قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382ـ

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382ـ

ماده 1- متن زیر به عنوان ماده (15) مکرر به قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 الحاق می‌گردد:

«ماده 15 مکرر ـ کارکنان خرید خدمت، به کسانی اطلاق می‌شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند. خریدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ماده 2- بند « ب» ماده (16) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها»

ماده 3- در تبصره (3) ماده (38) پس از عبارات « استوار یکمی» و « سروانی» حرف « و» به حرف « به» اصلاح می‌شود.

ماده 4- در ماده (40) عبارت « پیمانی و» حذف می‌شود.

ماده 5- در ماده (41) بعد از عبارت « پایور انتظامی» عبارت « و پیمانی» اضافه می‌شود.

ماده 6- در ماده (45) عبارت « این دوره‌ها در بدو خدمت و در مراکز آموزشی عمومی اجراء می‌گردد»، به عبارت « این دوره‌ها در بدو خدمت حسب مورد در آموزشگاههای علمی ـ تخصصی و دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی اجراء می‌شود.» اصلاح می‌گردد.

ماده 7- در ماده (46) عبارت « مراکز آموزشی عمومی» به عبارت « آموزشگاههای علمی ـ تخصصی» اصلاح می‌شود.

ماده 8- در تبصره (1) ماده (47) واژه « کارکنانی» به عبارت « کارمندان پیمانی» اصلاح می‌شود و تبصره یاد شده به عنوان تبصره به ماده (46) الحاق می‌گردد. همچنین در ماده (47) عبارت « تبصره (2)» به عبارت « تبصره» اصلاح می‌شود.

ماده 9- در ماده (51) عبارت « کارکنان شاغل» به عبارت « کارکنان پایور شاغل» اصلاح می‌شود.

ماده 10- تبصره ماده (63) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« تبصره- نیروی انتظامی می‌تواند هزینه‌های تحصیلی این کارکنان را بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط نیروی انتظامی تهیه می‌شود و پس از تأیید وزارت کشور و با هماهنگی ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه و به آنان پرداخت نماید.»

ماده11ـ در بند « الف» ماده (79) عبارت « چهار ماه» به عبارت « دو ماه» اصلاح می‌شود.

ماده12ـ در بند « الف» ماده (83) عبارت « چهار ماه» به عبارت « دو ماه» اصلاح می‌شود.

ماده13ـ در تبصره (3) ماده (84) عبارت « از رتبه حقوقی ناشی از رده مهارت» به عبارت « از رتبه خدمتی ناشی از رده مهارت» اصلاح می‌شود.

ماده14ـ ماده (89) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده89 ـ تأیید وضعیت کارکنان در هر یک از ارزیابی‌های سه‌گانه موضوع ماده (88) فقط برای مورد استعلامی ملاک عمل است و در خصوص سایر مواردی که بر طبق آیین‌نامه‌های مربوطه نیاز به ارزیابی است جداگانه اقدام می‌شود.»

ماده15ـ تبصره (4) ماده (94) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« تبصره4ـ در صورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه یا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده (130) این قانون، شهید، مفقودالأثر، اسیر، ازکارافتاده، معلول و یا فوت شوند درجه یا رتبه موقت آنان به دائم تبدیل می‌گردد.»

ماده16ـ بند « ج» ماده (110) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ج ـ مرخصی اضطراری ـ کارکنانی که مرخصی ذخیره و استحقاقی سالانه ندارند لکن به اضطرار نیاز به مرخصی دارند می‌توانند حداکثر به مدت پانزده روز از مرخصی استحقاقی سال بعد استفاده نمایند.»

ماده17ـ در بند « د» ماده (110) بعد از واژه « کارکنان» واژه « پایور» اضافه می‌شود.

ماده18ـ تبصره (5) ماده (110) حذف می‌شود.

ماده19ـ در بند « الف» ماده (112)، عبارت « هیأت موضوع ماده (122)» به عبارت « هیأت موضوع ماده (121)» اصلاح می‌شود.

ماده20ـ در ماده (118) عبارت « با لحاظ مقررات این قانون» حذف می‌شود.

ماده21ـ بندهای « ج»، « د» و « هـ» ماده (119) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ج ـ تشویق در دستور قسمتی
د ـ تشویق در دستور نیروی انتظامی یا سازمان
هـ ـ تشویق در فرمان همگانی»
ماده22ـ بندهای « ج»، « د» و «هـ» ماده (120) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ج ـ توبیخ در دستور قسمتی
د ـ توبیخ در دستور نیروی انتظامی یا سازمان
هـ ـ توبیخ در فرمان همگانی»

ماده23ـ در تبصره (8) ماده (121) بعد از عبارت « درجه یا رتبه» عبارت « یا جایگاه» اضافه می‌شود.

ماده24ـ در تبصره (11) ماده (121) کلمه « کارمندانی» به عبارت « کارکنان پایور آزمایشی و پیمانی» اصلاح و بعد از عبارت « خدمت آزمایشی» عبارت « یا اتمام قرارداد» اضافه می‌شود.

ماده25ـ در بند « الف» ماده (122) عبارت « در امور نیروی انتظامی در صورت تعیین» به عبارت « یا نماینده ایشان در حد معاون» اصلاح می‌شود.

ماده26ـ تبصره‌های (1) و (2) ماده (124) حذف می‌شود.

ماده27ـ ماده (125) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده125ـ به شکایات کارکنان از رده‌های بالاتر در امور خدمتی تا فرمانده انتظامی استان یا رؤسا و مسؤولین رده‌های همطراز به ترتیب سلسله مراتب رسیدگی می‌شود. در صورت اصرار شاکی به اعلام شکایت خود، مراتب در هیأت موضوع ماده (121) این قانون مطرح می‌شود. رأی هیأت مذکور قابل تجدیدنظر در هیأت موضوع ماده (122) است.»

ماده28ـ در بند « ح» ماده (126) بعد از عبارت « اتمام قرارداد» عبارت « یا فسخ آن» اضافه می‌شود.

ماده29ـ در ماده (129) عبارت « بالای ده درصد (10%)» حذف می‌شود.

ماده30ـ ماده (130) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده130ـ کارکنان مشمول این قانون با داشتن سی سال خدمت و یا شصت سال سن بازنشسته می‌شوند.»

تبصره1ـ در مواقع استثنائی و نیاز نیروی انتظامی به تشخیص و پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تمایل کارکنان، در صورت تصویب هیأت مذکور در ماده (122) این قانون، بازنشستگی به مدت محدود و حداکثر به مدت سه سال به تعویق می‌افتد. این مدت حداکثر برای یک بار بنا به تصویب هیأت مذکور تمدید می‌شود.

تبصره2ـ کارکنانی که دارای حداقل بیست و پنج سال خدمت باشند، می‌توانند شخصاً تقاضای بازنشستگی نمایند. قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر نیروی انتظامی است و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسؤولیتهای محوله نیست. این مدت برای زنان بیست سال است.

تبصره3ـ کارکنان شاغل در مشاغلی که به موجب قوانین خاص شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنها پیش‌بینی شده است، از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و کار با اشعه و نظایر آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.

تبصره4ـ در صورتی که کارکنان در طول اجرای تنبیه تنزیل موقت درجه یا رتبه بازنشسته شوند، به استثناء مشمولین تبصره (2) این ماده با درجه یا رتبه قبل از تنبیه بازنشسته می‌شوند.

تبصره 5 ـ تصویب بازنشستگی با رعایت مقررات این قانون به عهده مقامات مذکور در ماده (87) این قانون است.

ماده31ـ ماده (135) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده135ـ مدت هر سال خدمت کارکنان در مناطق عملیاتی و مشاغل ویژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخریدی معادل یک سال و نیم محسوب می‌شود.»

تبصره ـ امتیازات و رتبه‌بندی مناطق عملیاتی و ویژه طبق آیین‌نامه‌ای که توسط نیروی انتظامی پیشنهاد و به تأیید ستادکل می‌رسد تعیین می‌شود و آیین‌نامه مشاغل ویژه بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ماده32ـ ترکیب اعضاء هیأت موضوع ماده (140) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« الف ـ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب ـ نماینده رئیس بهداری نیروی انتظامی (پزشک)
ج ـ فرمانده یگان ذی‌ربط یا نماینده وی
د ـ مسؤول امور ایثارگران یا نماینده وی
هـ ـ نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
و ـ نماینده سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی
ز ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
ح ـ نماینده بازرسی نیروی انتظامی
ط ـ نماینده امور قوانین معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی»

ماده33ـ ترکیب اعضاء هیأت موضوع ماده (141) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« الف ـ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب ـ رئیس بهداری نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج ـ رئیس بازرسی نیروی انتظامی یا جانشین وی
د ـ رئیس اداره قوانین معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی
هـ ـ معاون سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی
و ـ معاون سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی»

ماده34ـ در ماده (157) عبارت « کارکنان پایور و پیمانی» به عبارت « کارکنان پایور» اصلاح می‌شود.

ماده35ـ در تبصره (2) ماده (166) بعد از عبارت « مطالعاتی و تحقیقاتی» عبارت « در امور آموزشی و تحقیقاتی» اضافه می‌شود.

ماده36ـ به انتهای ماده (168) عبارت « فوق‌العاده یادشده مزایای مستمر تلقی می‌شود» اضافه می‌گردد.

ماده37ـ در بند « الف» ماده (192) واژه « جانشین» به واژه « نماینده» اصلاح می‌شود.

ماده38ـ بند « ج» ماده (192) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ج ـ رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا نماینده وی»

ماده39ـ ماده (201) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده201ـ نیروی انتظامی موظف است کلیه کارکنان خود را در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی آنان می‌گردد بیمه نماید.»

تبصره1ـ چگونگی اجراء این ماده تابع مقررات بیمه‌های کارکنان نیروهای مسلح است.

تبصره2ـ اعتبارات این ماده از محل صندوق بیمه مربوط تأمین می‌گردد.

ماده40ـ متن زیر به عنوان ماده (201) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده201 مکرر ـ نیروی انتظامی موظف است کارکنان خود را در قبال حوادثی که در ارتباط با انجام وظیفه سبب پرداخت دیه یا جبران خسارت می‌گردد بیمه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی با هماهنگی ستادکل تهیه می‌شود و از طریق وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده41ـ نیروی انتظامی موظف است کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌های مندرج در این قانون را به جز در مواردی که مهلت مشخصی برای آنها تعیین شده است حداکثر ظرف شش ماه تهیه کند و در سیر مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح برابر مفاد این قانون قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.