در خصوص بازنشستگي و وظيفه اعضاي رسمي هيات علمي

تاريخ : 20/3/1387

شماره دادنامه : ….

كلاسه پرونده: …

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شكات : ….

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم، سوم و چهارم بدوي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2122 موضوع شكايت آقاي … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره … مورخ 24/2/1385 چنين راي صادر نموده است، به موجب ماده 3 قانون بازنشستگي و وظيفه، دانشگاه مكلف است هر يك از اعضاي رسمي هيات علمي را كه به سن 65 سال تمام رسيده باشد، بازنشسته كند و با توجه به اينكه شاكي با توجه به سن وي مشمول قانون مزبور نبوده و بازنشسته نمودن نامبرده بدون جلب رضايت او وجاهت قانوني نداشته است، فلذا به نظر مي رسد كه اقدامات انجام شده درباره وي متضمن تضييع حق و نافي حقوق قانوني وي باشد. بدين جهت شكايت شاكي را موجه تشخيص و راي به ورود آن و ابطال حكم بازنشستگي وي صادر و اعلام مي گردد. ب- شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه … موضوع تجديدنظر خواهي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي نسبت به دادنامه شماره … مورخ 24/2/1385 به شرح دادنامه … مورخ 24/8/1385 چنين انشاء راي نموده اند، دادنامه تجديدنظر خواسته لازم الفسخ است، زيرا مطابق ماده 34 آيين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي كشور، اعضاء رسمي هيات علمي اعم از آموزش و پژوهش از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي كشور ميباشند و برابر مقررات ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي ووظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 بازنشستگي مستخدمين رسمي و وزارتخانه ها و موسسات دولتي با حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازشستگي صورت مي گيرد و با توجه به اينكه در هيچ يك از مقررات و قوانين رضايت واجدين شرايط بازنشستگي پيش بيني نشده است. بنابراين اقدام دانشگاه تجديدنظر خواه درزمينه بازنشسته نمودن تجديد نظر شكايت شاكي را با توجه به جميع جهات موجه تشخيص و راي به ورود آن و ابطال حكم بازنشستگي وي صادر نموده است. و- شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه … موضوع تجديدنظر خواهي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران به خواسته اعتراض به دادنامه … مورخ 24/2/1385 صادره از شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره … مورخ 6/6/85 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه خواسته و شكايت تجديد نظر خوانده دردادخواست تقديمي مرحله بدوي لغو احكام شماره 108615مورخ 19/1/1384 و شماره 134874 مورخ 11/3/1384 مبني بر صدور حكم بازنشستگي بوده است كه بعد از تسليم دادخواست مذكور و در خلال رسيدگي حكم ديگري در اين زمينه به شماره 10925835 مورخ 16/12/1384 از سازمان بازنشستگي كشوري مبني بر تاييد حكم بازنشستگي تجديدنظر خوانده صادر گرديده است. بدين ترتيب حكم اخيرالذكر جايگزين احكام قبلي فوق الاشاره گرديده و مالا وضعيت استخدامي و حقوقي تجديدنظر خوانده تغيير كرده است و حتي در حكم اخيرالذكر ميزان حقوق بازنشستگي و تاريخ اجراي آن نيز تعيين ومشخص گرديده است. بدين ترتيب حقوق ماهيانه نيز از حالت زمان اشتغال به حقوق دوران بازنشستگي تغييريافته است. بنابراين تغيير وضعيت مزبور مستلزم اين بوده كه شعبه بدوي قرار رد شكايت صادر نمايد كه تجديدنظر خواه بتواند در صورت بقاي به شكايت علاوه بر دانشگاه تجديدنظر خواه سازمان بازنشستگي كشوري رانيز با تقديم دادخواست طرف شكايت قرار داده و نسبت به حكم موخر تقديم دادخواست نمايد. زيرا در غير اين صورت با لغو احكام قبلي حكم اخيرالصدور فوق الاشاره به قوت خود باقي مي ماند با توجه به اينكه در دادنامه تجديدنظر خواسته توجه نشده است، عليهذا با فسخ دادنامه اخيرالذكر قرار رد شكايت تجديدنظر خوانده صادر مي گردد. ز- شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه …. موضوع شكايت … به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري و دانشگاه علوم پزشكي ايران به شرح دادنامه … مورخ 7/9/1385 چنين راي صادر نموده است، شاكي با دارا بودن 30 سال و 2 ماه و 19 روز سابقه خدمتي دولتي و قابل قبول براي بازنستگي به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه پرداختي بازنشستگي نائل آمده است و تاريخ بازنشستگي وي از 1/4/1384 برقرار شده است و اقدامات خواندگان وفق مقررات قانون بوده است و لذا شكايت وي را وارد ندانسته و حكم به رد شكايت صادر نموده است. ح- شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه …. موضوع تجديدنظر خواهي … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي ايران به خواسته، تجديدنظر در دادنامه … مورخ 7/9/1385 شعبه چهارم به شرح دادنامه … مورخ 22/5/1386 چنين راي صادر نموده است، با توجه به ماده 34 آيين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها، دانشگاه در صورت رسيدن سن عضو هيات علمي به 65 سال مكلف بازنشسته نمودن عضو مي باشد و اين بدان معني نيست كه اگر كمتر از 65 سال داشت نتواند او را بازنشسته نمايد و نظر به مفاد بند (ب) تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1368 كه تجويز نموده، زنان با 20 سال سابقه نيز قابل بازنشسته شدن مي باشند و با عنايت به ميزان سابقه خدمتي تجديدنظر خواه و با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراضي به عمل نيامده حكم به رد تجديدنظر خواهي و تاييد حكم بدوي صادر نموده است. ط- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه … موضوع شكايت … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به شرح دادنامه … مورخ 7/8/1385 چنين راي صادر نموده است، مطابق ماده 34 آيين نامه استخدامي هيات علمي اعضاء رسمي هيات علمي جز در مواردي كه در آيين نامه فوق تصريح گرديده از لحاظ بازنشستگي تابع قانون استخدام كشوري مي باشند. در آيين نامه مذكور دانشگاه مكلف گرديد اعضاء رسمي هيات را كه به سن 65 سال رسيده اند بازنشسته كند، اما درخصوص افراد كمتر از 65 سال اظهار نظري ننموده و طبيعتا اين امر تابع قواعد عمومي حاكم مي باشد كه براساس تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري معلوم مي گردد كه بازنشسته شدن اينگونه افراد منوط به تقاضاي آنان و موافقت دستگاه متبوع مي باشد كه اين امر در خصوص مانحن فيه حاصل نگرديده است. لذا با توجه به جميع جهات معنونه ابلاغ براساس قوانين صادر نشده و حكم به ورود شكايت و لغو حكم ابلاغ بازنشستگي فوق الذكر صادر واعلام مي گردد. ضمنا اجراي مصوبه مورخ 14/11/1383 هيات دولت محمول بر صحت است. ي- شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه … و… موضوع تقاضاي تجديدنظر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي نسبت به دادنامه شماره … مورخ 7/8/1385 دادنامه خوانده مغايرتي با مقررات مذكور نداشته و براساس ضوابط و مقررات صورت گرفته است و مقررات ماده 36 آيين نامه استخدامي فوق الاشاره بيانگر تكليف و الزام دانشگاه به بازنشسته شدن هر يك از اعضا هيات علمي مي باشد كه به سن 65 سال تمام رسيده باشد و به هيچ وجه نافي مقررات ماده 34آيين نامه فوق الاشاره نمي باشد و باعنايت به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به موارد مذكور صادر گرديده مخدوش تشخيص و با فسخ آن حكم به رد شكايت صادر مي گردد.
ج- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه … موضوع شكايت … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي بهشتي به شرح دادنامه قطعي شماره … مورخ 9/11/1384 با عنايت به اينكه دلايل و مدارك مثبت ادعاي شاكيه موثر در مقام و موافق اصول و موازين قانوني نبوده و كليه اقدامات واحد دولتي مذكور مثبت و متضمن سالب حق قانوني شاكيه و نافي حقوق مكتسب وي مي باشد از اين حيث با احراز استحقاق شاكيه نسبت به مورد ادعا شكايت وي را كه في نفسه متضمن تضييع حقوق حقه وي بوده را وارد دانسته با توجه به جميع جهات راي به ورود شكايت و الزام مشتكي عنه به لغو حكم بازنشستگي و اعاده به محل خدمت وي و اجراي مصوبه هيات وزيران به شرح منعكس در دادخواست صادر و اعلام مي دارد.د- شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه … موضوع شكايت … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به خواسته صدور حكم بر لغو بازنشستگي و اعاده به خدمت و اشتغال و اجراي مصوبه 54102/ت31941هـ مورخ 15/10/1383 هيات دولت به شرح دادنامه … مورخ 19/2/1386 با التفات به اينكه حسب ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي وظيفه مصوب 13/12/1368 وزارتخانه ها و موسسات و غيره مي توانند مستخدمين رسمي را كه حداقل 30 سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته نمايند و توجها به اينكه سابقه خدمت شاكيه بيش از 37 سال بوده و از اين جهت تخلفي از مقررات صورت نگرفته ، حكم به رد شكايت صادر نموده است. هـ – شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه … موضوع شكايت … به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي ايران به شرح دادنامه … مورخ 24/2/1385 با توجه به اينكه شاكي به سن 65 سالگي نرسيده و مشمول ماده 3 قانون بازنشستگي وظيفه نبوده و بازنشسته نمودن وي بدون جلب رضايت او وجاهت قانوني نداشته ، چون اقدامات انجام شده درباره وي متضمن تضييع حق و نافي حقوقي قانوني او مي باشد بدين جهت بدوي راتاييد نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

مطابق تبصره يك ماده 2 قانون استخدام كشوري اعضاء رسمي هيات علمي دانشگاهها و موسسات عالي علمي دولتي در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد. يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند، مشمول مقررات قانون مذكور خواهند بود. نظر به اينكه در آيين نامه استخدامي اعضاء رسمي هيات علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي مقرراتي در خصوص بازنشستگي اشخاص مذكور بر مبناي تقاضاي آنان و يا اختيار موسسه علمي ذيصلاح در بازنشسته كردن نامبردگان به لحاظ داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت پيش بيني نشده است و ماده 36 آيين نامه مزبور مبني بر الزام دانشگاه به صدور حكم بازنشستگي اعضاء رسمي هيات علمي پس از رسيدن به سن 65 سال تمام نافي اعتبار احكام مقنن در مورد ساير شقوق بازنشستگي به شرح ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 نيست، بنابراين دادنامه هاي مبني بر رد شاكيان كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي باشد. اين راي به استناد بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام