دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراكز و مؤسسات آموزشی

دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراكز و موسسات آموزشي متقاضي برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری ویژه كارمندان دولت (بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 متن بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان

در راستای اجرای تبصره ماده (59) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (4) آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور موضوع “تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی” و به منظور بهره‌مندی دستگاهabهای اجرایی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسات آموزشی غیردولتی، به پیوست دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراكز و موسسات آموزشي متقاضي برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه كارمندان دولت برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراكز و موسسات آموزشي متقاضي برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه كارمندان دولت

به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مؤسسات آموزشی غیردولتی در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت و در اجرای تبصره ماده (59)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (4) آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور، دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت، به انضمام (2) جدول و (18) فرم پیوست برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده 1- تعاریف و اختصارات:

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور.

واحد استانی سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

حیطه آموزشی: مجموعه آموزش‌های تخصصی هم‌سنخ که از لحاظ موضوعی در یک حوزه قرار می‌گیرند.

مؤسسه: به مرکز، مؤسسه، شرکت و انجمن علمی-آموزشی غیردولتی که درخواست اجرای دوره‌های آموزشی کارمندان دولت در حیطه‌ای خاص را داشته و پس از طی فرایند اعتبارسنجی، از سازمان گواهی‌نامه صلاحیت دریافت می‌نمایند، اطلاق می‌شود.

اعتبارسنجی: عبارت است از فرایند بررسی توان تخصصی و کیفیت مؤسسه آموزشی متقاضی، برای اعطای “گواهینامه صلاحیت” جهت اجرای دوره‌های آموزشی کارمندان دولت در حیطه/ حیطه‌های آموزشی مشخص.

 گواهینامه صلاحیت: مدرک و مجوزی است که پس از طی فرایند اعتبار سنجی، توسط سازمان و یا واحدهای استانی سازمان برای مؤسسه متقاضی به عنوان مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت، در یک یا چند حیطه آموزشی صادر می‌گردد (فرم‌های شماره 17 و 18).

گواهینامه صلاحیت گستره استانی: اجازه فعالیت برای برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت به مؤسسه در سطح یک استان و در یک یا چند حیطه آموزشی.

گواهینامه صلاحیت گستره کشوری: اجازه فعالیت برای برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به مؤسسه در بیش از یک استان و در یک یا چند حیطه آموزشی.

ماده 2- مؤسسه پس از طی فرآیند اعتبارسنجی و اخذ “گواهینامه صلاحیت” از سازمان و یا واحدهای استان سازمان، می تواند دوره های آموزشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی را در حیطه/ حیطه های آموزشی مشخص شده با رعایت ضوابط این دستورالعمل و نظام آموزش کارمندان دولت، برگزار نماید.

ماده 3- شرایط اعتبارسنجی

الف) گستره استانی:

1- دریافت موافقت اصولی از سازمان یا واحد استانی سازمان، در صورت لزوم، به منظور ثبت و یا تغییر اساسنامه در مراجع قانونی برای برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت.

تبصره: اخذ موافقت اصولی به منزله مجوز نهایی این سازمان تلقی نمی گردد و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت منوط به اعتبارسنجی و دریافت “گواهینامه صلاحیت” می باشد.

2- داشتن حداقل 60 متر مربع فضای آموزشی (حداقل دو کلاس مجهز به امکانات آموزشی مناسب)، 35 متر مربع فضای اداری و 15 مترمربع امکانات رفاهی و فرهنگی متناسب با ظرفیت آموزشی که به طور کامل و مستقل به صورت ملکی یا استیجاری در اختیار مؤسسه باشد (برای یک حیطه آموزشی).

3- برخورداری از حداقل نیروی انسانی (1 نفر کادر اداری به ازای هر دو حیطه آموزشی مورد تقاضا، 1 نفر کارشناس متخصص موضوعی به ازای هر حیطه آموزشی مورد تقاضا و 1 نفر کارشناس در رشته های تحصیلی مرتبط با آموزش).

4- برخورداری مدیرعامل مؤسسه از حداقل مدرک تحصیلی علمی دانشگاهی فوق لیسانس یا معادل آن (بر اساس مجوزهای صادره از سوی سازمان) در رشته های تحصیلی مرتبط با یکی از حیطه های آموزشی مورد تقاضا (در خصوص سایر حیطه های آموزشی درخواستی، رشته تحصیلی اعضای هیئت مدیره مبنای تصمیم گیری می باشد).

5- برخورداری مدیر عامل از حداقل دو سال سابقه مدیریت واحد آموزشی یا تدریس حداقل 200 ساعت در زمینه حیطه آموزشی مورد تقاضا.

6- احراز آشنایی مدیر عامل مؤسسه و کادر آموزشی با نظام آموزش کارمندان دولت و دستورالعمل اعتبارسنجی توسط سازمان و واحدهای استانی سازمان.

تذکر 1: مدیر عامل و کادر آموزشی مؤسسه، پس از دریافت “گواهینامه صلاحیت” موظفند، حداکثر ظرف مدت یکماه، در دوره آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارمندان و دیگر دوره هایی که از سوی سازمان برای مؤسسات تأیید صلاحیت شده پیش بینی می گردد، شرکت نمایند.

تذکر 2: در صورت تغییر مدیرعامل مؤسسه و هر یک از کادر آموزشی در طی مدت اعتبار “گواهینامه صلاحیت”، افراد جایگزین موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتصاب و اشتغال در مؤسسه، در خصوص گذراندن دوره آموزشی و اخذ گواهینامه اقدام نمایند.

تذکر 3: شروع فعالیت مؤسسه و برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های اجرایی، پس از اخذ گواهینامه صلاحیت، منوط به شرکت در دوره آموزشی “آشنایی با نظام آموزش کارمندان دولت و دستورالعمل اعتبارسنجی” می باشد.

7- ارائه تعهدنامه توسط مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه متقاضی، مبنی بر عدم شمول به مفاده اصل 141 قانون اساسی بر اساس فرم شماره (11).

8- دارا بودن شرایط ذیل برای مدیر عامل مؤسسه:

8/1- داشتن تابعیت ایرانی.

8/2- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر به استناد ماده (25) قانون مجازات اسلامی مستند به تأیید مراجع ذیربط.

8/3- عدم اعتیاد به مواد مخدر مستند به تأیید مراجع ذیربط.

8/4- حسن شهرت در حوزه فعالیت به تشخیص مرجع صادر کننده “گواهینامه صلاحیت”.

8/5- اقرار به التزام به قانون اساسی.

9- برخورداری مؤسسه از حداقل های تعیین شده در فرم شماره (2) و ارایه مدارک مربوط.

تذکر: مؤسسه در صورت دارا بودن شرایط لازم بر اساس امتیازات جدول شماره (1)، می تواند ابتدا حداکثر در سه حیطه آموزشی مرتبط و در یک گروه از گروه های تعیین شده در جدول شماره (2)، “گواهینامه صلاحیت” اخذ نماید. همچنین مؤسسه می تواند در سایر حیطه های آموزشی گروه مربوطه، پس از اتمام مدت اعتبار مجوز، “گواهینامه صلاحیت” دریافت کند.

ب) گستره کشوری

متقاضیان اعتبارسنجی در گستره کشوری علاوه بر شرایط بند (الف) ماده (3)، باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- بر اساس اساسنامه، مؤسسه اجازه فعالیت و تأسیس شعبه در استان های دیگر را داشته باشد.

2- توانمندی و صلاحیت شعبات استانی مؤسسه متقاضی از حیث فضای آموزشی و غیرآموزشی، امکانات و تجهیزات و منابع انسانی (به عنوان یک واحد کاملاً آموزشی واجد حداقل شرابط و ضوابط تعیین شده در بند “الف” فرم شماره (2) این دستورالعمل) در حیطه/ حیطه های آموزشی مورد تقاضای گستره کشوری به تأیید واحدهای استانی سازمان، که مؤسسه در آن استان فعالیت می نماید، رسیده باشد.

3- دارا بودن سامانه مدیریت آموزش در تمام شعبات و امکان مدیریت یکپارچه برنامه های آموزشی از بخش مرکزی مؤسسه متقاضی.

4- برگزاری حداقل (5) دوره آموزشی تخصصی مرتبط با حیطه/ حیطه های آموزشی مورد تقاضا.

5- مؤسسه دارای گروه نیازسنجی و طراحی آموزشی (حداقل 2 نفر)، گروه برنامه ریزی و اجرای آموزش (حداقل 4 نفر) و گروه ارزشیابی و نظارت آموزشی (حداقل 2 نفر) در شعبه اصلی باشد.

6- کسب حداقل امتیازات گستره کشوری بر اساس جدول شماره (1).

تذکر: درخواست اولیه مؤسسه متقاضی اعتبارسنجی در گستره کشوری به سازمان ارایه می شود و واحدهای استانی سازمان بر اساس درخواست سازمان، نسبت به بررسی و جمع آوری اطلاعات در چارچوب ضوابط این دستورالعمل از شعبات مؤسسه متقاضی در استان اقدام و برای صدور مجوز به سازمان ارسال خواهند کرد.

ماده 4- فرآیند درخواست اعتبارسنجی برای اخذ “گواهینامه صلاحیت”:

1- تکمیل و ارایه فرم های شماره (1)، (3)، (4)، (5) و (6) و مدارک و مستندات مورد نظر در فرم شماره (2)، همچنین ارایه مدارک و مستندات لازم براساس فرم شماره (8) حسب ضرورت و نیاز مؤسسه، به واحد استانی سازمان (برای گستره استانی) و یا به سازمان (برای گستره کشوری) به منظور بررسی مدارک ارسالی و بازدید از مؤسسه متقاضی (بر اساس فرم شماره 7).

2- در گستره استانی، واحدهای استانی سازمان بر اساس نتیجه بررسی مستندات ارایه شده و گزارش بازدیدها، اقدام به صدور “گواهینامه صلاحیت” و افزایش و یا تغییر حیطه آموزشی و نیز تمدید “گواهینامه صلاحیت” می نماید. در گستره کشوری، سازمان بر اساس نتیجه بررسی مستندات ارایه شده و گزارش بازدیدها و اطلاعات دریافتی از واحدهای استانی سازمان، اقدام به صدور “گواهینامه صلاحیت” و افزایش و یا تغییر حیطه آموزشی و نیز تمدید “گواهینامه صلاحیت” می نماید.

3- در صورت احراز شرایط مؤسسه و تأیید واحدهای استانی سازمانی و یا سازمان، “گواهینامه صلاحیت” متقاضی به مدت 3 سال صادر خواهد شد. کلیه مجوزها و گواهینامه های صلاحیت بدون تاریخ صادره از سوی سازمان از زمان صدور به مدت 3 سال دارای اعتبار می باشند و تمدید “گواهینامه صلاحیت” منوط به ممیزی و احراز شرایط مورد نظر بر اساس این دستورالعمل و برخورداری از حداقل عملکرد آموزشی خواهد بود.

تذکر: واحد استانی سازمان لازم است پس از صدور “گواهینامه صلاحیت”، اطلاعات وضعیت نهایی اعتبارسنجی مؤسسه را بر اساس فرم شماره (12) و نسخه ای از “گواهینامه صلاحیت” صادر شده را همراه با فرم شماره (13) به سازمان ارسال نماید.

4- واحدهای استانی سازمان و سازمان پس از صدور “گواهینامه صلاحیت” مؤسسه، نسبت به ابلاغ و تحویل گواهینامه بر اساس فرم شماره (14) اقدام می نمایند.

ماده 5- فرایند تمدید اعتبار گواهینامه صلاحیت:

1- ارایه درخواست به واحد استانی سازمان و یا سازمان، سه ماه قبل از انقضای “گواهینامه صلاحیت”.

2- ارایه گزارش از آخرین وضعیت مؤسسه در متغیرهای اعتبارسنجی از سوی مؤسسه، از حیث حفظ حداقل شرایط و امتیازات.

3- احراز تداوم شرایط و ضوابط و حفظ حداقل ها و امتیازات تعیین شده در این دستورالعمل.

4- عقد قرارداد و اجرای حداقل (5) دوره آموزشی شغلی برای دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در هر حیطه آموزشی در مدت اعتبار آخرین “گواهینامه صلاحیت” در هر استان و کسب رضایتمندی حداقل 80 درصد دستگاه های اجرایی به صورت مکتوب.

تبصره: در صورت عدم برگزاری حداقل دوره آموزشی تعیین شده در هر یک از حیطه های آموشی دریافتی، حیطه مربوطه از فهرست “گواهینامه صلاحیت” حذف می شود. در این حالت مؤسسه حق تقاضا برای فعالیت در آن حیطه را تا مدت یک سال نخواهد داشت.

5- رعایت کامل ضوابط و مقررات مندرج در این دستورالعمل و بخشنامه های مربوط به نظام آموزش کارمندان دولت و نداشتن تخلف در مدت اعتبار آخرین “گواهینامه صلاحیت”.

6- کسب امتیازات لازم در فرایند ارزیابی و نظارت دوره ای بر اساس فرم های شماره (9) و (10) این دستورالعمل (عدم کسب حداقل 50 درصد از نمره ارزیابی سالانه بر اساس فرم های شماره 9 و 10 این دستورالعمل، منجر به عدم تمدید گواهینامه صلاحیت خواهد شد).

7- ارایه گزارش عملکرد مربوط به دوره های برگزار شده بر اساس فرم شماره (15) به تفکیک حیطه های آموزشی.

8- ارایه مستندات مربوط به استفاه از مدرسان واجد صلاحیت و شرایط.

ماده 6- مؤسسه تأیید صلاحیت شده، باید صرفاً در حیطه/ حیطه های آموزشی قید شده در “گواهینامه صلاحیت” و مطابق با مقررات و ضوابط آموزش کارمندان دولت از جمله عناوین دوره های مصوب سازمان و یا دستگاه های اجرایی و با استفاده از مدرسان تأیید صلاحیت شده و واجد شرایط فعالیت نمایند.

ماده 7- مؤسسه تأیید صلاحیت شده مجاز به تعریف دوره های آموزشی خارج از دوره های ابلاغی سازمان و دوره های مصوب دستگاهای اجرایی برای کارمندان دولت نمی باشد و صرفاً مجری دوره های مورد نیاز دستگاه های اجرایی خواهد بود.

ماده 8- وظایف مؤسسه پس از اخذ “گواهینامه صلاحیت” در برگزاری دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی:

1- اعلام عناوین دوره های آموزشی، زمان شروع و پایان دوره، زمان برگزاری آزمون، عنوان دستگاه اجرایی، فراگیران، و… به واحد استانی قبل از برگزاری دوره.

2- نظرسنجی از شرکت کنندگان در خصوص کیفیت دوره از ابعاد مختلف و مستندسازی نتایج برای بهبود مستمر.

 

در حال تکمیل….

ماده 18- این دستورالعمل مشتمل بر (18)‌ماده، (3) تبصره، (8)‌تذکر، (2) جدول و (18)‌ فرم بوده و با ابلاغ آن، بخشنامه‌های شماره 51875/200 مورخ 09/10/1389 و شماره 19138 مورخ 16/02/1394 لغو می‌گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.