جبران خدمات کارکنان تعاونی های سهام عدالت و تسویه حساب کامل

اختصاص اعتبار جهت جبران خدمات کارکنان تعاونی های سهام عدالت و تسویه حساب کامل دولت با این کارکنان (تصویبنامه شماره 40113/ت55492هـ مورخ 3/4/1397 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 30/3/1397 به پیشنهاد شماره 56612 مورخ 28/3/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از منابع سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 1394 و قبل از آن که به حساب خزانه واریز شده و می شود برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده (35) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 044) قانون اساسی -مصوب 1387- بابت دوره 1394 لغایت 1396 به عنوان هزینه های ساماندهی طرح مزبور در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا از محل منابع مذکور خدمات انجام شده کارکنان یاد شده جبران شود. جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی های موصوف، ادامه اجرای طرح در چهارچوب سامانه های الکترونیکی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.