طرح استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه‌های دولتی

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

طرح استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي دولتی (مصوبه شماره 430/13.ط  مورخ 15/12/1379 شورای عالی اداری)

وزارتخانه‏ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي  و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است

شوراي عالي اداري در هشتادوهشتمين جلسه مورخ 10/12/1379، با توجه به بند 4 مصوبه شماره 8784/12/1 مورخ 7/6/1377 شورا و در نظر گرفتن نتايج حاصل از ارزشيابي اجراي آزمايشي «نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد‏ها» بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور تصويب نمود:

1- استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به عنوان اولين مرحله در استقرار مديريت مشاركتي تلقي مي‏ شود و كليه دستگاه هاي اجرايي كه شرايط لازم براي استقرار ساير نظام هاي مديريت مشاركتي را داشته باشند مي ‏توانند با توجه به اهميت و ضرورت مشاركت كاركنان در بالا بردن كارآيي و اثر بخشي دستگاه هاي اجرايي و افزايش رضايت و توان كاري آنان، نسبت به شروع استقرار روش ها و سازوكارهاي مربوطه اقدام نمايند. سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور موظف است زمينه آشنائي مديران دستگاه هاي اجرايي را با نظام هاي مختلف مديريت مشاركتي فراهم نموده و پشتيباني كارشناسي لازم  را  از استقرار اين نظام ها به عمل آورد.

2- سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور موظف است نسبت به استقرار تدريجي «نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها» در دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 1382 اقدام نمايد.

3- سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مكلف است ظرف شش‏ ماه، آئين نامه‏ ها و دستورالعمل‏ هاي مورد نياز استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ساير نظام هاي مديريت مشاركتي را تدوين و ابلاغ نمايد و سازوكارهاي مناسب را براي نهادينه كردن مديريت مشاركتي در دستگاه هاي اجرايي پيش‏ بيني كند.

4- دستگاه هاي اجرايي در سطوح مركز، استان و شهرستان موظفند  مطابق برنامه ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور و آئين‏ نامه ‏ها و دستور العمل ‏هاي موضوع اين مصوبه، نسبت به ايجاد شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها اقدام نمايند. اختيار تصميم گيري شوراهاي پذيرش و بررسي پيشنهادها در حدود وظايف واحدهاي سازماني مربوط مي‏ باشد و در صورتي كه پيشنهادهايي خارج از وظايف سازماني آنها مطرح شود جهت تصميم ‏گيري به شوراي سطح بالاتر ارجاع خواهند كرد.

5- اعضاي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها بايد به صورت انتخابي از بين كاركنان و يا تركيبي از نمايندگان مديريت و كاركنان انتخابي باشند. دستورالعمل نحوه تشكيل شورا توسط سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي كشور ابلاغ خواهد شد.

6- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند در طراحي و استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ديگر نظام هاي مديريت مشاركتي از همكاري مشاوران تاييد صلاحيت شده استفاده نمايند. ضوابط فعاليت اين مشاوران و شرايط و نحوه تاييد  صلاحيت آنها توسط مركز آموزش مديريت دولتي تهيه و توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره- مركز آموزش مديريت دولتي موظف است پيش‏بيني لازم براي آموزش مشاوران استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ساير نظامهاي مديريت مشاركتي را به عمل آورده و دوره‏ هاي آموزشي لازم را براي اين مشاوران برگزار نمايد.

7- شوراهاي پذيرش و بررسي پيشنهادها نسبت به تهيه آئين نامه استقرار نظام پذيرش و بررسي  پيشنهادها در دستگاه متبوع خود با توجه به موارد زير اقدام خواهند كرد:

1ـ تبيين ضرورت و اهميت مشاركت و نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

2ـ تبيين فلسفه مشاركت در سازگاري با ماهيت وظايف سازماني

3ـ اهداف استقرار مديريت مشاركتي

4ـ تاكيد بر رعايت گام هاي اجرايي نظام پيشنهادها مبتني بر حفظ سطح مناسبي از آموزش و ارتباط، ترغيب كاركنان به ايفاي نقش موثر در تصميم‏ گيري، تخصيص منابع كافي براي اجراي موثر نظام، ارزيابي و بهبود مستمر نظام و استقرار نظام گردش اطلاعات متناسب با نيازهاي نظام پيشنهادها 

5ـ ساختار مشاركت بگونه‏ اي كه دربرگيرنده وظايف اعضاي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها و ارتباط بين آنها باشد.

6ـ روش ارائه پيشنهادها به همراه فرم هاي لازم و چگونگي دسترسي افراد به اطلاعات

7ـ روش ارزيابي پيشنهادها و ضوابط ارزيابي

8ـ روش اجراي‏ پيشنهادها‏با تاكيد‏بر پيش‏ بيني‏ مراحل‏ اجراي ‏آزمايشي ‏و ‏اجراي نهايي

9ـ روش ارزشيابي نظام پذيرش و پيشنهادها براي بهبود مستمر نظام

10ـ پيش بيني نحوه حمايت مديران دستگاه ها از مديريت مشاركتي

8ـ سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه ضوابط پرداخت پاداشهاي نقدي و غيرنقدي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها را تهيه و به تصويب مراجع ذيربط برساند.

9ـ سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور موظف است در اجراي تكاليف مندرج در قانون برنامه سوم توسعه و به منظور حمايت از فعاليت بخش غيردولتي در زمينه توسعه نظام هاي مديريت مشاركتي، حمايت و پشتيباني لازم را از انجمن توسعه مديريت ايران كه به موجب بند (5) مصوبه شماره 8784/12/1 مورخ 7/6/1377 ايجاد گرديده است در زمينه توسعه فرهنگ مديريت مشاركتي، آموزش نظام هاي مديريت مشاركتي و مشاوره به سازمان هاي دولتي به عمل آورده و كمكهاي لازم را براي انجام اين فعاليت ها در اختيار انجمن مزبور قرار دهد.

تبصره- در صورت ايجاد و فعاليت ساير انجمن‏ها و تشكل هاي غيردولتي در اين زمينه، حمايت ها ‏و مساعدت هاي‏ لازم براي‏توسعه فعاليت ‏آنها نيز معمول خواهد گرديد.

10- رئيس سازمان مديريت وبرنامه‏ريزي كشور مسئول اجراي اين مصوبه است و گزارش‏پيشرفت اجراي‏آن را در پايان‏ هر سال به‏ شوراي‏عالي اداري ارائه خواهد نمود.

محمدرضا عارف- معاون رئيس جمهور و دبيرشوراي عالي اداري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.