آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 97 كل كشور

آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 97 كل كشور (تصویبنامه شماره 27979/ت55242هـ مورخ 7/3/1397 هیئت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‌کار می‌روند:

الف- مؤسسات متقاضی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارک‌های علمی و فناوری دارای ردیف بودجه ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب- بانک عامل: بانک‌هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می­باشند.

پ- وزارتخانه و سازمان: کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مؤسسات متقاضی تابع آنها تقاضای برخورداری از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را دارند.

ماده ۲- در اجرای این آیین‌نامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۱- الزامی است. همچنین خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تولید خارج از کشور از محل تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، الزاماً با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مبنی بر نداشتن مشابه داخلی امکان‌پذیر است.

ماده ۳- مؤسسات متقاضی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ پس از تصویب هیئت‌ امنای مربوط، میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به ‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه‌ و سازمان ذی­ربط اعلام می‌نمایند.

تبصره ۱- دانشگاه آزاد اسلامی از محل توثیق اموال خود نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید.

تبصره۲- سقف تسهیلات درخواستی هر یک از مؤسسات متقاضی حداکثر معادل عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ مؤسسات مذکور خواهد بود.

ماده ۴- وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی پس از دریافت و جمع‌بندی تقاضاهای مؤسسات متقاضی تابع خود حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷ فهرست نهایی درخواست تسهیلات مورد نظر را به همراه تأیید هیئت امناء به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌نمایند.

ماده ۵- سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت فهرست‌های پیشنهادی موضوع ماده (۴) این آیین‌­نامه، مراتب را بررسی و فهرست نهایی مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ ذی­ربط و دانشگاه آزاد اسلامی را در سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید و بانک یادشده ظرف یک‌ ماه دستورالعمل مربوط به تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تهیه و به بانک‌های عامل ابلاغ می‌‌کند.

ماده ۶- تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت امنا برعهده مؤسسات متقاضی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بازپرداخت تسهیلات برای مؤسسات متقاضی از محل درآمد اختصاصی آنها و برای دانشگاه آزاد اسلامی از محل درآمدهای مربوط خود خواهد بود.

ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد شش ماهه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌نماید.

اسحاق جهانگیری-معاون اول رييس‌­جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.