اصلاح جزء (د) بند (۱) تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (۲۲) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست (مصوبه ۲۰۵۸۵۵/ت۴۳۵۹۹هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

اصلاح جزء (د) بند (۱) تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (۲۲) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره ۲۹۷۱۳/۳۶۷هـ/ب مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸ تصويب نمود:

متن زير جايگزين جزء (د) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ مي‌شود:

د- اصلاح و تغيير آيين‌نامه‌هاي تشخيص صلاحيت، طبقه‌بندي و ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران و تصويب آيين‌نامه نحوه صدور گواهينامه صلاحيت براي پيمانكاران و مهندسان مشاور معرفي شده توسط مراجع صالح قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

معاون اول رئيس‎جمهور- محمدرضا رحيمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.