استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به صورت رسمی آزمایشی است

منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت رسمی پس از گذراندن دوره آزمایشی است (دادنامه شماره 511 مورخ 4/8/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 04 آبان 1395

کلاسه پرونده: 922/95

شماره دادنامه: 511

شاکی: کارکنان جهاد کشاورزی استان گیلان

تاريخ دادنامه: 4/8/1395

کلاسه پرونده: 95/922

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: کارکنان جهاد کشاورزی استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب 45 و 46 بدوی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوصِ دادخواستِ اشخاصِ موضوعِ قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به طرفیت دستگاه متبوع و نیز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان برنامه و بودجه] و به خواسته اعتراض به ابطال احکام استخدام رسمی و الزام به استخدام رسمی، شعب 45 و 46 دیوان عدالت اداری آراء به وارد دانستن و غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند و شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز حسب مورد هر دو رأی را تایید کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957001112 با موضوع دادخواست آقای رضا رضائی زاده به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرفین جهت اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات

کشاورزی و تبدیل حکم از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9409970957001117-15/6/1394 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده از آن جا که مشاغل حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تصویب نامه شماره 16467/44913-22/7/1389 هیأت وزیران به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نرسیده است و با توجه به این که طبق بند الف ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پستهای ثابت درمشاغل حاکمیتی امکان پذیر می باشد. بنابراین تا قبل از مشخص شدن مشاغل حاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی به شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  می باشد و رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956300961-23/8/1394 عیناً تایید و قطعی شده است.

ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957101431 با موضوع دادخواست آقای سیدرضا ابراهیمی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرفین شکایت جهت اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و تبدیل حکم از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9409970957100566-18/6/1394 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که قانونگذار بر اساس قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/1390 دولت را مکلف نموده که ظرف 3 سال از تاریخ تصویب قانون، تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نماید و این که در راستای اجرای این قانون شاکی با طی مراحل قانونی استخدام شده و حکم کارگزینی رسمی آزمایشی نامبرده نیز صادر گردیده و این که

با توجه به مفاد قانون و الزام به رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی مورد نظر قانونگذار بوده لذا لغو حکم رسمی آزمایشی شاکی و تبدیل وضعیت به پیمانی برخلاف نظر و هدف قانونگذار بوده و موجب تضییع حق شاکی شده ضمن این که تاخیر در تایید و تصویب مشاغل حاکمیتی با عنایت به این که قانونگذار جهت استخدام ناظرین مهلت زمانی تعیین نموده نافی حقوق شاکی و مجوزی جهت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی نبوده با این وصف شکایت را وارد تشخیص و به استناد ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956301108- 8/9/1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و قطعی شده است.                  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب- قانونگذار در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب سال 1390 دولت را موظف کرده است تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را با لحاظ شرایط مصرح در ماده واحده این قانون و نیز با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پستهای عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام کند. در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی 3 ساله را طی کنند. نظر به مراتب فوق، حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی که استخدام ناظرین را با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موکول کرده است ناظر بر استخدام رسمی آزمایشی است. بنابراین در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به استخدام رسمی آزمایشی در اجرای قانون   فوق الذکر، رأی شعبه چهل و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970957100566- 18/6/1394 که به وارد دانستن شکایت صادر شده و به موجب رأی شماره 9409970956301108-8/9/1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا