لايحة قانوني اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت مصوب ۱/۳/۵۹

لايحة قانوني اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت مصوب ۱/۳/۵۹

ماده ۱: به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كه از انواع نوارهاي ضبط صوت با الصاق برچسب مالياتي و يا هر علامت مشخصة ديگر به شرح زير ماليات دريافت دارد:

الف: نوار كاست، ميني كاست و كاتريج به مأخذ هر پنج دقيقه    ۵/۲ ريال

ب: نوار ويديو براي هر پنج دقيقه       ۲۰ ريال

ج: نوار ريل به ازاي هر سي و سه مترصد فوت.      ۵/۲ ريال

ماده ۲: نوارهاي مذكور جزء اموال موضوع درآمد دولت محسوب و جريمه قاچاق آن به ازاي هر پنج دقيقه براي نوارهاي ويديو دويست (۲۰۰) و ساير نوارها بيست و پنج (۲۵) ريال تعيين مي‌شود. و از لحاظ وصول جريمه و كيفر مرتكب و شركاء و معاونين و غيره تابع قانون مجازات مرتكبين قاچاق خواهد بود.

ماده ۳: نوارهايي كه قبل از تصويب اين قانون از گمرك با انجام تشريفات كاملتر ترخيص شده است به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي برسد مشخص خواهد شد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده ۴: آئين نامه اجرايي اين قانون از تاريخ ابلاغ حداكثر ظرف دو ماه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به موقع اجرا گذارده مي شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.