مبلغ حق بیمه در سال ۱۴۰۰ چقدر است و سهم بیمه کارگر و کارفرما چقدر است ؟

۱. نسبت حق بیمه معمولا تفاوتی نمی کند. ۷ درصد کارگر ، ۳ درصد دولت و ۲۰ درصد کارفرما است که چون دولت حق بیمه ۳ درصدی خودش را نمی پردازد (حق بیمه بیکاری) این ۳ درصد هم از کارفرما گرفته می شود و کارفرما باید ۲۳ درصد حقوق و دستمزد مشول کسر حق بیمه را پرداخت کند.

۲. احتمال زیاد تمامی تخفیفات حق بیمه کارفرمایی دیگر در سال ۱۴۰۰ وجود نخواهد و فقط موارد قبلی باقی می ماند چون دولت دیگر مابه التفاوت حق بیمه را پرداخت نمی کند.

۳. حق بیمه متناسب با رشد حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد. من بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دستمزد و به تبع آن افزایش حق بیمه را پیش بینی می کنم.

۴. حق بیمه بیمه های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، قالیبافان، مددجویان بهزیستی، افراد تحت پوشش کمتیه امداد، مداحان، هنرمندان، زنان خانه دار و دیگر انواع بیمه های خویش فرما نیز متناسب با نرخ افزایش دستمزد اعلامی توسط دولت افزایش می یابد.

نحوه مبلغ حق بیمه سال ۱۴۰۰

بعد از تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما، با توجه به آیتم‌های جدول زیر محاسبه و تکمیل خواهد شد: 

o حداقل دستمزد کارگر عادی

o حق مسکن

o خوار و بار

o جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۱ روزه

o حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% 

o حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳%

o جمع کل حق بیمه

o جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۰ روزه

o حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷%

o حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳%

o جمع کل حق بیمه

این مقادیر برای حداقل دستمزد می باشد و برای دستمزد بالاتر از حداقل حقوق، ۳۰ درصد حقوق و مزایای، حق بیمه می باشد که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است.