ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش

ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33-116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هيات وزيران

تاريخ : 26/12/1386

شماره دادنامه : 1564 الي 1586

كلاسه پرونده :…

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : ….

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33-116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هيات وزيران. مقدمه : شكات به شرح دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته اند، ماده دوم از آيين نامه اجرائي تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه و وزارت آموزش و پرورش ، صرفا مراقبين بهداشت را كارشناس اين رشته يعني مقطع كارشناسي (ليسانس) تغيير كرده كه مخالف با قانون و مقررات جاريه در آموزش عالي و وزارتخانه مربوط است، چرا كه تا زمان تصويب اين مراقبين بهداشت شامل مقطع كارداني اين رشته و ديگر رشته هاي مربوطه پيراپزشكي مي شد و اينجانب و همكارانم مي توانستيم در ارگانهاي تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نيز مشغول فعاليت باشيم. لذا طي اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذيرش مقطع كارداني مراقبين بهداشت خودداري و استنكاف كرده و اين در حالي است كه وزارتخانه (آموزش عالي) نيز حق ارتقاء درجه و مقطع را از كارداني به كارشناسي در آزمون سراسري چند سال اخير و همچنين سال 1386 حذف نموده لذا نمي توانيم نه ارتقاء درجه پيدا كنيم و موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته بهداشت شويم و نه با مقطع كارداني جذب كار شويم. لذا تقاضاي ابطال ماده 2 آيين نامه مذكور را دارم. مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 149999/1972 مورخ 3/11/1386 اعلام داشته اند، موضوع اصلاح ماده 2 تصويب نامه شماره 33-116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 براساس پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستوركار هيات وزيران قرار دارد كه در صورت تصويب ، موضوع شكايت منتفي خواهد شد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

در ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1370 تصريح شده است « از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مراقبين بهداشت مدارس كه تا پايان سال 1357 در مدارس عالي بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربيت شده اند از وزارت بهداشت، درمان وآموزش و پرورش منتقل مي گردند» نظر به اينكه حكم مقنن مقيد لزوم انتقال مطلق مراقبين بهداشت مدارس به شرح مذكور در ماده واحده فوق الذكر فارغ از ميزان مدرك تحصيلي آنان است،بنابراين مفادماده 2آيين نامه شماره33-116/ت35329هـ مورخ 18/9/1385 هيات وزيران كه اجراي حكم قانونگذار رادر خصوص انتقال مراقبين بهداشت مدارس مقيد و مشروط به داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته هاي مندرج در ماده 2 آيين نامه كرده و با اين كيفيت موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبر پور 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن