استخدام و تبدیل وضعیت

آئين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه

آئين نامه جذب ونگهداري نيروي انساني نخبه (تصويبنامه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383 هيات وزيران)

هيات وزيران درجلسه مورخ 29/6/83 بنا به پيشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/83 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 آئين نامه جذب ونگهداري نيروي انساني نخبه را به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه جذب ونگهداري نيروي انساني نخبه

ماده 1- نخبه فردي است باهوش مستعد خلاق كارآفرين وبانبوغ فكري كه بافعاليت ذهني خود وايجاد نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد وتوسعه كشور ميگردد.

ماده 2- افرادي كه داراي ويژگي هاي زير هستند نخبه شناخته شده ومشمول اين تصويب نامه مي باشند:

الف- برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد كه به ازاي هرپنجاه نفرپذيرفته شده درهررشته حداكثر سه نفر به ترتيب امتيازات علمي

ب- برگزيدگان المپيادهاي علمي وتخصصي رسمي كشور با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي

ج- مخترعين ومكتشفين كه اختراع واكتشاف آنان درمراجع ذيربط به ثبت رسيده است وبرگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره خوارزمي (و جشنواره تحقيقاتي پزشكي رازي) با داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي

د- رتبه هاي اول دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد وبالاتر كه ازطريق كنكورسازمان سنجش آموزش كشور پذيرش گرديده اند (باورودي مشترك)ورتبه هاي اول فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي معتبر خارج ازكشور(باتشخيص وزارت علوم تحقيقات وفناوري)

هـ- فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي دانشگاهها كه درآزمون سراسري ورود به دانشگاهها كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزارميگردد داراي رتبه هاي ذيل مي باشند:

1- رتبه هاي كل زير 500 براي رشته رياضي فيزيك

2- رتبه هاي كل زير 250 براي رشته علوم تجربي

3- رتبه هاي كل زير 100 براي رشته علوم انساني

4- رتبه هاي كل زير 10 براي رشته هنر

و- دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي وبالاتر كه درآزمون استخدام ادواري سازمان سنجش آموزش كشورداراي رتبه هاي ذيل مي باشند:

1- هركدام ازگروه هاي فني مهندسي وفرابري داده ها بارتبه كمتر از100

2- هركدام از گروه هاي پزشكي پيراپزشكي كشاورزي ومحيط زيست بارتبه كمتر از 70

3- هركدام ازگروه هاي اجتماعي فرهنگي آموزشي وطرح معلمان بارتبه كمتر از 40

4- هركدام ازگروه هاي اداري ومالي بارتبه كمتر از20

ماده 3- مشمولين اين تصويب نامه ازمزاياي ذيل بهره مند مي شوند:

الف- براي استخدام دردستگاههاي اجرايي ازشركت درآزمون استخدام ادواري وشرط انتشارآگهي معاف مي باشند0 دستگاههاي اجرايي مي توانند براساس سهميه هاي استخدامي ازطريق آزمونهاي تخصصي ومصاحبه واحراز شرايط عمومي گزينش نسبت به استخدام پيماني اينگونه افراد اقدام كنند.

ب- تا مبلغ يك ميليون وپانصد هزار(1500000) ريال بعنوان فوق العاده ويژه نخبگان به صورت غير مستمر(علاوه برفوق العاده مقرر) قابل پرداخت است اين رقم هرسال متناسب بارشد ميزان ضريب كاركنان دولت افزايش مي يابد.

ج- براي ارتقاء به سطوح كارشناسي ارشد خبره وعالي موضوع تصويب نامه شماره 4169/ت 25703هـ مورخ 23/5/81 امتياز ويژه اي بعنوان امتياز نخبگان منظور ميگرددتاامكان كسب رتبه ارشد درابتداي خدمت ياسالهاي اوليه خدمت براي اينگونه مستخدمين فراهم گردد.

د- ميزان حق التحقيق وحق التاليف وترجمه وحق حضور درجلسه براي مشمولين اين تصويب نامه پنجاه درصد(50%) بيش از ساير مستخدمين منظور گردد.

هـ- به منظور خريد يك دستگاه خودرو از توليدات داخلي معادل هفتاد درصد(70%) قيمت خودرو حداكثر يكصد ميليون (100000000) ريال (باتصويب شوراي پول واعتبار) (وبارعايت بند ب ماده 10 قانون برنامه چهارم) تسهيلات دراز مدت وباپنجاه درصد(50%) نرخ سود بخش صنعت ازبانكهاي كشور وام دريافت مي نمايند دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار معادل پنجاه درصد (50%) باقيمانده نرخ سود تسهيلات بانكي پرداختي را در بودجه سالانه پيش بيني نمايند. شوراي عالي بانكها شش ماه پس از تصويب اين مصوبه تسهيلات ويژه اي را براي برخورداي مشمولين اين تصويب نامه ازوام خريد مسكن تصويب وجهت اجرا به بانكهاي عامل ابلاغ خواهد نمود.

تبصره- مشمولين اين تصويب نامه حداقل پس از دوسال خدمت دردستگاه ذيربط ودرصورت رضايت دستگاه ازخدمات آنان مي توانند ازتسهيلات اين بند استفاده نمايند.

ط- ساعات كار مشمولين اين تصويب نامه در سقف (44) ساعت كار درهفته وبا موافقت مقامات مسئول به صورت شناور قابل تنظيم است.

ي- دستگاههاي اجرايي مي توانند ميزان سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پستهاي مديريتي وسرپرستي اين افراد را نسبت به ساير مستخدمين تا پنجاه درصد(50%) كاهش دهند.

ك- دراستفاده ازبورسهاي آموزشي كوتاه مدت داخلي وخارجي كشور دراولويت قرار دارند.

ل- دستگاههاي اجرايي موظفند مشمولين اين تصويب نامه را كه دوران خدمت وظيفه عمومي خود را طي ننموده اند در اولويت استفاده از سهميه امريه قراردهند ودرصورتي كه سهميه اي براي امريه قرار دهند ودرصورتي كه سهميه براي امريه نداشته باشند ازطريق سهميه متمركزي كه سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور درخواست خواهد نمود اقدام نمايند.

ماده 4- دستگاههاي اجرايي موظفند براي مشمولين اين تصويب نامه اهداف كاري مشخصي تعيين كنند وضمن پيش بيني آزادي عمل نسبي آنان را متناسب با توانمندي براي انجام امور ستادي از قبيل امور تحقيقاتي برنامه ريزي وتنظيم سياستها كه موجب ايجاد تحول ورشد وارتقاي كيفي دستگاهها ميگردد به كارگيرند ونظارت مستمر دراستفاده از آنان صورت پذيرد تا از استعداد خلاقيت وكارآفريني اين افراد به نحو مطلوب استفاده گردد.

تبصره- مزاياي پيش بيني  شده در اين تصويب نامه شامل افرادي ميگردد كه درپستهاي كارشناسي مشاور ومديريت وساير مشاغل مشابه كه به تصويب شوراي امور اداري واستخدامي كشور خواهد رسيد اشتغال يابند.

ماده 5- استمرار برخورداري از مزاياي مندرج در اين تصويب نامه پس ازدو سال اول برخورداري ازآنها مشروط به حفظ توانمنديهاي تخصصي سطح دانش و مهارت و روحيه تلاش وتحرك افراد مشمول اين تصويب نامه قابل اجراء وپرداخت مي باشد درصورتي كه شرايط مذكور منتفي گردد با پيشنهاد مدير ذيربط وتائيد بالاترين مقام اجرايي دستگاه تمام يابخشي از امتيازات مذكور دربندهاي ب و ج و د و هـ وط ماده (3) اين تصويب نامه حذف مي گردد.

ماده 6- دستگاههاي اجرايي مجازند به افرادي كه داراي ويژگي هاي خاص علمي وتخصصي بوده وازتوانمنديهاي بالايي برخوردار مي باشند لكن مشمول ماده (2) اين تصويب نامه نمي شوند تا پنجاه درصد امتيازات مندرج دربندهاي ب و ج و د ماده (3) را اعطاء نمايند.

تبصره- ضوابط ويژگي ها وشرايط موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به تصويب شوراي امور اداري واستخدامي كشور خواهد رسيد.

ماده 7- دستگاههاي اجرايي موظفند از طريق شوراها وكميسيونهاي تحول اداري براجراي صحيح اين تصويب نامه نظارت كنند ونسبت به توجيه مديران براي اجراي دقيق اين تصويب نامه اقدام نمايند.

ماده 8- به منظور نظارت وراهبري برحسن اجراي اين تصويب نامه وايجاد وحدت رويه كارگروهي تحت عنوان كارگروه جذب ونگهداري نخبگان با رياست رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور يا يكي از معاونين سازمان ياد شده تشكيل مي گردد. اعضا ووظايف كارگروه ياد شده به تصويب شوراي امور اداري واستخدامي كشور مي رسد.

ماده 9- دستگاههاي اجرايي موظفند يك نسخه ازحكم استخدامي مشمولين اين تصويب نامه را براي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ارسال دارند تا سازمان ياد شده نسبت به ايجاد بانك اطلاعات نخبگان كشور براي استفاده دربرنامه هاي آموزشي وپيشنهاد براي سمتهاي مديريتي وساير موارد اقدام نمايد.

ماده 10- دستورالعمل اجرايي اين تصويب نامه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تهيه وبه دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments