استفسارية ماده ۲۲ قانون مطبوعات

موضوع استفسار: با توجه به اينكه تصويب آئين‌نامه اجازه ورود و خروج مطبوعات و نشريات مطابق بند ۲۰ مادة ۲ قانون اخير‌التصويب اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عهدة هيأت وزيران محول گرديده آيا تقديم لايحه ضوابط ورود و خروج مطبوعات موضوع مادة 22 قانون مقدم التصويب مطبوعات ضرورت دارد يا خير؟

نظر مجلس

مادة واحده: مادة ۲۲ قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج كل مطبوعات است كه بايد وسيلة وزارت ارشاد تهيه و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد ولي بند ۲۰ مادة ۲ قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مربوط به تعيين موارد مشكوك از غير مشكوك است كه بايد آئين‌نامة آن به وسيلة وزارت فرهنگ و ارشاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد، علي‌هذا اين دو قانون از لحاظ موضوع باهم فرق دارند.

استفساريه فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة علني روز پنجشنبه اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۶۷ به تأيید شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي: اكبر هاشمي

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن