندهای 2 و 3 در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.

5- ميزان فوق العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد شد.

6- در صورتیکه مستخدم نتواند به دلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه برگروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود:

الف- عدم پیش بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی

ب- عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر ( مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)

ج- داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی یا تحصیلات کمتر از آن.

7- گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ 31/6/1359 لفایت 29/5/1367 به مدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشته اند همانند به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز (یا دو سال فرماندهی دسته) را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 3 تعیین شده است.

ب- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را به عهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 5 تعیین شده است.

ج- گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر عناوین همتراز را به عهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 7 تعیین شده است.

تبصره 2- در صورتیکه افراد مزبور از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروههای 3 ، 5 و 7 باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.

8- میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ترتیب ذیل محاسبه می گردد:

الف- به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/1369 به میزان 6 درصد.

ب- به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/1369، 3 درصد.

ج- به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان 6 درصد.

د- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگ زده که د راثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال 1369 به میزان 3 درصد.

هـ- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگی زیر آتش مستقیم دشمن تا پایان سال 1367 به میزان 6 درصد.

تبصره 1- سنوات تشویقی در هر یک از موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی بر مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

تبصره 2- در مورد جانبازان، هر 10% ازکارافتادگی آنان به منزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد.

تبصره 3- مناطق جنگی و جنگ زده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور تعیین و اعلام می گردد.

تبصره 4- ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگ زده بازسازی نشده بعد از 1/1/1370 منوط به تأیید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

9- به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی به میزان تا 3 درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

10- به مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 23/5/1369 به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی به میزان 6 درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از 1/1/1370 تعلق خواهد گرفت کسر سال به نسبت قابل احتساب می باشد.

11- مدت حضور در جبهه ، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و به دلیل فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.

تبصره 1- صرفاً مدت اسارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دو برابر قابل احتساب خواهد بود.

تبصره 2- آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی را ندارند ، در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود .